Peygamberler nasıl seçilir?

Tarih: 03.08.2015 - 00:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir insanın peygamber seçilebilmesi için ne yapılmalı, peygamber seçilen biri nasıl seçilir, bu işin kaidesi nedir el-Adl ismi çerçevesinde bu durumu nasıl anlamamız gerekiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberler, insanlar arasından Yüce Allah tarafından seçilir. Bu nedenle peygamberlik çalışmak veya ibadet yolu ile elde edilebilecek bir görev değildir.

Allah, mesajını iletmek için insanların içinden bazılarını seçip görevlendirmiştir. Bu özel kişiler, diğer insanlara Allah’ın buyruklarını bildirmişlerdir. Bunun için peygamber olabilmek için Allah tarafından seçilmiş olmak en temel koşuldur.

İlahi emir ve yasakları insanlara ulaştıracak bir insana ihtiyacın varlığı inkar edilemez. Ve aynı zamanda bu elçinin bir insan olması da gereklidir. Allah da bu elçileri insanlardan seçmiştir.

Allah hakim, rahim, alim ve adil olduğundan, elbette hikmetine, rahmetine, ezeli ilmine ve her şeye hakkını veren adaletine göre kulları arasından peygamberleri seçer.

Allah her şeyin nasıl geleceğini bildiği için, göev vereceği bu seçkin kullarını o görevi yerine getirecek özellikle donatması hikmetinin, rahmetinin ve adaletinin gereğidir.

Diğer taraftan, Allah ezeli ilmiyle o peygamberlerin kendilerine verilen görevleri hakkıyla yerine getireceklerini de bilir. Kendilerine verilen özel donanımları nasıl ve nerede kullanacaklarını, onların ne yapacaklarını ve nasıl hareket edeceklerini bilir.

“Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır." (Mülk, 67/14)

Şunu da unutmamak gerekir ki,  Allah, Malikü’l-mülk’tür; mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bir peygamberi başkasına nisbetle çok daha önemli bir misyonla gönderir. Dolayısıyla donanımını ona göre ihsan eder. Bir başkasına bu ölçüde önemli bir misyon yüklemez ve onun donanımı da ona göre olur.

Her peygamber, hayatıyla aldığı bu özel görevin hakkını vermiş, Allah da ilm-i ezelîsi ile bunu bildiğinden dolayı ona baştan o misyonu yerine getirecek donanımı lütfetmiştir.

Bütün peygamberler masumdur. Onların hayatında bilerek herhangi bir hata söz konusu değildir. Onlar, seçkin ve özel olarak yaratılmış müstesna insanlardır. Sadece hayırlı değil, hayırlılar içinde de en seçkinlerinden daha seçkindirler. (bk. Hacc, 22/75) Ve onlar bütün bir hayat boyu da bu seçkinliklerine zerre kadar gölge düşürmemişlerdir.

Peygamberlerin fıtratları safi, ruhları ulvi, iradeleri sağlam ve gönülleri de pırıl pırıldır. Allah’tan gelen tecelliler onlarda, geldiği keyfiyet üzere tebellür eder, görülür ve sezilir. Onlar güneş şualarını aksettiren ve aynen yansıtan bir sızıntı, bir reşha gibidirler.

Onlar, Allah’ın kendisine vahyettiği şeyleri insanlara aktarır, onları bu vahye inanmaya ve itaat etmeye davet eder.

Onlar insanları, vahiyle terbiye eden terbiyecidirler.

Onlar, Allah tarafından seçildikleri için, en temiz insanlardır; insanlık için örnek kişilerdir.

Onlar, Allah’ın kendilerine vahyettiği şeyi canlı olarak yaşıyorlardı. Peygamberler, aldıkları vahyin canlı örnekleridir. Her nebî, kendi döneminin insanları için, Allah tarafından seçilmiş örnek (numûne) idi.

Onlar, Allah’a hakkıyla kulluk yaparlar ve ubûdiyyetin (kulluğun) nasıl yapılması gerektiğini gösterirler.

Allah’ın insanlar arasından seçtiği elçiler de belli bir mesajı insanlara ulaştırmak, bazı şeyleri haber vermek ve aldıkları vahiyle insanlara örnek olmak üzere görevlidirler.

Risâlet, bir anlamda nübüvvettir ve Allah’ın insanlara haber ulaştırma yoludur. İnsanları hidâyete götürmenin, onları dünya hayatında yaşantılarını düzenlemenin, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmanın, onları âhiret hayatına hazırlamanın bir yoludur.

Risâlet, insanları Allah’ın vahyi ile terbiye etmenin sistemidir. İnsanlık bu kurum sayesinde Allah’a kulluğu ve fıtratındaki güzelliği keşfedebilir. Rasûller, aldıkları vahiy ve yüklendikleri görevle; insan fıtratının derinliklerindeki güzellikleri, iyilikleri ve Hakk’a bağlılığı pratik hayata geçirirler; insan hayatından çirkinlik ve kötülükleri uzaklaştırmaya çalışırlar.

Demek ki, peygamberlik ilahi bir hibedir, lütuftur ve özel bir görevdir. Allah, elbette her görevi onu yapacak kullarına verir.

Son Peygamber Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamdan sonra peygamber gönderilmeyecektir.

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah’ın Resûlü ve Hatemu’l-Enbiyadır/peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab, 33/40)

İlave bilgi için tıklayınız:

Evliyalar ve peygamberler seçilmiş insanlar mıdır, yoksa iyi olduklari için mukafatlandırılan insanlar mı?
Peygamberler neden insanlar tarafından seçilmez?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun