Peygamberler ve diğer insanlar, insan ve birey olarak eşit mi?

Tarih: 11.05.2020 - 15:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah’ın gözünde peygamberler bizden sadece takva yönünden mi üstündür?
- Takva haricinde Allah’ın gözünde peygamberler ve bizler insan olarak, birey olarak eşit midir?
- Yani demek istediğim kendimden örnek vermek gerekirse ben Amerika’da yaşıyorum ve buradaki beyaz tenli insanlar kendilerini zenci insanlardan üstün görüyorlar.
Allah’ın gözünde de peygamberler ve biz normal insanlar arasında -takvayı bir yöne bırakacak olursak- yukarıda örnek vererek bahsettiğim tarzda bir üstünlük var mıdır?
- Allah onlara peygamberlik verdiğinden dolayı onları bizden üstün mü görmektedir, yoksa Allah onları sadece takva yönünden mi üstün görmektedir?
- Mesela siz Arap olan bir Müslümansınız ben Türk olan bir Müslümanım diyelim. Allah katında, sizin Arap olmanız sizi benden üstün kılmaz veya benim Türk olmam beni sizden üstün kılmaz. Eğer ibadetlerinize benden daha çok önem veriyorsanız Allah katında benden daha üstünsünüzdür.
- Fakat peygamberlerin Peygamber olması Allah katında onları bizden üstün kılar mı?
- Yoksa peygamberler ve bizler arasında da yalnızca takva bakımından mı üstünlük söz konusudur?
​Not: Peygamberler tabi ki de takva açısından bizden üstündürler ben bunu inkar etmiyorum ama mesela takvayı bir kenara bırakacak olursak onların Peygamber olması Allah katında onları biz normal insanlardan üstün kılar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kelamcılar, Allah’ın peygamber seçtiği insanı bedenî ve ruhî vasıflarıyla farklı bir yaratılışa sahip kılıp kılmadığı hususunda iki farklı görüş ileri sürmüşlerdir:

Çoğunluğa göre peygamberin bu nitelikleri bakımından diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur, peygamber olmak Allah’ın bir lütfudur. (İbrahim 14/11; Seyfeddin el-Amidi, Gayetü’l-meram, s. 317)

Ebü’l-Muin en-Nesefi, Fahreddin er-Razi, Şehabeddin Mahmûd el-Alusi gibi alimlere göre ise Allah, peygamber seçtiği insanı bedenî ve özellikle ruhî bakımdan diğer insanlardan üstün bir yaratılışa sahip kılmıştır. Buna göre peygamber ruhî melekeleri itibariyle meleklere benzer, beşerî zaaflara yenilmez, görevini ihmal etmeyen bir kararlılığa sahiptir. Aksi takdirde görevinin üstesinden gelemez, vahiy almaya ve başta Cebrail olmak üzere melekleri görmeye güç yetiremezdi. (Nesefî, Tebsıra, 1/532-533; Ayni, Umde, 4/51; Alusi, Ruhu’l-meani, 3/131-132)

Kur'an’da Allah’ın peygamberliği tevdi edeceği yeri en iyi bildiğine vurgu yapılması da (Enam 6/124) bu görüşü destekler.

Kur'an’da peygamberler için “Allah onları seçti” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifadeden anlaşılıyor ki, onlar yalnız takva cihetiyle değil, aynı zamanda Allah tarafından seçilmiş seçkin olmaları sebebiyle de diğer insanlardan üstündür. 

“Muhakkak ki Allah, Âdem'i, Nuh'u ve İbrahim hanedanı ile Âl-i İmran'ı (İmran kızı Meryem ve İsa'yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak seçmiş ve alemler üzerine üstün kılmıştır.” (Al-i İmran, 3/33)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Hatta peygamberler de kendi aralarında birbirinden üstündür. “İşte o peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık.” (Bakara, 2/253) mealindeki ayette bu üstünlük derecelerine işaret edilmiştir.

Peygamberler Allah’a karşı saygılı olmanın nişanesi olan takvada diğer insanlardan üstün oldukları gibi, peygamberlik rütbesiyle mümtaz, Allah’ın vahyini tebliğ ve beyan etmekle vazifeli ve bütün diğer insanlara rehberlik göreviyle seçilmiş insanlar olarak diğer insanlardan farklı olmaları, daha üstün olmaları adaletin gereğidir.

Teşbihte hata olmasın, bir devlet başkanı, bir hükümet başkanı, bir genelkurmay başkanı yalnız görevindeki kabiliyet ve başarısıyla değil, aynı zamanda rütbeleriyle, görevli oldukları makamın seçkinlik derecesiyle de diğerlerinden üstündür. Bu misallerden hakikatin yüzüne bakabiliriz.

Peygamberlerin, Allah tarafından seçilmiş olmasına vehbîlik denir.

Kelamcılar, peygamberliğin yalnızca Allah tarafından seçilmekle mümkün olacağı görüşünde ittifak etmiştir. Bir insan, üstün ahlaka sahip olmak, çok ibadet etmek gibi nitelikleriyle peygamberlik mertebesine erişemez.

Peygamberliğin vehbîliği bunun babadan oğula intikal eden bir görev olmadığını da gösterir. Nitekim Hz. Nuh’un oğlu ve Hz. İbrahim’in babası inkarcılardandı. (Hûd 11/42-46; Tevbe 9/114)

İlave bilgi için tıklayınız:

Evliyalar ve peygamberler seçilmiş insanlar mıdır, yoksa iyi oldukları ...
Peygamberimiz'in diğer peygamberlerden bir farkı var mıdır ..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun