Peygamberimiz uyluğu açık olarak oturduğunu bildiren hadislere göre, erkeğin avret bölgesi neresidir?

Tarih: 30.03.2012 - 09:01 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Erkeğin avret yeri Hanefî, Mâlikî, Şa­fiî ve Hanbelîler'in oluşturduğu cumhuru fukahâya göre "göbekle diz kapağı ara­sı"dır. Ancak Hanefiler diz kapağının da avret yerine dahil olduğunu ve bunun ihtiyat ve takvaya daha uygun olacağını kabul ederler. Bu konudaki görüş ayrı­lığına mesnet teşkil eden deliller daha çok hadislerdir. Çünkü âyet-i kerîmeler­de avret yerinin sınırını açıkça belirleyen bir hüküm yoktur.

Hz. Pey­gamber bir hadisinde,

"Müslüman erke­ğin uyluğu (diz kapağı ile kalçası arası) av­rettir."(Müsned, III/478)

buyurmaktadır. Diğer bir hadiste de erkeğin örtülmesi farz, bakılması haram olan yerlerinin "gö­beği ile diz kapağı arası" (Ebû Dâvûd. "Li­bâs", 37; Dârekutnl, 1, 230, 231) olduğu belirtilmiştir. Buna göre erkeğin göbeği ile diz kapağı arasında kalan yerleri aç­ması haram olduğu gibi, eşi hariç diğer bütün erkek ve kadınların onun göbek ve diz kapağı arasına -zaruret olmaksı­zın- bakmaları da haram sayılmıştır.

Bu­nunla birlikte Hz. Peygamber'in uyluğu açık olarak oturduğuna, yanına girmek isteyenlere bu haliyle izin verdiğine, ete­ğini uyluğu görülecek şekilde yukarı çektiğine dair hadisler de rivayet edilmiştir (bk. Buhârî, "Salât", 12; Müslim, "Fezâ'ilü's-Sahâbe", 26; Beyhaki, II, 231; Şevkânî, II, 71). Zahirîler ve bazı Ehl-i sünnet alimleri bu rivayetlere dayanarak uylu­ğun avret sayılmayacağını söylemişlerdir. (bk. İbn Kudâme, 1, 578; Makdisî, 1, 456; İbn Rüşd, Bidâyetul-müctehid, 1, 99; Ebü'l-Velîd b. Rüşd, XVIII, 277; İbn Hazm, III, 210-213).

Buhârî de Sahih'inde ("Salât", 12) Resûlullah'ın uyluğunun açık oldu­ğunu bildiren Enes hadisinin sened yö­nünden daha kuvvetli olduğunu, uylu­ğun avret sayıldığını bildiren Cerhed ha­disinin ise dinî konularda ihtiyatlı dav­ranma prensibine daha uygun düştüğü­nü kaydederek, söz konusu rivayetleri uzlaştırma yoluna gitmiştir. (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Avret md.)

Rivayetlerin tamamı dikkate alınıp incelendiğinde, üç ayrı ta­birin kullanıldığı görülür: Fahiz, rükbe, sak... Rasûlüllah'ın her zaman ve her yerde edeb, terbiye, nezaket ve ciddiyetin en üst manasını kendinde taşıyıp uyguladığını düşünürsek, şu iki sonucu çıkarmamız çok daha uygun olur:

Birincisi, uzanık bir halde iken farkına varmadan uylukları açılmış olabilir. Hz. Osman içeri girin­ce ona olan saygı ve ilgisini gösterirken toparlanma ihtiyacını duymuş ve öylece açık bulunan uyluğunu da örtmüştür.

İkincisi, uy­luğunun değil, baldır veya dizlerinin açık bulunduğu keyfiyetidir ki, bunda bir sakınca yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun