Peygamber Efendimizin her davranışının güzel olduğunun ispatı var mı?

Peygamber Efendimizin her davranışının güzel olduğunun ispatı var mı?
Tarih: 27.08.2021 - 14:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimizin her davranışının güzel olduğuna inanmak zorunda bırakan ayetler ve hadisler var mı?
- Hiçbir davranışının kötü olmadığını ve çoğu davranışının güzel olduğunu kabul ediyorum. Lakin bazı davranışları güzel değil de nötr olamaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Efendimizin bütün davranışlarının güzel olduğunu gösteren ayet ve hadisler vardır. Mesela;

“Muhakkak ki sen; büyük bir ahlak üzerindesin.” (Kalem, 68/4)

mealindeki ayette, onun pek büyük bir ahlaka sahip olduğu vurgulanmış ve bu husus herhangi bir istisnaya mahal vermeden mutlak olarak ifade edilmiştir.

“Bir şey mutlak olarak zikredilirse, onun en yüksek, en yüce, en güzel bir mertebede olduğunu gösterir.” şeklindeki mukarrer ilmî kaide gereğince, Hz. Peygamberin (asm) yüksek ahlakının bütün boyutlarıyla zirvede olduğu Allah tarafından tescil edilmiştir.

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere, büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler." (Al-i İmran, 3/164)

mealindeki ayette Hz. Peygamberin (asm) gösterdiği güzel tutum ve davranışlarıyla Allah’ın özel bir lütfu, mücessem bir nimet olduğuna işaret edilmiştir. Bu ise onun her yönüyle çok yüksek bir ahlak üzerinde olduğunu göstermektedir.

(Resulüm) biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya, 21/107)

mealindeki ayette, onun mücessem bir rahmet olduğuna dikkat çekilmiştir.

Rahmet ise, hayr-ı mahzdır; katışığı olmayan saf altındır.

Resulullah Efendimizin (asm) ahlakı Kur'an olduğu için, Allah Teâlâ bütün kullarına onun ahlakını, yani yaşayış tarzını tavsiye ederek “Yemin ederim ki, sizin için Allah’ın Resulü güzel bir örnektir.” (bk. Ahzâb, 33/21) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (asm) ahlakını soranlara Hz. Aişe validemizin verdiği cevap, bizim sorumuza da en güzel cevaptır:

"Hz. Peygamberin ahlakı Kurn'dan ibaretti.” (bk. İbn Hanbel, Müsned 5/ 163. Aynı manadaki diğer rivâyetler için bk. Müslim, Müsâfirin 39; Ebû Davud, Tatavvu' 26).

Demek ki, Kur'an’ın bütün emir ve yasaklarının yerli yerinde ve güzel olduğuna iman eden kimse, Hz. Peygamberin (asm) de yaşayan bir Kur'an olduğuna iman etmek durumundadır.

Öte yandan çok sayıda ayette Hz. Peygamber (asm) inancındaki sebatı, Allah’a bağlılığı, ibadete düşkünlüğü, tövbe ve istiğfar konusundaki titizliği, Allah yolunda kararlı davranışları ve fedakârlıkları, düşmanları karşısındaki sabır ve sebatı, savaşlardaki kahramanlığı; insanlara, diğer canlılara ve özellikle müminlere karşı duyduğu sevgi ve şefkati, affediciliği, tevazuu, dürüstlük ve adaleti, nihayet üstün ahlâkını ve kişiliğini oluşturan pek çok meziyet ve erdemiyle anılmakta ve insanlara bir örnek olarak gösterilmektedir.

“Beni rabbim terbiye etti ve en güzel şekilde terbiye etti.” (M. Abdürraûf el-Münâvî, 1/429);

“Ben ahlak güzelliklerini tamamlamak için gönderildim.” (el-Muvaṭṭa, Ḥüsnü’l-ḫuluḳ, 8)

mealindeki hadislerde bunun gerekçesi ve amacı ortaya konmuştur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahlâkî Örnek Olarak Hz. Peygamber (asm).
Sünnetin bağlayıcılığı, örnek alınması ve kaynağının vahiy olup olmadığı konusunda bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun