Namazda okunan sûrelerin sırası nasıldır, sırasız okumanın hükmü nedir?

Namazda okunan sûrelerin sırası nasıldır, sırasız okumanın hükmü nedir?
Tarih: 11.08.2006 - 02:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namaz kılarken Fatiha'dan sonra okunan sûreler sırayla okunmaz ise, sehiv secdesi yapmamız gerekir mi? - Namaz kılarken süreleri sırasına göre okumamak namazı bozar mı? Yani, önce gerideki sureyi okuyup sonra da ilk sureyi okusak, namaza bir sakınca verir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namazda sûreler sırasına göre okunmadığı zaman sehiv secdesi gerekmez.

İkinci rekâtta, ilk rekâtta okuduğu sûre ve âyetin üstündeki sûre ve âyeti okumak namazı bozmaz, ancak mekruhtur. Aynı şekilde birinci ve ikinci rekâtta okuduğu iki sûre arasını, sadece bir sûre ile ayırmak da mekruhtur. Meselâ, birinci rekâtta Fîl sûresini, ikinci rekâtte de Mâûn sûresini okumak gibi. Arada Îlâf sûresi atlanmıştır. Kerahetten kurtulmak için, arada en az iki sûre bırakmalıdır.

Namazların Fatiha sûresinden sonra, bir mikdar daha Kur'ân okunması gereken rekâtlarında, tam bir sûre okunması daha faziletlidir. Bununla beraber bir sûrenin bir kısmı bir rekâtta, diğer kısmı da öteki rekâtta okunabilir, bunda kerahet yoktur.

Namazın bir rekâtinde bir sûrenin sonunu, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin sonunu okumak, sahih olan görüşe göre mekruh değildir.

Namazın bir rekâtinde bir sûrenin başından veya ortasından, diğer rekâtinde de başka bir sûrenin başından veya sonundan okumakta veya kısa bir sûre okumakta kerahet yoktur. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça böyle okumamaktır.

Namazın bir rekâtında bir sûre, diğer rekâtında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir sûrenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sûre, önce okunan sûreden en az üç âyet mikdarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

Namazda bir sûrenin bir âyetinden, arada en az iki âyet bulunmak üzere diğer âyetine geçmek mekruh değildir. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça geçmemektir.

Bir rekâtta iki sûreyi toplayarak okumakda kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sûre bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki sûrenin bir rekâtta toplanmaması daha iyidir.

Zaruret olmadıkça, bir rekâtta bir âyetten diğer âyete geçmek mekruhtur. Aralarında üç âyet dahi bulunsa böyledir. Eğer yanılarak böyle bir geçiş yapılmış olur da sonra hatırlanırsa, bu âyetler sıraları üzere yeniden okunur.

Namazda Kur'ân okunurken bir âyet yerine başka bir âyet okunsa bakılır: Eğer tam bir duraklama ile durduktan sonra başka âyete başlanmışsa, namaz bozulmaz.

Bir namazda âyet-i kerîme tekrarlansa veya bir sûre bir rekâtta iki defa okunsa veya bir sûre iki rekâtta da okunsa bakılır: Eğer yalnız başına kılınan bu namaz bir nafile namaz ise mekruh olmaz. Fakat farz namaz ise, unutmak veya başka bir sûre bilmemek gibi bir özü bulunmadıkça mekruh olur.

Birinci rekâtta "Nas" sûresi okunsa, ikinci rekâtta da bu sûrenin okunması uygun olur. Çünkü tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir. Ancak hatim ile namaz kılan bir kimse, birinci rekâtta "Muavvizeteyn" sûrelerini okumuş ise, ikinci rekâtta Fatiha'dan sonra Bakara sûresinden bir mikdar okur.

İkinci rekâtta, birinci rekâtta okunan sûrenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. Kasden yapılmazsa mekruh olmaz. Bununla beraber okunmaya başlanmış ise terk edilmemelidir. Bunun nafile namazlarda mekruh olmayacağını söyleyenler de vardır. (bk. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, 2/87)

Sırasıyla Kur'an sûreleri:

1. Fatiha   58. Mücâdele
2. Bakara   59. Haşr
3. Âl-i İmrân   60. Mümtahine
4. Nisâ   61. Saff
5. Mâide   62. Cum'a
6. En'am   63. Münâfikûn
7. Â'raf   64. Teğabûn
8. Enfâl   65. Talâk
9. Tevbe   66. Tahrîm
10. Yûnus   67. Mülk
11. Hûd   68. Kalem
12. Yûsuf   69. Hâkka
13. Râd   70. Meâric
14. İbrahim   71. Nûh
15. Hicr   72. Cin
16. Nahl   73. Müzzemmil
17. İsrâ   74. Müddessir
18. Kehf   75. Kıyâmet
19. Meryem   76. İnsân
20. Tâhâ   77. Mürselât
21. Enbiyâ   78. Nebe
22. Hac   79. Nâziât
23. Mü'minûn   80. Abese
24. Nûr   81. Tekvir
25. Furkân   82. İnfitâr
26. Şuarâ   83. Mutaffifîn
27. Neml   84. İnşikak
28. Kasas   85. Burûc
29. Ankebût   86. Târık
30. Rûm   87. A'lâ
31. Lokman   88. Ğâşiye
32. Secde   89. Fecr
33. Ahzâb   90. Beled
34. Sebe   91. Şems
35. Fâtır   92. Leyl
36. Yâsîn   93. Duhâ
37. Sâffat   94. İnşirâh
38. Sâd   95. Tîn
39. Zümer   96. Alak
40. Mü'min   97. Kadir
41. Fussilet   98. Beyyine
42. Şûrâ   99. Zilzâl
43. Zuhruf   100. Adiyât
44. Duhân   101. Kâri
45. Câsiye   102. Tekâsür
46. Ahkaf   103. Asr
47. Muhammed   104. Hümeze
48. Fetih   105. Fil
49. Hucurat   106. Kureyş
50. Kaf   107. Mâun
51. Zâriyât   108. Kevser
52. Tûr   109. Kâfirûn
53. Necm   110. Nasr
54. Kamer   111. Leheb
55. Rahmân   112. İhlâs
56. Vâkıa   113. Felak
57. Hadîd   114. Nâs.

 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 500.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun