Mekke'ye ihramsız girilebilir mi?

Tarih: 14.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Taif mikat alanının dışında. Mekke'ye bir saatte gidebilmemiz mümkün. 120 km, onun için sık sık gitmek istiyoruz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mikat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Mekke çevresinde, çeşitli bölge ve ülkelerden hacca gelenlerin ihrama girecekleri özel yerleri ifade eden bir fıkıh terimi; çoğulu mevakit gelir. Bir kimsenin hac veya umre için mikatleri ihramsız geçmesi caiz değildir. Aksi halde bir kurban cezası veya mikat yerine dönmek gerekir.

MİKATI İHRAMSIZ GEÇMEK:

Mikatı ihrâmsız geçmek, Hanifelere göre, genellikle haramdır. Yani Mekke dışından gelen kimselerin -ister hac ve umre için, ister ticaret ve başka bir maksad için olsun- ihrâmsız Mekke'ye girmele­ri haramdır.

Mikatı ihramsız geçen kimselerin, vakit müsaitse, dönmesini engelleyici zarurî bir durum yoksa, dönüp mikatı ihramlı geçmesi gerekir. Aksi halde bir kurban kesmesi gerekir.

Bunun gibi, Mekke dışında oturup oraya ticaret veya başka bir konu için girmek isteyen kimsenin mikatı ihramlı bir vaziyette geçmesi ve ihramlı bir halde Mekke'ye girmesi gerekir. Eğer mümkün değilse, bir kurban kesmelidir.

Hanefîler, fetih maksadıyla Mekke'ye giren ve savaş halinde olan Resulüllah (asm)'ın ihramlı bir vaziyette girmesi o gün için düşünülemezdi; zira her an bir olay ve vuruşma meydana gelebilirdi, diyerek bunu bir istisna olarak saymışlar ve sonra da delil olarak İbn Abbas (r.a.) dan rivayet edilen şu hadisi göstermişlerdir:

"Mekke'ye ihramsız bir vaziyette girmek haramdır." Ayrıca şu hadisle de istidlal ettikleri söz konusudur:

"Haberiniz olsun ki, Mekke, Cenâb-ı Hakk'ın onu yarattığı günden beri haramdır. Ne ben­den önce bir kimseye ne de benden sonra bir kimseye helal kılınmıştır. Ancak benim için gündüzün bir saatinde helal kılınmış bulunuyor ve o saatten sonra tekrar helal harama dönüyor ve bu kıyamete kadar böyle kalacaktır..." (Buhari, İlim, 39, Cenaiz, 76, Sayd, 9,10, Lukata 7, Cizye, 22, Mağazi, 53, Diyet, 8)

Buna göre, ister hac ve umre, isterse ticaret ve seyahat maksadıyla Mekke dışından gelen kimse mikatı ihramsız geçerse ya bir ceza kurbanı keser veya geri dönüp mikat yerinde ihrama girer.

Mekke'ye girme niyeti olmaksızın mikatı ihramsız geçene bir şey lâzım gelmez (bk. el-Kâsânî, Bedâyi, Beyrut 1394/1974, II, 163 vd.; İbnü'l-Hümâm, Fethul-Kadîr, Mısır 1316/1898, II, 131-134)

Şafiî imamlarına göre, hac veya umre için Mekke dışından ge­lenlerin herhalde Mikat'ı ihramla geçmesi gerekir. Ticaret veya ben­zeri bir maksatla gelenlerin ihrâmsız olarak girmeleri caizdir. Şafiî'­nin de en sahih kavli budur ve fetva o mezhepte buna göre verilmiş­tir. İmam Şafiî bu hususutaki icdihadına şu hadîsi delil göstermiştir:

"Resûlüllah (a.s.m.) Efendimiz, üzerinde siyah bir sarık bulundu­ğu halde Mekke'ye girdi." (Müslim, Hac 451, 452; Ebu Davud, Libas: 20; Tirmizi, Libas, 11)

İbn Ömer'in (ra) de Mekke'ye ihrâmsız girdiği sahih kaynak­larda geçmektedir. Bunun için İbn Şihab diyor ki: "Mekke'ye ihrâm­sız girmek caizdir." (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/387.)

İlave bilgi için tıklayınız:

MÎKÂT.

İHRAM.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun