Catarhini denilen bir fosilden bahsediliyor.Burnu aşağı olduğu için ve yüzleri kısmen tüysüz olduğu için insan evrimleşmesinde ara geçiş formu olacağı söyleniyor bu doğru mudur?Pekin Adamı İnsan ile Maymun arasında ki arageçiş formu sıkıntısını gidermiş m

Değerli Kardeşimiz

Catarhini(eski dünya maymunları ) Primatlar sınıfına dahildir.Bu Primatların bir insectivor (Böcek yiyenler) soyundan geldiği kabul edilir. Ancak böcek yiyicilerden Primatlara geçiş, fosillerle is­patlanamamıştır. Bu geçiş hakkında temel bilgi, yaşayan formlar üze­rinde fikir yürütmeyle elde edilmektedir(1-3)

Pekin Adamı’na ait olduğu ileri sürülen fosillerdeki alt çene ve dişlerin bütün özel­likleri, ileri yapılı maymunlar (apes)’a benzemektedir. Köpek dişleri, kom­şusu olan kesici ön dişlerden bazı şempanze ve gorillerdeki gibi uzaktır. Aynı şekilde, üst köpek dişleri de diğer dişlerden oldukça uzundur. Alt­taki köpek dişleri ise küçük olup, büyük ön dişlere uygunluk gös­termektedir. Böylece, birkaçı hariç bu fosillerin çene ve diş özellikleri orangutan ve şempanze grubuna benzer şekildedir(4).

Pekin Adamı’na ait materyaller, iki diş hariç 1941-45 yılları arasında kaybolmuştur. Bugüne kadar da hiçbirisi bulunamamıştır. Bunların kay­boluşuyla ilgili pek çok şey söylenmiştir. Bunların içinde en yaygın olanı, “İkinci Dünya Harbi esnasında Japonlar tarafından kaybedilmiş veya müsadere edilmiş olabileceği”dir. Fakat bunun doğruluğu gös­terile­me­miş­tir. Hayatta olan hiç kimse bu materyallerin ne olduğunu bil­memektedir.

Davidson Black 1934 yılında ölünce onun çalışmalarını F. Weidenreich sürdürdü. Weidenreich, Şekil 5’teki Pekin Adamı modellerini, Pei tarafından 1936’da bulunup daha sonra kaybolan kafataslarını esas alarak yaptığını belirtir(5).

Weidenreich’in bu modelleri bazıları tarafından şüpheyle kar­şılanmakta ve şiddetli tenkide tâbi tutulmaktadır. Gish bunu şöyle dile getirir:

“Bu materyallerin birkaç araştırıcı tarafından bırakılmış tarif ve modellerinden başka ortada bir delil yoktur. Bu araştırıcıların ta­mamı evrimcidir ve hepsi de ‘insanın hayvan neslinden evrimleşerek meydana geldiği’ni iddia etmektedir. Bir ilim adamının tamamen na­muslu ve objektif olduğunu kabul etsek bile, eldeki eksik ve karışık materyallere dayanarak yapacağı model ve tariflerin gerçeği ne de­receye kadar aksettireceği şüphelidir. Eldeki modellerin hepsi We­idenreich tarafından yapılmıştır. Bu modellere nasıl güvenebiliriz? Bunlar orijinal bir varlığın özelliklerini mi, yoksa Weidenreich’in düşüncelerini mi yansıtmaktadır?”(5)

O’Connel, Pekin Adamı’na ait fosillerin Japonlar tarafından alın­madığına, aksine bunların harp esnasında kaybolmalarının planlandığına inanmaktadır. Ona göre Japonlar, Choukoutien’e girmemişlerdir. We­idenreich ve Pei’nin 1940 yılına kadar kazıya devam ettiklerini, Çin Hü­kûmeti Pekin’e dönmeden, Pekin Adamı için yapılan modellere uymayan eldeki fosilleri Pei’nin imha ettiğini ileri sürer(6).

Bütün araştırıcılar, Pekin Adamı’nın avcılar tarafından öldürülüp yendiğinde hemfikirdirler. Zira bütün kafataslarının beyin kısımlarına kuvvetle vurulup kırılmıştır. Bunların beyinleri muhtemelen çıkarılıp yenmiştir. O’Connel’e göre Pekin Adamı, eski taş ocağındaki işçiler ta­rafından öldürülüp yenmiş, ya büyük babonlar veya iri yapılı makiler (Büyük maymunlar)’dir (6).

Sonuç olarak evrim öngördüğü arageçiş formlarına ait yıllardır bilimsel bir bilgi yada buluş sunamamıştır.Evrime delil olarak ortaya atılan birçok fosilin yalan ve uydurma olduğu bilinmektedir.

1- Kelso, A. J. Physical Antropology. 2 nd. editian. J.B. Lippincott. New York. 1973, p.142,150-151.

3- Katz,S.H. Biological Anthropology. Readings from Scientific American. San Fransisco,

4- Richard, M. Shattering the Myths of Darwinism. Terc. İ. Kapaklıkaya. Son Tartışmalar Işığında Darwinizm’in Mitleri. Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2003

5- Gish, D.T. Evolution: The Fossils Say No! 1981. Terc. Â. Tatlı, Fosiller ve Evrim. Cihan Yayınları, İstanbul. 1984.

6- O'connel, P. Science of Today and the Problems of Genesis. Hawthome, CA. 1969.

Selam ve Dua ile..

SorularlaEvrim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 61
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun