İmamı Azam ve hadisle amel konusunu açıklar mısınız? Şu andaki hadislerin bir çoğu değiştirilmiş midir?..

Tarih: 20.11.2006 - 18:50 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bir kitapda İmamı Azam'a göre sadece on yedi adet hadis-i şerifin şu an için gerçek olduğu yazmaktadır. Gerçekten İmamı Azam böyle bir şey söylemiş midir?..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle böyle bir iddiayı kabul etmek mümkün değildir. Nitekim İmamı Azam fıkhi meseleleri beyan ederken binlerce hadis-i şeriften faydalanmıştır. Eğer böyle bir iddia gerçek olsaydı, İmamı Azam'ın bu hadislerden delil getirmesi düşünülemezdi.

Numân (İmamı Azam), babasıyla on altı yaşında hacca gittiğinde orada tâbiînden Atâ b. Ebî Rebâh, Abdullah İbn Ömer ile tanışarak onlardan hadis dinlediği, rivâyet edilir (Abnü'l Esir, Üsdü'l-Gâbe, III/133). Kendisi, tabiînden sayılır ve etbau 't-tâbiînin büyüklerindendir.

Hac seyahatlerinde tabiîn âlimlerinin ileri gelenleriyle görüşmüş, ilmî sohbetlerde bulunmuş, onlardan hadis dinlemiştir. Atâ b. Ebî Rebâh, Atiyye el-Avfi, Abdurrahman b. Hürmüz el-A'rec, İkrime, Nâfi', Katâde bunlardan bazılarıdır. (Zehebî, Menâkibu'l-İmâm Ebi Hanife ve Sahiheyni Ebi Yûsuf ve Muhammed b. el-Hasen, Mısır). Kendisi şöyle der:

"Hz. Ömer'in fıkhını, Hz. Ali'nin fıkhını, Abdullah b. Mes'ud'un ve Abdullah İbn Abbâs’ın fıkhını onların ashâbından aldım." (M. Ebû Zehra, Ebû Hanife, 44).

İçtihadında, bizzat üstadlarından öğrendiği dört bin kadar hadis kullanmıştır (Mekkî, Menâkib, II/96).

Bazı hadisleri Hz. Peygamber (asm)'e ait oluşunda şüphe bulunduğu, başka bir deyişle hadisin sıhhatini tesbit için ileri sürdüğü şartlara uymadığı için reddetmiştir. (İbn Teymiyye, Raf'u'l-Melâm, 87 vd.). Yoksa Ebû-Hanife, değil sahih hadisleri reddetmek, mürsel ve zayıf hadisleri dahi kıyasa tercih ederek tatbik eylemiştir. (İbn Hazm. el-İhkâm. 929).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun