Hz. İsa ve Hz. Muhammed arasında peygamber gönderilmiş midir?

Hz. İsa ve Hz. Muhammed arasında peygamber gönderilmiş midir?
Tarih: 07.06.2017 - 01:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Hz. İsa (as) ve Hz. Muhammed (asm) arasındaki dönemde peygamber gönderilmemiştir, deniliyor ve bu dönem fetret dönemi sayılıyor.
- Fakat araştırmalarımda Hz. Cercis, Halid bin Sinan gibi peygamberlerin var oldukları da söyleniyor, bunlardan hangisi doğrudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Tarihi bilgiler içerisinde Hz. İsa (as) ile Hz. Muhammed (asm) arasında peygamber gönderilmediği ifade edilmektedir. Bu dönem de "Fetret Devri" olarak adlandırılmıştır.

Hz. Selman’ın bildirdiğine göre, "Hz. İsa ile Hz. Muhammed aleyhimessalatu vesselam arasındaki fetret altı yüz senedir." (Buharî, Menakıbu'l-Ensar 53)

- Taberi, Hz. Cercis’in Hz. İsa’dan sonra, onun bazı havarilerine kavuştuğunu ve onlara tabi olup salih bir insan olduğunu bildirmiştir. (bk. Tarihu Taberi, 2/25-36)

İlginçtir, Taberi’nin söz konusu tarihinde, Hz. Cercis’in peygamber olduğuna dair hiçbir ifadesi olmadığı, aksine havarilerden İsevilik dinini öğrenip onu yaymaya çalıştığını bildirmesine rağmen, bir kısım Arap ve Türk sitelerinde aynı kaynağa dayanarak onun nebi olduğunu söylemişlerdir.

İbnu’l-Esir de tarihinde, Hz. Cercis’in salih bir mümin olduğunu, Hz. İsa’nın havarilerinden ders aldığını bildirmiştir. (bk. el-Kamil ft-tarih, 1/335-341)

Hakim, sahih bir senetle,  Hz. Peygamber (asm) ile Hz İsa arasında bir peygamberin gelmediğine dair bir bilgiyi merfu olarak (bizzat Hz. Peygamber'in ifadesine dayandırarak) rivayet ettiğini bildirmiştir. (Hâkim, 2/654)

Bununla beraber, Hz. Peygamber (asm)'in Halid b. Sinan’ın oğlu veya kızı ile görüştüğüne dair yine sahih bir senetle rivayet ettiği bir habere yer vermiştir. (a.g.y)

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur:

Hakim, bu iki rivayetin senetlerinin sağlam olduğunu bildirmekle beraber, birinci rivayet için “Ben bunu Hz. Peygamber'den rivayet ettim...” diyerek, bu hadisin sağlam bir şekilde muttasıl bir senetle bizzat Hz. Peygamber (asm)'den aktardığını ifade etmiştir.

İkinci rivayet için ise, senedi sahih olmakla beraber, orada verilen bilgiler (doğrudan Hz. Peygamber'den değil), değişik insanlardan gelen haberler / menkıbeler olduğuna işaret etmiştir. Bununla da bu rivayetteki bilginin doğru olmadığına işaret etmek istemiştir.

Bununla beraber, bu menkıbeleri nakleden kaynakların bir kısmı, Hâlid b. Sinan'ın Hz. Peygamber (asm)'den veya Hz. İsâ'dan önce Araplara gönderilmiş bir peygamber olduğunu kabul eder.

Ancak, söz konusu rivayetleri sened ve metin açısından değerlendiren âlim­ler ise, Hâlid b. Sinan'ın Câhiliye devrinde yaşamış Kus b. Sâide, Ümeyye b. Ebi's-Salt, Varaka b. Nevfel gibi tevhid inancı­na bağlı (Hanif) sâlih bir kişi olabileceği görüşünü benimsemişlerdir.

Kur'an-ı Kerim'de Resûl-i Ekrem (asm)'e yakın bir za­manda Araplara peygamber gönderil­mediğinin bildirilmesi (Secde, 32/3), ayrıca bazı sahih hadislerde Hz. Peygamber (asm) ile Hz. İsâ arasında başka bir peygamberin bulunmadığına temas edil­mesi de (Buhârî, Enbiyâ, 48; Müslim, Fezâil, 143, 144; Hâkim, 2/648) bu görüşü teyit etmektedir.

İbn Hacer de bu konuya değinmiş ve Hz. Cercis ile Hz. Halid b. Sinan’ın nebi olduklarına dair hadislerin zayıf olduğunu, Hz. Peygamber (asm) ile Hz. İsâ arasında başka bir peygamberin bulunmadığına dair sahih hadis rivayetleriyle çeliştiğini bildirmiştir.

Bununla beraber, şayet bunlar gerçekten birer nebi iseler, bu takdirde, “Hz. Peygamber'le Hz. İsâ arasında başka bir peygamberin bulunmadığına dair” sahih hadislerde yer alan ifadeden, müstakil şeriata sahip peygamberlerin gelmediğini anlamak gerekir. Bu iki zat da müstakil bir din ile gelmeyip, Hz. İsa (as)’ın dinini (nebi veya salih bir mümin olarak) insanlara tebliğ ettikleri bir gerçektir. (bk. Fethu’l-Bari, 6/489)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz'in zamanına yakın bir zamanda Araplar içerisinden ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun