Denizde idrar yapmak caiz midir?

Tarih: 15.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebû Hüreyre (r.a.) Resûlullah (s.a.v)'ın şöyle buyurduğunu haber verdi:

"Sîzden biriniz sakın durgun suya abdest bozmasın, (ola ki) biraz sonra  ondan gusleder.” (Buhârî, Vudû' 68; Müslim, Tahâre 94-96; Tirmizî, Tahâre 51; İbni Mâce, Tahâre 25; Nesaî, Tahâre 45, 139; Gusl 1; Dârimî, Vudû', 145; Ahmed b. Hanbel II, 259) 

70. Ebû Hureyre (r.a.) Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur, dedi:

"Sakın sizden biriniz durgun suya küçük abdest bozmasın, ve cünuplükten dolayı ondan gusletmesin!' (Buhârî, Vudû' 68; Müslim, Tahâre 94-96; Tirmizî, Tahâre 51; İbni Mâce, Tahâre 25; Nesaî, Tahâre 45, 139)

 İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden kimse (akar olmayan) durgun suya küçük  abdestini bozmasın."

 AÇIKLAMA:

 Nevevî'de gelen açıklamaya göre, su içerisine büyük veya küçük abdest bozmak, suyun durumuna göre haram veya mekruh hükmünü almaktadır: Su akıyor ve çok  ise mekruhtur, azsa muhtar görüşe göre haramdır. Su durgun ve çok ise yine haram değildir. Durgun ve az ise muhtar görüşe göre haramdır.

Suda büyük abdest bozmak da küçük abdest bozmak gibidir, suyu kirletme yönüyle aynı hükme tabidirler. Su dışında bir kaba abdest bozup suyun içine atmak da, suyun içine abdest bozma gibidir. Su kirlenmiş olur, bu kirlilikten haberi olmayanlar bunu kullanabileceğinden bu yasaklanmıştır. Usulcülere göre "yasaklama" haram ifade eder.

Hadis-i şerifte geçen "küçük abdest bozmasın" ifadesiyle durgun suya bevletmenin yasaklanmasının sebebi, o suya abdest almak veya gusl etmek için ihtiyaç duyulacağındandır.

Hadis-i şerif, havz-ı kebir olmayan durgun suya bevl etmenin haram olduğuna delâlet etmektedir. Lâkin havz-ı kebîr olan sulara bevletmek o suları pisletmez. Büyük abdestin hukmu de kü­çük abdest gibidir. Lâkin evlâ olan çok suya da bevletmekten sakınmaktır. Bu mevzuda İmam Nevevi şöyle der:

a. Akan çok su içinde küçük abdest bozmak, haram değildir. Çünkü yasak, durgun suya attir. Fakat akan ve çok olan su içinde küçük abdest bozmaktan sakınmak daha iyidir.

b. Akan su az ise, Şâfiilerden bir cemaate göre içinde işemek mekruh­tur. Fakat muhtar kavle göre haramdır. Çünkü Şafiî ve başka müctehidlerin mezheblerine göre o su necis olmuş olur, kirletilmiş olur. Başka adamlar o suyu temiz sanarak kullanabilir ve aldanmış olabilirler.

c. Eğer su durgun ve çok ise Şafîlere göre içinde işemek mekruhtur, ha­ram değildir. Haram sayılması da tamamen isabetsiz değildir... Çünkü mu­hakkak âlimlere ve usûlcülerin ekserisine göre yasaklama haram kılınmayı gerektirir. Aynca yasaklama nedeni olan kirletme burada da mevcuttur. Ya­saklamanın diğer sebebi olan pislenme'ye gelince; eğer işeme ile bu suyun evsafı değişmiş ise, necis sayılması, icmâ' ile sabittir. Ebû Hanife ve ona mu­vafakat eden âlimlere göre bir tarafı hareketlendirildiği takdirde karşı tara­fında da hareket görülen su, içine necasetin düşmesi ile pis olmuş olur.

d. Durgun ve az su içinde abdest bozmaya gelince, Şâfiilerden bir ce­maate göre mekruhtur. Fakat doğru ve muhtar olan kavle göre haramdır. Çünkü böylesi suya karışan sidik, onu necis eder, kullanılmaz hâle getir­mekle mâ (su) olmaktan çıkarır, bilmeden başkasının onu kullanıp aldan­masına sebep olur.

Âlimler demişler ki suda büyük abdest bozmak küçük abdest bozmak gibidir; hattâ daha çirkindir. Bîr kab içinde abdest bozup onu su içine dök­menin hükmü de su içinde abdest bozmak gibidir. Keza bir su kenarında kü­çük abdest bozmak suretiyle sidiğin akıp suya karışmasına sebebiyet vermenin hükmü de aynıdır. Bütün bunlar mezmum, çirkin ve yasaklanmış fiillerdir.

Hatta âlimler, su yollarında ve suya yakın yerlerde suya kanşmasa bile abdest bozmayı mekruh görmüşlerdir. (Hatiboğlu Haydar, Sünen-i İbn Mace Tercüme ve Şerhi I, 537.)

Netice olarak denizde idrar yapmak haram değildir. Ancak bundan sakınmak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun