Bir erkek, yaşlı bir kadının elini öpebilir mi? Bunun delili nedir?

Tarih: 06.06.2015 - 10:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Benim babamın dayısının hanımı var. Yani bu da babamın yengesi olması hasebiyle benim de yengem oluyor. Ben zaten kendi yengelerimi de bu bahsettiğim yengemi de namahrem olduğu için el öpme-musafaha vs. zaten caiz değil. Ancak bu bahsettiğim 70-71 yaşlarında bir yengem...
- Yaşlılarla musafaha-el öpme caiz oluyor ya hani. Ben burada bu yaşta bir kadının elinin öpülmesi-musafaha caiz midir onu sormak istiyorum.
- Fakat anladığım kadarıyla bahsedilen yaşı kadın (bu sitede de geçtiği üzere) artık ümit kesilmiş olması gerekiyor, yani bir anlamda kocakarı, nine denilebilecek yaş olan 80'li yaşlar gibi anlıyorum ben. Çünkü tam böyle nine denilecek ve bu durumun caiz olabileceği yaşlar 80'li yaşlar gibi geliyor.
- Mesela benim 80-85 yaşlarında bir ninem var ki onun gibi yani onun yaşlarında olan yine 80'e yakın veya üzeri olan kimselerle el öpme vs. sıkıntı olmayacağını düşünerek ellerini öpüyorum, mahremimmiş gibi davranabiliyorum.
- Ve bu bahsettiğim 70-71 yaşlarındaki yengemi öptüğümde sanki günah işlemişim gibi hissediyorum, biraz tereddüt etmiyor değilim.
- Hani peygamberimiz ne kadar fetva alsanız de kalbinize bakın, buyuruyor ya. Yani velhasıl bahsettiğim 70-71 yaşlarında olan bu yengemi öpme durumum caiz midir, değil midir, haram mıdır yani?
- 2. olarak peygamberimizin hiçbir kadınla tokalaşmadığına dair olan Hz. Aişe annemizin rivayet ettiği bir hadise mukabil Hz. Ebu Bekir gibi hakikat ehli bir zatın yaşı kadınlarla tokalaştığına dair rivayet neye dayanmaktadır, yani bu rivayet sahih midir.
- 3. Hz. Aişe'den yapılan bu rivayet peygamberimizin vefatından hatta belki bu kadınlarla beyatleşmeden önce olmuş olamaz mı, yani Hz. Aişe'nin bu rivayetinden sonra Peygamberimiz'in Hz. Ebu Bekir gibi yaşlı kadınlarla tokalaşması olmuş olamaz mı?
- Hz. Ebu Bekir Rasulullah'tan görmediğini nasıl yapsın düşüncesiyle? Bir yandan da Hanefi mezhebinin yaşlı kadınlarla musafaha-el öpmenin caizliği konusunun delillerini de öğrenmek istiyorum, bir hanefi olarak.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi fıkıh kaynaklarında özetle şu bilgiler vardır:

Kadın, evlenilmesi kendisine ebediyen haram olan babası, dedesi, amcası, dayısı, kardeşi ve kayınpederinin elini öpmesi caizdir.

Kadın, mahremi olmayan bir erkeğin yaşlı da olsa elini öpemez. Ancak bir erkek, mahremi olamayan yaşlı kadının elini öpebilir görüşü vardır.

İhtiyar kadınların elini mahremi olmayan erkeklerin sıkabileceğine dair bazı görüşler vardır. Ancak erkek ne kadar ihtiyar olursa olsun, mahremi olmayan hanımlar onun elini sıkamaz ve öpemez. [bk. İmam Merginani, el-Hidaye,  4/84; Mevsili, el-İhtiyar, 4/432; Şerhu Fethi'l-Kadîr, 8/98; Cevheretü'n-Neyyire 2/363, Fetavay-i Hindiye (tercümesi) 12/39]

Yaşlı kadınların süslerini göstermemek şartıyla üst giysilerden bazısını çıkarabileceklerini bildiren ayet (bk. en-Nur, 24/31) onlarla musafahanın cevazına delil olarak getirilmiştir.

Özetle, fitne, şehvet korkusu yoksa, yabancı kadınlarla müsafaha yapılabileceği söylenmiştir.

Sorunuza gelince:

1) Rivayete göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Ben kadınlarla müsafaha etmem/tokalaşmam.” (İbn Hanbel, Müsned, 6/163; Camiu’l-Usul, 1/168)

Yabancı kadınlarla müsafaha etmek haram ise, el öpmek elbet daha da haramdır.

- Şafilerin dışındaki üç mezhep alimlerine göre, şehveti tahrik etmeyen yaşlı kadınlarla müsafaha etmek caizdir. Şafii alimlerine göre yaşlı da olsa kadınlarla müsafaha etmek caiz değildir.(bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 3/567)

- Ancak diğer bazı kaynakların verdiği bilgiye göre, Şafiilerle birlikte Malikilere göre de yaşlı da olsa kendine nikah düşen kadınlarla müsafaha etmek, onların eline değmek caiz değildir. (bk.El-Mevsustu’l-Fıkhıyetu’l-Kuveytiye,29/296)

- Müsafaha edilebilen yabancı kadınların yaşlı olması bildirilmiş, fakat belli bir yaş sınırı belirtilmemiştir. Önemli olan “Şehveti tahrik edecek konumda” olmamasıdır. Bu durum zamana, kişiye ve şartlara göre değişebilir. Birine caiz olan bir durum bir diğerine caiz olmayabilir. Aynı yaşlarda olan yaşlı bir kadının elini öpmek caiz iken bir diğerinin caiz olmayabilir..

- Özetle, sizin yetmiş yaşındaki yengelerinizin değil elini öpmeniz, müsafaha etmeniz de -özellikle sizin kalbinizdeki fetvaya göre- caiz değildir.

2) Hz. Aişe’nin Peygamber Efendimiz (asm)'in hiçbir kadınla müsafaha etmediğine dair rivayet ettiği hadis sahihtir. (bk. Buhari, Tefsir, Suretu 60, 2)

Ancak, Hz. Ebu Bekir’in yaşlı kadınlarla tokalaştığına dair rivayet garip/zayıftır. (bk. Nasbu’r-raye, 4/240)

3) Hz. Aişe Peygamberimiz (asm)'in “kadınlarla biat ederken onların elini tutmamış...” şeklindeki ifadesi, onun bu sözleri biatten sonra söylediğinin göstergesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun