"Allah'a ve âhiret günü­ne iman eden bir topluluğun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akra­baları da olsa- Allah'a ve Peygamberine düşmanlık eden kimselere sevgiyle bağlandıklarını göremezsin." (Mücadele, 58/22) ayetini açıklar mısınız?

Tarih: 02.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mücadele Suresi, 22. Ayet:

"Allah'a ve âhiret günü­ne iman eden bir topluluğun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akra­baları da olsa- Allah'a ve Peygamberine düşmanlık eden kimselere sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bunların kalplerine iman nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları -orada ebedî kalmak üze­re- altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan ra­zı olmuştur, onlar da Ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadır­lar; iyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır!"

Ayetin Açıklaması:

Bu âyetin nüzul sebebiyle ilgili birçok rivayet bulunmakla beraber, bunları buradaki mânaların uygulanmasına ilişkin örnekler olarak düşünmek uygun olur; yoksa âyetin anlamını bunlardan birine bağlamak gerekmez. Âyet, içeriği bakımından öncesi ve sonrasıyla irtibatlıdır; Allah ve Resulüne husumet besleyenlerin, akrabalık bağı gibi motifleri kullanarak müminleri kendileriyle -münafıkların Yahudilerle yaptığı işbirliğine benzer- bir dayanışma ilişkisi içine çekmeye çalışabilecekleri tehlikesine karşı uyarı anlamı taşımaktadır. (İbn Âşur, XXVIII, 58)

Kur'ân-ı Kerîm'in nüzul sürecinde, Müslümanlar başka dinlerin mensuplarıyla, özellikle putperestlerle farklı konumlarda ve çeşitli ilişkiler içinde bulundukların­dan, bu konuya ilişkin âyetlerde üslûp ve içerik farklılığının bulunması tabiidir. Dolayısıyla, bu konuda sağlıklı sonuca ulaşabilmek için, her âyeti kendi bağlamın­da ele almak ve ayrıca Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkilerini düzen­leyen âyetleri ve Resûlullah (asv)'ın uygulamalarını topluca değerlendirmek gerekir. (Bu konuda genel bir değerlendirme için bk. Âl-i İmran 3/28; sevginin anlamı ve de­receleri ile ilgili tasnif ışığında bu âyette ve daha sonraki yıllarda nazil olan iki âyette söz konusu edilen sevgi bağının yorumu için bk. Tevbe 9/23-24; aynca bk. Mümtehıne 60/7-9)

Ayetin "Onları katından bir ruh ile desteklemiştir" diye çevrilen kısmı "Onları katından bir lütuf ile Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'in söz­lerinden kaynaklanan ilâhî bir lütuf, ışık ve başarı ile Kur'an ile, Cebrail (a.s.) ile desteklemiştir." gibi mânalarla açıklandığı gibi "Onları iman ruhuyla desteklemiş­tir" tarzında da yorumlanmıştır; çünkü bizatihi iman, kalplere hayat veren bir ruh mesabesindedir. (Zemahşerî, IV, 78; İbn Atıyye, V, 282; bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:V/208-210)

İlave bilgi için tıklayınız:

Tevbe suresi 23. ayette, baba ve kardeşlerinizi dost edinmeyin, derken neyi anlatmak istiyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun