Abdulkadir Geylani Hazretlerinin kırk salavatını yazar mısınız?

Tarih: 27.01.2015 - 08:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu salavatlar hangi eserde geçmektedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin "Beşâirü’l-ħayrât ve bülûġu’l-meserrât fi’s-salâti alâ sâhibi’l-mu'cizât" (Kahire 1957) isimli eserinde geçen salavatların Latin Harfleriyle okunuşu şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi rabbil alemine,

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşîril mübeşşiri lil mü’minîne bimâ kâlallâhu’l-azîmu ve beşşiri’l-mü’minîne ve ennallâhe lâ yudîu ecra’l-mü’minîn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lizzâkirîne bimâ kâlallâhu’l-azîmu: Fezkurûnî ezkurküm üzkürullâhe zikren kesiren ve sebbihûhu bükraten ve asîlâ. Hüvellezî yusallî aleyküm ve melâiketühû liyuhriceküm minezzulumâti ilânnûri ve kâne bil-mü’minîne rahîma, tahiyyetühüm yevme yelkavnehû selâmen ve eadde lehüm ecran kerîmâ. 

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil âmilîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu ennî la üdîu amele âmilin minküm min zekerin ev ünsâ ve men amile sâlihan min zekerin ev ünsâ ve hüve mü’minun fe ülâike yedhulûne’l-cennete yurzakûne fîhâ bi ğayri hısâb.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil evvâbîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Fe innehû kâne lil-evvâbîne ğafûrâ. Lehüm mâ-yeşâûne inde rabbihim zâlike cezâu’l-muhsinîn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri littevvâbîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: İnnallâhe yuhibbu’t-tevvâbîne ve yuhibbu’l-mütetahhirîn. Ve hüvellezî yakbelu’t-tevbete an ibâdihî ve ya’fu anisseyyiat. 

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-muhlasîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Femen kâne yercû likâe rabbihi felya’mel amelen salihan velâ yüşrik biibâdeti rabbihi ehaden muhlisîne lehüddîn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-musallîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve ekımis-salâte innes-salâte tenhâ anil-fehşâi vel-münkeri ekımis-salâte ve’mur bi-lma’rûfi venhe anil-münkeri vesbir alâ mâ esâbeke inne zâlike min azmil-umûr.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-hâşiîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Vestainû bissabri vessalâti ve innehâ lekebîratün illâ alal-hâşiîne ellezîne yezunnûne ennehum mülâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciun. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkı’s-semâvâti vel-ardi rabbenâ mâ halakte hâza bâtilen subhaneke fekınâ azâbennâr.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lis-sâbirîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: İnnemâ yüveffessâbirûne ecrehüm bigayri hisâb. Ülâikellezîne hedâhümüllâhü ve ülâike hüm ulul-elbâb.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-hâifîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve limen hâfe Mekâme rabbihî cennetân. Ve emmâ men hâfe mekâme rabbihî ve nehen-nefse anil-hevâ fe innel-cennete hiyel-me’vâ.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-müttakîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve rahmetî vesiat külle şeyin fese ektübuhâ lillezîne yettakûne ve yu’tunez-zekâte vellezîne hum bi âyâtinâ yü’minûn. Ellezîne yettebiûne’r-rasûle’n-nebiyye’l-ümmiyye lehüm cezaâüddi’fi bimâ amilû ve hüm fîl-ğurufâti âminûn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-mühbitîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve beşşiri’l-mühbitîne’l-lezîne izâ zükirâllâhü vecilet kulûbühüm vellezîne yü’tûne mâ etev ve kulûbühüm veciletün ennehüm ilâ rabbihim râciûn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lis-sâbirîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve beşşiri’s-sâbirîne’l-lezîne izâ esâbethüm müsîbetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ülâike aleyhim salavâtün min rabbihim ve rahmetün ve ülâike hümül-mühtedûn. İnnî cezeytühümü’l-yevme bimâ Saberû ennehüm hümül-fâizûn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-kâzımîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve’l-kâzimîne’l-ğayza ve’l-âfîne anin-nâs. Vallâhü yühibbu’l-muhsinîn. Femen evfâ ve aslaha fe ecruhû alallâhi innehü la yühibbu’z-zâlimîn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-muhsinîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve ehsinû, innallâhe yuhibbu’l-muhsinîn. Men câe bil-haseneti fe lehû aşrü emsâlihâ ve men câe bis-seyyieti felâ yüczâ illâ mislehâ vehüm lâ yüzlemûn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-mütesaddikîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve en tesaddakû hayrün leküm in küntüm ta’lemûn. İnnallâhe yeczil-mütesaddıkîn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-münfikîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. Ve mâ enfaktüm min şey’in fe hüve yühlifüh.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri li’ş-şâkirîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Veşkürû ni’metallâhi in küntüm iyyâhu ta’budûn. Lein şekertüm le ezîdenneküm ve lein kefertüm inne azâbî leşedid. 

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lis-sâilîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Fe innî karîbun ucîbu da’vete’d-dâî izâ daânî. Üd’ûnî estacib leküm.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lis-sâlihîne bimâ kâlallahü’l-azîmu: Enne’l-arda yerisühâ ıbâdiye’s-sâlihûn. Ülâike hümü’l-vârisune’l-lezîne yerisûne’l-firdevse hüm fîhâ hâlidûn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-musallîne bimâ kâlallâhü-l-azîmu: İnnallâhe ve melâiketehü yusallûne alen-nebîyyi yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Yü’tiküm kifleyni min rahmetihî ve yec’al leküm nûran temşûne bihî ve yağfir leküm vallâhü ğafûrün rahîm.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşiri’l-mübeşşîri lil-mübeşşirîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve beşşiri’l-lezîne âmenû ve amilus-sâlihâti lehümül-büşrâ fî’l- hayâti’d-dünyâ ve fi’l-âhireti lâ tebdîle li-kelimâtillâhi zâlike hüvel-fevzul-azîm.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-fâizîne bimâ kâlallâhül azîmu: Ve men yü'tillâhe ve rasûlehû fe kad fâze fevzen azîmâ.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri liz-zâhidîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Elmâlu ve’l-benûne zînetü’l-hayâti’d-dünyâ ve’l-bâkiyâtüs-sâlihâtü hayrün inde rabbike sevâben ve hayrün emelâ.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-ümmiyyîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Küntüm hayra ümmetin uhricet lin-nâsi te’murûne bil-ma’rûfi ve tenhevne anil-münker.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-mustafîne bimâ kalallahül-azîmu: Sümme evrasnâ’l-kitâbel-lezîne’s-tafeynâ min ibâdînâ feminhüm zâlimun linefsihî ve minhüm muktesiddun ve minhüm sâbikun bil-hayrâti biiznillâhi zâlike hüvel-fadlül-kebîr.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-müznibîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Kul yâ ibâdiyellezîne esrafû alâ enfüsihim lâ teknetû min rahmetillâhi innellâhe yağfiruzzünûbe cemiân innehü hüvel ğafûrurrahîm.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-mustağfirîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: Ve men ya’mel sûen ev yazlim nefsehû sümme yestağfirillâhe yecidillâhe ğafure’r-rahîmâ.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-mukarrebîne bimâ kâlallâhü’l-azîmu: İnnellezîne sebakat lehüm minna’l-hüsnâ ülâike anhâ müb’adûn. La yes’maûne hasîsehâ vehüm fî mâ’ş-tehet enfüsühüm hâlidûn. La yahzünühümül-fezaül-ekberu ve tetelekkâhümül-melâiketü hâzâ yevmükümüllezî küntüm tûadûn.

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedini’l-beşîri’l-mübeşşiri lil-mü’minîne bimâ kâlallâhül-azîmu: İnnel-müslimîne ve’l-müslimâti ve’l-mü’minîne ve’l-mü’minâti vel-kânitîne vel-kânitâti ves-sâdikîne ves-sâdikâti ves-sâbirîne ves-sâbirâti vel-hâşiîne vel-hâşiâti vel-mütesaddikîne vel-mütesaddikâti ves-sâimîne ves-sâimâti vel-hâfizîne furucehüm vel-hâfizâti vez-zâkirînallâhe kesiren vez-zâkirâti eaddallâhü lehüm mağfiraten ve ecran azîmâ. Ve enleyse lil-insâni illâ mâ seâ ve enne sa’yehû sevfe yürâ sümme yüc’zâhül-cezâel-evfâ.

Allahümme salli aleyhi salâten tüşrahu bihâ’s-sudûru ve tehûnu bihâ’l-umûru ve tenkeşifu bihâ’s-sütûru ve sellim tesliman kesîran daimân ilâ yevmiddîn. Da’vâhüm fîhâ subhânekellâhümme ve tahiyyetühüm fîhâ selâm. Ve âhiru da’vâhüm eni’l-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun