Vitir namazının rekât sayısı kaçtır; bir rekât olduğu söyleniyor doğru mudur?

Tarih: 24.08.2006 - 19:24 | Güncelleme:

Soru Detayı
Peygamber Efendimiz (asm)'in vitir-i vacibi, genellikle bir rekat kıldığını söyleyenler var, doğruluk derecesini öğrenebilir miyiz?..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi mezhebine göre, vitir namazı üç rekâttır. Şafilere göre ise, vitir namazının en azı bir rekât en çoğu ise on bir rekâttır. Malikilere ve Hanbelilere göre ise, vitir namazı bir rekâttır. (Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

"Vitir haktır. Beş rekât ile vitir namazını kılmak isteyen, kılsın. Üç rekât ile kılmak isteyen, kılsın ve tek rekât ile kılmak isteyen, yine kılsın." (Nesâî, Kıyamü'l-Leyl, 40; Ebû Dâvud, Vitir, 3; İbn Mâce, İkâme, 123).

Hz. Aişe validemiz (r.an); "Hz. Peygamber üç rekât ile vitir kılar ve üç rekâtın sonunda selam verirdi." demiştir (ez-Zeylaî, Nasbu'r-Raye, II/118).

İbn Ömer ve İbn Abbas da; "Vitir namazı, gecenin sonunda kılınan bir rekâttır." demişlerdir (Müslim, Müsâfirûn,153; Ebû Davud, Vitir, 3; Nesaî, Kıyâmu'l-Leyl, 34).

Ebû Hanife yukarıdaki hadislere dayanarak, vitir namazını bayram namazları gibi vacip olarak kabul etmiştir. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imâmlarına göre ise, vitir namazı müekked sünnettir.

- Hanefilere göre vitir namazı üç rekâttır ve sonunda selam verilir. Delil olarak da, Hz. Aişe (r.an)'nin rivayet ettiği hadisi gösterirler.

- Mâlikîlere göre vitir namazı bir rekâttır. Ondan önce yatsının farzından sonra kılınan iki rekât sünnet bulunur. Bunların arası selam ile ayrılır.

- Hanbelîlere göre de, vitir namazı bir rekâttır. Fakat üç veya daha çok rekât olarak da kılınabilir.

- Şâfiîlere göre vitir namazının en azı bir rekât, en çoğu on bir rekâttır. Bir rekâttan fazla kılınacaksa, önce iki rekâta niyet edilir ve sonunda selâm verilir. Sonra vitir namazının bir rekâtına niyet edilir ve sonunda selâm verilir (el-Kasanî, Bedaiu's Sanai' Beyrut, 1974, I, 270 vd.; ez-Zuhaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk, 1984, I/820).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun