Peygamber Efendimiz hangi millettendir?

Tarih: 29.07.2006 - 18:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. İbrahim (as)'in Kürt olduğu söyleniyor. Peygamberimiz (asm) Hz. İbrahim'in soyundan gelmiştir. Eğer Hz. İbrahim Kürt veya başka bir milletten olursa, doğal olarak Hz. Peygamberimiz (asm) de o milletten olur.

- Hz. İbrahim'in milleti ağızlarda çok dolaşıyor. Bu konuda sahih bir bilgi verirseniz duacınız oluruz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) hakkında "Türklük ve ya Kürtlük" iddiasına gelince; esas itibariyle İslâmiyet, ırk, kabile ve millet mefhumunu reddetmiyor. İnsanların kabile ve milletlere ayrılmasını birbirleriyle daha yakından tanışmalarını sağlaması bakımından değerlendiriyor. Bunun yanında kabile ve milletlerin şecere ve neslini muhafazaya hizmet maksadıyla mevcut olan "ensab" ilmine karşı çıkmamıştır. Hatta Peygamberimiz (asm), Hz. Ebû Bekir (ra)'i, ensab ilmini bilmekle methetmiştir. Hangi kabilenin nereden geldiği, en son kime dayandığı hususunda en ince teferruatına varıncaya kadar bütün bilgiler İslâmiyet'ten önce ve sonraki Araplar arasında meşhurdu.

Peygamberimiz (asm)'in kabilesi, şeceresi ise çok iyi muhafaza edilmişti. Peygamberimizin dedelerinin kimler olduğu, nereye kadar dayandığı, Kureyş isminin ve kabilesinin nereden kaynaklandığı hususunda siyer ve hadis kitaplarında geniş bilgiler mevcuttur.

Mesela, Kâmil Miras'ın Tecrid-i Sarih Tercemesi' nin 9. cildinin 217. sayfasına göz atıldığı zaman "Kureyş" isminin nereye dayandığı, nereden kaynaklandığı görülür. Cumhur-u ulemâ denen İslâm âlimlerinin çoğunun ortak görüşüne göre, "Kureyş" Peygamberimiz (asm)'in 13. dedesi olan Nadr'ın ismidir. Dolayısıyla kabile, ismini buradan almıştır.

Hadis imamlarından Beyhakî'nin rivayet ettiği gibi Feyzü'l-Kadîr' de yer alan bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (a.s.m.) "Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im" diye saymaya başlıyor, dedesi Abdulmuttalib'den itibaren Adnan'a kadar yirmi atasını sayıyor, hadisin sonunda da "Ben neseb ve ata itibariyle içinizde en hayırlınızım" buyuruyor.1

Yine İmam Müslim'in bir rivayetinde şu mealdeki hadisi görüyoruz:

"Cenab-ı Hak İbrahim'in (peygamber) evlatlarından İsmail'i, İsmail'in evlatlarından Benî Kinane'yi, Benî Kinane'nin evlatlarından Kureyş'i, Kureyş'ten Benî Hâşim'i, Beni Hâşim'den de beni seçti."2

buyurarak, neslini Mekke'de doğmuş, orada büyümüş ve orada peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. İsmail (as)'e ulaştırmaktadır.

Diğer taraftan Peygamberimiz (asm)'in bizzat kendi mübarek dilinden nesep itibariyle hangi millete mensup olduğunu da öğrenmemiz mümkündür. Bu husustaki hadislerin sadece üçünün mealini verelim:

"Ben peygamberim, bunda asla yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum, ben Arapların en fasih konuşanıyım ve Kureyş evlatlarındanım."3

"Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak cennete girenleriyiz." 4

"Ben tam bir Arabım. Ben Kureyş kabilesindenim. Benim lisanım (Arapçayı en fasih konuşan) Benî Sa'd lisanıdır."5

Bu hadis-i şerifler hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmadan Peygamberimiz (asm)'in nesep ve nesil bakımından Arap olduğunu bildirmektedir.

Kur'ân'da açıkça Peygamberimiz (asm)'in Arap olduğu ifade edilir. İbrahim sûresinin,

"Kendilerine apaçık anlatılabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik..."

mealindeki 4. âyeti buna delildir. Peygamberimiz (asm) de bir peygamber olarak kendi milletinin içinden çıkmış ve onlara Arapça olan Kur'ân'ı okumuştur.

Ebû Zer'den (r.a.) rivayet edilen,

"Cenab-ı Hak her peygamberi kendi milletinin dili ile göndermiştir."6

mealindeki hadis-i şerif de bu âyeti tefsir etmektedir.

Dipnotlar:

1. Feyzü'l-Kadîr, 3:36. Hadis no: 2682.
2. Müslim, Fedâil: 1.
3. Feyzü'l-Kadîr , 3:38. Hadis no: 2684.
4. a.g.e. 3:43, Hadis no: 2695.
5. a.g.e. 3:44. Hadis no: 2696.
6. Tefsir-i İbni Kesîr, 2:522.

(bk. Mehmed PAKSU, Meseleler ve Çözümleri - 1)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun