Muhammed ismi ayetle çelişir mi?

Tarih: 17.03.2016 - 01:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizin (asm) adını koyan dedesi ise... Ateistlerin şöyle bir iddiaları var:
- Muhammed'in ismini putperest / güneşperest dedesi Kâbede koyuyor. Kur'an, ''hamd yalnız Allah'a mahsustur'' der, ama ne hikmettir Muhammed'in anlamı ''hamd edilen kişi'' demektir" diyorlar.
- Muhammed ismi "hamd yalnız Allah'a mahsustur" ayeti ile çelişkili mi?
- Peygamberimizin (s.a.v) baba adı islamdan önceki dönemde nasıl Abdullah konuldu?
- Peygamberimizin (s.a.v) dedesi Abdülmuttalip putperest miydi?
- Eğer öyleyse Muhammed ismini nasıl bildi ve verdi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayete göre, Efendimize (asm) dedesi ismini koymuştur.

Efendimiz (asm)'in Annesi Âmine, doğumdan sonra hemen kayınbabası Abdülmuttalib’e haber göndererek bir erkek torununun dünyaya geldiğini söyledi ve gelip O’nu görmesini istedi.

Abdülmuttalib geldiğinde Âmine, hamile iken gördüğü bir rüyada çocuğa “Ahmed” veya “Muhammed” adının verilmesinin söylendiğini hatırlattı. Abdülmuttalib çocuğu kucağına alarak Kâbe’ye götürdü, Allah’a şükretti ve O’na Muhammed adını verdi. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğabe, 1/21)

Peygamber Efendimiz (asm)'e ne ad koyduğunu dedesinden sordular. Şu cevabı verdi:

"Muhammed."

"Neden atalarından birinin ismini takmadın da bu ismi verdin?" dediler. Cevabı şu oldu:

"Allah'ın ve insanların onu övmelerini istediğim için." (bk. İbn Kesir, es-Siretu’n-nebeviye, 1/210;  Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları, 1/30)

Gerçekten, Kâinatın Efendisi Peygamberimiz (asm) Allah'ın, insanların ve meleklerin övgüsüne eşsiz bir surette mazhar olmuş dünya üzerinde tek şahsiyettir. Çünkü, o bu övgüye, bu alaka ve sevgiye ve bu hürmete layıktı. Bu medhi, bu muhabbeti eşsiz îmanı, ihlâs ve samimiyeti ve en güzel, en üstün ahlakıyla hak etmişti.

Sorudaki noktayı şöyle izah edebiliriz.

1) Dil uzmanlarının bildirdiğine göre, Araplarda “Muhammed” kelimesi bütün iyilikleri, güzellikleri kendinde toplamış olan varlıklar için kullanılır. Bu konuyu açıklayan cahiliye döneminde şiirler de vardır. (bk. İbn Kesir, a.g.y)

2) ”Hamd Allah’a mahsustur” ifadesinin manası şudur: “İster doğrudan, ister dolaylı olarak insanların eliyle yapılmış olsun, her türlü iyiliğin ve nimetin asıl sahibi Allah’tır ve bu sebeple de gerçekte bütün hamdler de ona aittir.”

3) Hamdin gerçek anlamda Allah’a mahsus olması, insanlar için de hamd ve teşekkür edilmeyeceği manasına gelmez. Nitekim, bir hadiste: “İnsanlara şükür / teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” (Tirmizi, h. no: 1955) diye ifade edilmiştir.

- Keza, Gerçek anlamda rahmetin, şefkatin sahibi yalnız Allah’tır. Ancak, Allah Hz. Peygamber için de “rahim, reûf”/çok merhametli pek şefkatli vasıflarını kullanmıştır. (bk. Tevbe, 9/128)

- Hz. Peygamber (asm)'in babasının adı:

Cahiliye dönemi insanları çoğunluk itibariyle putperest ve müşrik olmalarına rağmen, İslamın da kabul edeceği itikadi, ameli bir çok güzellikleri de devam ettirmişlerdir.

İslamın zuhuru sırasında bu müsbet yaşantıyı sergileyen bir çok insan vardı. Bunlara "Hanifler" denilmekteydi. Peygamberimiz (asm)'in dedesi de bu hanifler arasında idi.

Bu nedenle Abdulmuttalib’in oğluna/Peygamber Efendimizin (asm) babasına  Abdullah ismini koyması  garipsenecek bir durum değildir. Çünkü Hanifler, Hz. İbrahim aleyhisselamın Hanif Dininden geriye kalan hak / doğru bilgilerle Allah'ı biliyorlar ve bazı ibadetleri de yapıyorlardı.

Ayrıca aynı dönemde Abdullah ismini taşıyan birçok kimse bulunmaktaydı.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hanif ne demektir? Cahiliye döneminde Haniflik nasıldı?
Peygamberimiz'in annesinin, babasının, dedesinin ve amcalarının ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun