Mağara ağzına kuş ve örümcek geldiğine dair bir ayet veya hadis var mıdır? 

Tarih: 25.12.2017 - 01:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimiz ile Hz. Ebubekir Sevr mağarasına sığındıklarında mağara ağzına kuş ve örümcek geldiğine dair bir ayet veya hadis var mıdır?
-  Çünkü ayette,
“Allah böylece onun üzerine emniyet ve rahmetini indirdi, sizin göremediğiniz ordularla onu takviye etti ve kâfirlerin davasını alçalttı. Yüce olan Allah'ın davasıdır. Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve Onun her işi hikmet iledir."
göremediğiniz ordular deniliyor. Burada ne kastediliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Güvercin ve örümcek mucizesi, çok farklı ve güvenilir kanallardan bize ulaşmıştır.

Allah Resulü (asm) ile sadık dostu Hazreti Ebu Bekir (ra), hicret yolculuğunda müşriklerin takibinden kurtulmak için sığındıkları mağaranın kapısında iki nöbetçi gibi, iki güvercin gelip beklemeleri ve örümceğin de harika bir tarzda, kalın bir ağla mağara kapısını örtmesidir.

Hatta, Kureyş müşriklerinin önde gelenlerinden Übeyy ibni Halef mağarayı görünce arkadaşlarının “Mağaraya girelim.” tekliflerine “Nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki, Hazreti Muhammed doğmadan bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa orada dururlar mı?” diye cevap vermiştir.(1)

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Eğer siz Ona yardım etmezseniz, (bilin ki) kafirler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman, bizzat Allah O'na yardım etmişti. Hani o ikisi mağarada iken Peygamber, arkadaşına. 'Tasalanma, hiç şüphe yok ki Allah bizimle beraberdir.' diyordu. Allah da O'nun üzerine sekinetini indirdi, onu görmediğiniz ordularla teyit etti ve böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah’ın sözü çok yücedir. Allah aziz ve hakimdir.” (Tevbe, 9/40)

Ayetteki  “Ve (Allah) onu görmediğiniz ordularla teyit etti.” ifadesi, Bedir Savaşı'na bir işaret olup, ayetin başındaki “Bizzat Allah ona yardım etmişti.” ifadesi üzerine atıftır.

Buna göre ayetin takdiri şöyle olur:

"Eğer siz ona yardım etmezseniz, (biliniz ki), Allah zaten Peygambere mağara hadisesinde yardım etmişti. Çünkü o, arkadaşına (Ebu Bekir'e) 'Tasalanma, üzülme, hiç şüphesiz Allah bizimle beraberdir.' demişti. Bunun üzerine Allah, Ebu Bekir'e sekinetini indirdi ve o Peygamberini Bedir hadisesinde de sizin görmediğiniz ordularla destekledi."

Ayette geçen "Onu, görmediğiniz ordularla teyit etti." buyruğuna gelince, bu kelamın takdiri şöyle denilmesidir: "Eğer siz ona yardım etmezseniz..." ona bu yardım, şu iki şekilde olacaktır:

1. Allah Teala ona, hicret hadisesinde yardım etmiştir. Çünkü, "(Bilin ki) kafirler onu iki kişiden biri olarak çıkardıkları zaman, bizzat Allah ona yardım etmişti. Hani o ikisi mağaradaydılar. Peygamber o zaman arkadaşına 'Tasalanma, hiç şüphe yok ki Allah bizimle beraberdir.' diyordu. Allah da onun üzerine sekinetini indirdi..." buyurmuştur.

2. Bedir hadisesidir ki bu da Allah’ın, "Onu görmediğiniz ordularla teyit etti." buyruğundan kastedilen husustur. Çünkü Allah Teala, Bedir Günü melekleri indirmiş ve onlar vesilesiyle Resulüne (asm) yardım etmiştir.(2)

Demek ki, güvercin ve örümcek mucizesi, melekler mucizesine aykırı değildir.

Dipnotlar:

1) bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:313; Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:368; Müsned, 1:248; San’ânî, el-Musannef, 5:389; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 3:179-181; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:27; İbnü’l-Kayyım, Zâdü’l-Meâd (tahkik: Arnavud), 3:52; et-Tebrîzî, Mişkâtü’l-Mesâbîh, no. 5934; Merûzî, Müsnedü Ebû Bekir-i Sıddık, no. 73; Zeyle’î, Nasbü’r-Râye, 1:123; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:52-53.
2) bk. Razi, Mefatih, ilgili ayetin tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun