Kabir azabını hayvanlar işitir mi?

Kabir azabını hayvanlar işitir mi?
Tarih: 10.07.2019 - 12:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kabir hayatında azap görenlerin çığlıklarını işittikleri için kedi ve köpeklerin ömürlerinin kısa olduğu yönünde bir hadis var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, kabir hayatında azap görenlerin çığlıklarını hayvanlar işitir.

Ancak kabir hayatında azap görenlerin çığlıklarını ve feryatlarını sadece kedilerin ve köpeklerin işittiği, bu sebeple de ömürlerinin kısa olduğu şeklinde bir rivayet bulamadık.

Öncelikle şunu ifade edelim ki, kabir hayatının sadece azap olarak ifade edilmesi doğru olmaz. Kabir hayatı demek daha doğru olur. Zira kabir hayatı sadece azaptan ibaret değildir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur.

Nitekim, kabir suali ve azabıyla ilgili hadislerin hemen hepsinde sorulara cevap veren müminlerin kabirlerinin genişletilip aydınlatılacağı, cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirileceği ve mümine sabah akşam cennetteki yerinin gösterileceği bildirilmiştir (Müsned, III, 3-4; Müslim, Cennet, 65-66; Tirmizî, Cenâʾiz, 71)

Hadislerde belirtildiğine göre;

- Resulullah kabirde azap gören bazı kimselerin sesini işitmiş (Müsned, III, 103, 104; Müslim, Cennet, 67-69),
- Kabir azabından Allah’a sığınmış ve ashaba da Allah’a sığınmalarını söylemiş (Müsned, III, 296; Müslim, Cennet, 67),
- Cenaze namazını kıldırdığı ölüyü kabir azabından koruması için Allah’a dua etmiş (Müslim, Cenaiz, 86),
- Ayrıca azap görenlerin sesini hayvanların da işittiğini haber vermiştir. (Nesâî, Cenaiz, 115)

Hz. Peygamber (asm), Beni Neccar bahçelerinden birinde bulunan müşrik kabirlerinin yanından geçerken azap sesini duyunca, yanındakilere kabir azabından Allah’a sığınmalarını tavsiye etmişti. Onlardan birisinin: “Ya Resûlallah, onlar kabirlerinde azap mı olunuyorlar?” diye sorması üzerine de şöyle cevap vermiştir: “Evet, onlar kabirlerinde öyle bir azapla azap olunuyorlar ki, (onların azabın şiddetinden attıkları çığlıkları) hayvanlar işitir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 225)

Bu rivayet İbn Hıbban’ın Sahihi ile Taberânî’nin Mu’cemü’l-Kebîr adlı eserinde yer almıştır. Şuayb Arnavut, bu rivayetin “sahih”, ravilerin de “sika-sağlam ve güvenilir” olduğunu bildirmiştir. (Ahmed b. Hanbel, VI/362, thk. Şuayb Arnavut, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1994)

Burada Resûlullah’ın işittiği ve hayvanların da işiteceğini söylediği azap sesi, kabrinde azap görmekte olan kişinin feryadıdır.

Nitekim sahih bir hadiste, kabir suali anlatıldıktan sonra, kafir ve münafıklar cevap veremeyince onlara yapılan azap sebebiyle çığlıklarından ve feryatlarından bahsedilir ve bu çığlıklarını ve feryatlarını, insan ve cinlerden başka ona yakın olan her şeyin işiteceği haber verilir:

“...Sonra demirden bir tokmakla ensesine öyle bir vurulur ve kafir yahut münafık öyle bir bağırır ki, insan ve cinden başka, ona yakın olan her şey onun feryadını işitir.” (Buhari, Cenaiz 66, 85; bk. Müslim, Cennet, 17; Nesâî, Cenaiz, 115)

Başka bir hadiste ise, Peygamber Efendimiz (asm)'in katırın üzerindeyken, katırın aniden ürktüğü ve nerdeyse Peygamberimizi üzerinden atacak duruma geldiği görülür. Daha sonra orada bazı müşrik kabirlerinin olduğu anlaşılır. (bk. Müslim, Cennet, 67)

Bazı kaynaklarda, kabir azabını hayvanların işittiği konusunun, dikkatle izlendiğinde gözlem yoluyla da tespit edilebileceği söylenir:

Bazı müşrik ve asillerin kabirlerinin bulunduğu yerden hayvanlar, ya geçmekten çekinirler yahut da bilhassa geceleri, ürkek ve korkak bir vaziyete geçerler. Hatta "bir atın karnında bir ağrısı olsa da onu Yahudi, Hristiyan... ve münafıkların mezarlarının bulunduğu bir mezarlığa götürseler, oradaki azap seslerini işitir ve o seslerin şiddetinden kendi ağrısı geçer." derler. (bk. Rodosizâde. Ahval-i âlem-i Berzah, elyazma, İst. Süleymaniye Küt. v. 70 a)

Bu bağlamda kabir azabı konusunda ümmetini uyaran Hz. Peygamber (asm), aynı zamanda müminleri kabir nimeti ile de müjdelemiştir.

Kabir bazı insanlar için azap yurdu olduğu gibi, bazı insanlar içinse nimet yurdu olacaktır. Kabir nimetinin varlığı, buna delalet eden ayetler ve mana yönünden tevatür derecesine varan hadislerle sabittir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kabir hayatı ayetler, hadisler ve icma ile haktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun