İmam Buhari’nin kitabında yer alan talik (muallak) hadisler hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 21.05.2018 - 01:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Öğrendiğim kadarıyla bu hadisler senetsiz olarak yer verilmiş. (Hüseyin Ece, Buhari, s.177)
- Üstelik azımsanamayacak sayıda (1341 adet) Sahih-i Buhari’de yer alıyor.
- Bu hadisler neden senetsizdir ve bunlar güvenilirlik açısından nasıldır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Muallak, senedinin müellif tarafındaki kısmından bir veya daha çok ravisi zikredilmeyen hadis anlamında bir terimdir.

Bu tür muallak rivayetler, bilhassa Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahih’inde bir sayıma göre 1341 adet olup bunların büyük bir kısmı Sahih’in diğer yerlerinde senetleriyle birlikte verilmiş, sadece 160’ının muttasıl rivayetine eserin hiçbir bölümünde rastlanmamıştır.

İbn Hacer el-Askalânî, Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahih’indeki muallak hadislerin muttasıl rivayetlerini tespit etmiş, bunları Fethu’l-bârî’nin ilgili yerlerinde ve bu şerhin Hedyü’s-sârî adlı mukaddimesinde zikretmiş, ayrıca Taġlîku’t-talîk isimli ederinde bir araya getirmiştir.

Buhârî bu tür hadisleri ya cezm veya temrîz sîgasıyla nakletmiştir.

Cezm sîgasıyla olanlar eğer bir sahabîden gelmişse Buhârî’ye göre sahihtir. Sahabîden sonraki bir râviden nakledilmişse raviye nisbet edilmesi sahih demektir. Bu durumda ravi ile ondan önceki raviler incelenip ona göre hüküm verilmelidir.

Temrîz sîgasıyla nakledilenlerin sahih olsalar bile musannifin öngördüğü ölçülere uymadığı veya mana ile rivayet edildiği ya da zayıf olduğu anlaşılır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hadislerin bir çok raviden geçtiğini dikkate alırsak, hadislere neden güvenelim...
"Buhari" Hadis Kitabının güvenilirliği konusunda alimlerin görüşü nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun