İkinci bir Mesih var mıdır?

Tarih: 05.05.2015 - 10:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sevgili Din Bilginleri, İncil´de yalancı Peygamberlerin türeyeceği söz konusu, Deccal ise bilge kişilerin görüşüne göre yalancı diye tanımlanmış, sorum çok kolay, ikinci bir Mesih var mıdır?
- Kovulmuş şeytanın vesvesesinden, şerrinden Allah’a sığınırım, en Güzel isimlerle Allah'ın ismi ile başlarım.
- 72:5 - Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.
- 6:112 - Biz böylece, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler.
- 43:33 Ve eğer insanlar (küfre düşüp) bir ümmet olacak olmasa idiler elbette Rahmân'ı inkâr edenlerin evleri ve üzerine çıktıkları merdivenleri için gümüşten tavanlar kılardık.
"Yeryüzünde haksız yere böbürlenip büyüklük taslayanları âyetlerimi idrakten çevireceğim, anlamaktan mahrum edeceğim." (A'râf: 146)
"De ki: Ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve rabbinizden size gönderilen Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz" (5/68)
-2-204: İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana (samimi olduğuna) Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır.
-  5:47: İncil ehli de Allah'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim, Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.
- 5-44: Muhakkak ki Tevrat’ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Kendileri (Hakk’a) teslim olmuş peygamberler, yahudilere, onunla hükmeder. Rabbanîler (kendilerini Rabb’lerine adamış olanlar) ve Ahbar olanlar da (zahidler, yahudi âlimler, hahamlar) Allah’ın Kitab’ından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler ve onlar, onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, Ben’den korkun ve Benim âyetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim, Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, o taktirde işte onlar, onlar kâfirlerdir.
- Eski Ahit - Zekeriya 4,Yeni Ahit - Vahiy 11, Eski Ahit - Özdeyişler 8 iki Mesihden ve Rabbin kurbanından söz ediyor!

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu ayetleri yazmakla neyi kastettiğinizi tahmin edebiliyoruz.

- Biz bu ayetlerin önemli bir kısmının ne anlama geldiğini, bunların nüzul sebeplerinin ne olduğunu Sitemizde belirtmiş bulunuyoruz.

- Müslüman olarak, biz Hz. Musa’ya indirilen Tevrat’ın ve Hz. İsa’ya indirilen İncil’in Allah’ın kitabı olduklarına inanıyoruz. Peygamberlere ve kitaplarına inanmayanların İslam dininde yerleri yoktur.

Bu açıdan bakıldığı zaman, hiçbir peygamber ve vahyi ayırmadan iman eden Müslümanların değil, bu ayrımı yapan Yahudi ve Hristiyanların iyi düşünmeleri gerekir.

- Bu kitaplarda tahrifin yapıldığı bizzat ayetlerini verdiğiniz Kur’an’da bildirilmektedir. Ancak bu tahrifin lafızlarında mı, yoksa yorumlarında mı olduğu konusunda İslam alimleri arasında farklı iki görüş vardır.

- Biz daha önce de defalarca söyledik ki, özellikle Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinden istifade edenler olarak biz, Ehl-i kitapla omuz omuza vererek Kur’an’ın delillerle ortaya koyduğu hak ve hakikat yolunda dinsizlik ve ahlaksızlıkla mücadele etmek istiyoruz. Allah’a, peygamberlere ve dinlere inanmayanlarla mücadele etmek istiyoruz.

Bu sebeple Ehl-i kitapla hep yumuşak sohbet etmeyi tercih ettik. Şunu çok net olarak söylemeliyiz ki, İslam dinin, Kur’an’ın ve Hz. Muhammed (asm)’in diğer bütün peygamber ve dinlerden daha sağlam delillere dayanan ve meselelerini akla kabul ettiren ve müspet bilimin doğru keşiflerine uygun beyanlara sahip olan bir din olduğu açıktır..

- “Eski Ahit - Zekeriya 4,Yeni Ahit - Vahiy 11, Eski Ahit - Özdeyişler 8 iki Mesihden ve Rabbin kurbanından söz ediyor!” şeklinde iki adet Mesih’le ilgili kaynak verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Ancak: Vahiy: 11’de iki mesih ifadesine rastlayamadık. Orada “dünyanın krallığı Rabbimizin ve onun Mesihinin oldu” şeklinde bir meshiten söz edilmektedir.

Bununla beraber, Zekeriya:4’te “Bunlar mesholunmuş o ikilerdir” ifadesiyle iki mesihe eyer verilmiştir.

- Fakat hiçbir yerde bu mesihlerin kimler olduğuna dair açık bir alamet belirtilmemiştir.

- Şunu da belirtelim ki, İslam’da da iki mesihten söz edilmiştir. Bunlardan biri Hz. İsa, diğeri de Deccaldır.

Konuyu Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

“Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a 'Mesih' namı verildiği gibi, her iki Deccal'a (İslam deccalı ve büyük deccal) dahi "Mesih" namı verilmiş ve bütün rivayetlerde مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ denilmiş. Bunun hikmeti ve tevili nedir?"

"Elcevab: Allahu a'lem bunun hikmeti şudur ki: Nasıl ki emr-i ilahî ile İsa Aleyhisselâm, şeriat-ı Museviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp şarab gibi bazı müştehiyatı helâl etmiş."

Aynen öyle de Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder."

"Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (asm) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmağa çalışarak, hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer; hevesat-ı müteaffine bataklığında, birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdaddan başka zabt altına alınamaz.” (bk. Şualar. s. 593)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun