Allah cenini erkeğin menisinden ve kadının menisinden yaratır hadisi sahih mi?

Allah cenini erkeğin menisinden ve kadının menisinden yaratır hadisi sahih mi?
Tarih: 05.04.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Et ve kan rivayeti sahih mi?
1. Erkeğin omurgasından çıkan sudan kemikler ve sinirler yaratılır. Kadının göğüs kemikleri arasından çıkan sudan da et ve kan yaratılır. Bu açıklamayı el-A'meş yapmıştır. Daha önce bu Al-i İmrân sûresinin baş taraflarında (3/6. âyet, 1. başlıkla) Peygamber efendimize merfû' bir rivâyet olarak da geçmiş bulunmaktadır. Yüce Allah'a hamdolsun.
2. Kemik ve sinir erkekten, et ve kan kadındandır.” denildi.
3. Abdurrezzâk ve İbnu'l-Münzir, A'meş'ten bildirir: "Çocuktaki kemik ile sinirler erkeğin suyundan, et ile kan da kadının suyundan oluşur."
4. İsmi Muhammed b. Sencer olan İbn Sencer'in Müsned'inde de şu Hadîs-i şerîf yer almaktadır:
"Muhakkak yüce Allah ceninin kemiğiyle kıkırdaklarını erkeğin menisinden, onun yağ ve etlerini de kadının menisinden yaratır" denilmektedir.
- Bu rivayetler Sahih midir?
- Bu rivayetler arasında Peygamberimizin hadisleri var yani alimlerin görüşü değil. Bu nedenle alimlerin yorumlarıdır deyip geçiştirmek doğru olmaz. Merfu rivayet demek peygamberimizin sözü demek değil mi?
- Daha önce verdiğimiz cevabın özeti şudur: ..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meşhur Yemenli muhaddis Abdurrezzak, Tefsir’inde Süfyan es-Sevri’nin, tabiinden biri olan A’meş’den şöyle bir rivayet aktardığını kaydetmiştir:

“Kemikler ve sinirler erkekten, et ve kan kadındandır.”(1)

Bu rivayeti hadis âlimleri “maktu hadis” olarak, yani tabiine ait bir söz olarak değerlendirirler.

Suyûtî, "Dürrü’l-Mensûr" adlı tefsirinde Abdurrezzâk ve İbnu'l-Münzir’in tefsirlerinden, Ameş'in sözü olarak şunu nakletmiştir:

"Çocuktaki kemik ile sinirler erkeğin suyundan, et ile kan da kadının suyundan oluşur."(2)

Suyûtî ve sözü edilen müfessirler, tefsirlerinde Ameşe nisbet edilen bu sözü Tarık suresi 7. ayetini açıklama mahiyetinde zikretmişlerdir.

Sorudaki ilk üç rivayetin de tabiinden bir alim olan Ameş’in sözü olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak yine soruda da belirtildiği gibi, rivayetin merfu olarak yani Hz. Peygamber Efendimize (asm) nispet edilmiş olan şekli de hadis kitaplarında mevcuttur.

Nureddin el-Heysemî, "Mecmau’z-Zevâid" adlı eserinde Ahmed b. Hanbel(3) ve Taberânî’nin(4) rivayet ettiğini belirterek sahabî Abdullah b. Mesud’dan şöyle bir rivayet aktarmıştır:

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ashabıyla sohbet ederken bir Yahudi geldi. Kureyşliler de dediler ki: "Ey Yahudi! Şu, kendisinin peygamber olduğunu iddia eden adamdır!" Yahudi: "Ona öyle bir soru soracağım ki onu ancak peygamber olan bilir!" dedi. Ravi dedi ki: Yahudi gidip oturdu ve: "Ey Muhammed! İnsan hangi şeyden yaratılır?" diye sordu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "İnsan kadının ve erkeğin, her ikisinin spermlerinden yaratılır. Erkeğin spermi kalındır (yoğundur), kemikler ve sinirler bundan yaratılır. Kadının spermi ise incedir; et ve kan bundan yaratılır." Bunu duyan Yahudi ayağa kalktı ve: “Senden öncekiler de böyle söylerdi!” dedi.(5)

Heysemî, kitabında bu rivayetlerin, senetlerindeki bazı ravilerden dolayı zayıf olduğuna dikkat çekmiştir.

Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre zayıf da olsa rivayetlerin merfu olanı yani Hz. Peygamber Efendimizin(asm) sözü olarak aktarılanı vardır. Hatta Nureddin el-Heysemî, bu rivayeti "Kitabu alâmâti’n- nübüvve" (Peygamberlik alâmetleri kitabı) kısmının “Resulullah’ın Peygamberliğine Dair Ehl-i Kitap Nezdindeki Bilgiler” babında kaydetmiştir. Yani bu durumu, Hz. Peygamber’in (asm) peygamberliğine bir delil olarak verdiği rivayetler arasında saymıştır.

Öte yandan Prof. Dr. Zağlul en-Neccar bu rivayete "İcâzu’l-ilmi fi’s-sünneti’n-nebeviyye" adlı eserinde yer vermiş ve şu ifadeleriyle hadiste mucizevi bir hakikat olduğuna dikkat çekmiştir:

“Hz. Peygamber’in soruyu soran Yahudi’ye verdiği bu cevap, felsefeci ve tabiplerin insan ceninin sadece erkeğin suyundan oluştuğu bilgisinin olduğu bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu düşünceye göre kadının buradaki yeri sadece rahminin bir kuvöz mahiyetinde olmasıdır. Bazıları da ceninin sadece kadının hayız kanından oluştuğunu, erkeğin sperminin burada bir etkisi olmadığı inancına sahiptiler.”

Her iki görüşün de savunucuları olduğu ve aralarındaki tartışmaların miladi 19. asrın sonlarına kadar devam ettiğini belirten Zağlul, ancak mikroskop ve ultrason gibi aletler sayesinde ceninin oluşumunun erkeğin spermi ve kadının yumurtasının birleşmesiyle olduğu anlaşılmıştır. Bu görüşün de ancak 20. Yüzyılın başlarında tam kabul gördüğünü belirtmiştir.

Prof. Dr. Zağlûl, Hz. Peygamber’in (asm) bu gerçeği herhangi bir alet ve vesilenin olmadığı bir dönemde söylemiş olması, onun risalet ve nübüvvetine bir delil olduğu şeklinde bir açıklama ile sözlerine son verir.(6)

Sonuçta soruda sözü edilen rivayetlerin Hz. Peygamber’in (asm) sözü olarak da aktarıldığı, ancak zayıf rivayet olduğu anlaşılmaktadır. Hadiste yer alan “Erkeğin spermi kalındır (yoğundur), kemikler ve sinirler bundan yaratılır. Kadının spermi ise incedir; et ve kan bundan yaratılır” ifadelerinin ise bu sahada çalışan Müslüman bilim adamlarının araştırmalarına göre daha net bir şekilde ortaya çıkacağı aşikardır.

Dipnotlar:

1) Abdurrezzak es-San’ani, Tefsir, 3/417.
2) Suyûti, Dürrü’l-Mensur, 8/475.
3) Ahmed b. Hanbel, Müsned, (thk. Ahmed Muhammed Şâkir) 4/258.
4) Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, 10/172.
5) Heysemî, Mecmau’z-zevâid, 8/241.
6) bk. Zağlul en-Neccâr, İ’câzu’l-ilmi fi’s-sünneti’n-nebeviyye, s. 200-201. 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun