Eğer geceleyin baskına uğrarsanız parolanız, "Ha mîm lâ yünsarûn" olsun, sözü hadis midir, hadis ise açıklar mısınız?

Tarih: 28.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

(Sahabe-i kiramdan) bir kimse Peygamber (s.a.v)'i şöyle buyururken işittiğini söylemiştir:

"Eğer geceleyin baskına uğrarsanız parolanız, ha mîm lâ yünsarûn, olsun." [Ahmed b. Hanbel, V, 65, 289, VI, 377; Tirmizî, Cihâd 11, (1682); Ebu Dâvud, Cihâd 78, (2597)]

Hattâbî'nin açıklamasına göre, "ha mîm lâ yünsarûn" cümlesi, dua cümlesi değil, ihbârî bir cümledir. Bir başka ifadeyle bu cümle kâfirlerin muzaffer olamamaları için bir duâ değil, kâfirlerin muzaffer olamayacağını bildiren bir haberdir. Cümlenin başında bulunan harfleri, yemin manasında kulanılan Allah'ın isimlerinden bir isimdir ve İbn Abbas (r.a.) den rivayet edilen "Ha mîm, Allah'ın isimlerinden bir isimdir" anlamında bir de hadis vardır.

Binaenaleyh bu cümle "Allah'a ye­min olsun ki o kâfirler size karşı muzaffer olamayacaklardır." anlamına gel­mektedir. Nitekim lbnü'l-Esir de en-Nihâye isimli eserinde bu manayı tercih etmiştir. Bazılarına göre bu cümlenin başında "deyiniz" kelimesi var­dır. Yani cümlenin aslı "kûlû hâmîm = Ha mim,.. deyin" şeklindedir. Bu emri duyan kimselerin, "Bu sözü söylediğimiz zaman ne olur?" dedikleri ve bu so­ruya da, "La yünsarûn = düşmanlar galip gelemezler." diye cevap verildiği farkedilmiş ve bu şekilde ortaya çıkan "Hamim lâ yünsarûn" cümlesi Müslümanların parolası olmuştur.

Hadis imamlarından Ebu İsa et-Tirmizi bu hadis hakkında şunları söylemiştir:

"Bu babda Ebu Seleme el-Ekva (r.a.)'dan da bir hadis rivayet edilmiştir. Bazıları bu hadisi Ebu İshak'dan, es-Sevri'nin rivayeti gibi rivayet ettiler. Aynı zamanda bu hadis Ebu İshak -el-Mühelleb b. Ebi Sufre yoluyla- Rasûlullah (s.a.v)'den mürsel olarak rivayet edildi." (bk. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 10/100-101)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun