Çocuğun kulağına İhlas ve Kureyş, başına Kadir suresi mi okunur?

Tarih: 10.02.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu bilgilerin kaynağı nedir, bunları yapmak sünnet mi:
- Çocuk doğunca Peygamberimiz kulağına İhlas suresi okurdu.
- Çocuğun kafası ellerle tutularak 7 defa el-Berru (celle celalühü), 7 defa eş-Şehid (celle celalühü), 3 defa da Kadir suresi okunursa çocuk hiç zina etmez.
- Yeni doğmuş bebeğe isim koyarken kulağına ezan okunur. Bu esnada ezan okunurken diğer kulağına usulca Kureyş suresini okursanız o çocuk ömrü boyunca zinaya düşmez, zina etmez ve ahlakı sağlam bir fert olur.
- Bunlar hadis mi, hadis ise sahih mi?
- Eğer sahih ise bunun istisnası var mı?
- Yani günaha, pisliğe bulaşıp veya ailesi onu iyi yetiştirmemişse zina yapsa bu hadise ters bir durum olmayabilir mi?
- Bu hadisleri nasıl anlamalıyız?
- Buna benzer hadislerde bazı istisnalar olması mümkün mü?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda meşhur sünnet sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunmasıdır. Sahih ve muteber kaynaklarımızdaki rivayet budur. Sünnet olarak uygulaması da bu şekildedir.

Kütüb-i Sitte’den Tirmizî ve Ebu Dâvud’da geçen rivayete göre Hz. Peygamber’in azatlı kölesi olan Ebû Râfi’ şöyle demiştir:

"Hz. Hasan dünyaya geldiği zaman Hz. Peygamber’in onun kulağına ezan okuduğunu gördüm.”(1)

Diğer bazı rivayetlerde ise Hz. Peygamber Efendimizin (asm) çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okunmasını tavsiye ettiği görülmektedir. Bu anlamda Hz. Ali, Peygamberimiz'den şöyle bir rivayet aktarmıştır:

“Kimin bir çocuğu olur da sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa, o çocuğa ümmü sıbyan hastalığı (cin) zarar vermez.”(2)

Öte yandan Hz. Peygamber (asm)’in yeni doğan çocukların kulağına İhlas suresini okuduğuna dair bir rivayete İbnu’l-Esîr, Câmiu’l-usûl adlı eserinde Ebu Râfi’nin yukarıdaki rivayetini kaydettikten sonra şu ifadeleriyle atıfta bulunmuştur:

“Rezin’in kitabında, Hz. Peygamber, Hasan’ın kulağına İhlas suresini okudu, hurma ile tahnik yaptı ve ismini koydu, şeklinde bir ziyade vardır. Ancak bu rivayeti asıl kitaplarda (Buhari, Müslim, Muvatta, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi) bulamadım.”(3)  

İbnü’l-Esir, Camiu’l-usul adlı eserinde, sözünü ettiği Rezin b. Muaviye el-Abderî es-Serakustî’nin Kütüb-i Sitte’yi ilk olarak cem ettiği et-Tecrid li’s-sıhah adlı kitabını tertipli bir şekle getirmiştir. Rezin’in kitabında bu altı kitapta olmayan bazı ziyadeler de bulunmakta olup, bunlar alimler tarafından muteber ve mutemet kabul edilmemişlerdir.(4)

Dolayısıyla Peygamberimizin (asm) çocuğun kulağına İhlas suresini okuduğunu ifade eden bu rivayeti, en azından zayıf olarak kabul etmek gerekmektedir.

Şafi fakihi ve muhaddis İbn Hacer el-Heytemi’ye yeni doğan çocuğun sol kulağına İhlas suresi okunmasının bir aslının olup olmadığını sorduklarında, yukarıdaki Rezin’in rivayetine atıfla, onun bir aslının olduğunu ifade etmiştir.(5)

Bu bilgilerden hareketle şunu söyleyebiliriz:

Yeni doğan bir çocuğun sağ kulağına ezan sol kulağına da kamet okunduktan sonra, Allah’ı en iyi şekilde tavsif eden İhlas suresini okumanın da bir sakıncası yoktur.

Bunun dışında hadislerde, Kadir ve Kureyş surelerinin okunması ayrıca esma-i hüsnadan el-Berrü ve eş-Şehid isimlerinin 7 defa okunacağına dair herhangi bir bilgiye rastlayamadık.

Bu konuda bazı zatlar tecrübe edilmiş olduğunu da söyleyerek, ezberlemesi kolay olsun diye şiir şekline getirmek suretiyle söz konusu iki surenin yanında el-Berrü ve eş-Şehîd isimlerinin soruda anlatıldığı şekliyle okunmasının çocuğa çok faydası olacağını belirtmişlerdir.

Hatta Muhammed b. Hasan el-Haddad’ın şiirinde er-Rakîb ismi de ilave edilmektedir. Ancak her iki şiirde de “çocuk ömür boyu zinaya düşmez” şeklinde bir ibare bulunmamaktadır.

Sünnet olanın hangisi olduğunu bildikten sonra, gerek yeni doğan bebeğin gerekse büyük çocukların yanında Kur'an okunması, esma-i hüsna’nın okunup tekrar edilmesinin elbette ki hem okuyanlar hem de dinleyenler için çok faydası vardır.

Ancak soruda belirtildiği gibi bir uygulamanın olduğuna dair araştırdığımız kadarıyla muteber kaynaklarımızda herhangi bir bilgiye rastlayamadık.

Kaynaklar:

1) Ebu Dâvûd, “Edep”, 107; Tirmizî, “Edâhî”,16.
2) Beyhakî, Şuabu’l-iman, XI,106.
3) İbnu’l-Esîr, Câmiu’l-usûl, I, 383.
4) Zehebî, Siyerü a’lâmi’n-nübelâ, XX,205.
5) Heytemî, el-Fetâva’l-fıḳhiyye’l- kübrâ, IV, 258.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun