Vahiy sadece erkeklere gelirse, kadınlara da vahiy gelmesi nasıl açıklanabilir?

Tarih: 07.08.2017 - 00:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah(cc) sadece peygamberlere vahyetmiyor mu ve cinler gaybı sadece Allah(cc)’ın izin verdiği ölçüde bilmiyorlar mı?
a) (Ali İmran 179, Cin 26-27) ayetleri ile (Kasas 7, Ali İmran 45, Hud 69-73) ayetleri çelişkili değil midir?
- İlk iki ayette Allah’ın sadece peygamberlere vahyedeceği bildiriliyor. Diğer iki ayette ise peygamber dışındakilere (kadınlara) vahyediliyor. Kadınlar resmen meleklerle konuşuyor yani.
b) Cinlerin gaybı Allah’ın izin verdiği ölçüde bilebileceğinden bahsetmişsiniz. Ancak (Cin 26-27) ayetleri dediklerinizle çelişiyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

İlk iki ayetin meali şöyledir:

1. “...Allah sizi gaybdan haberdar kılacak da değildir; bunun için Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Siz Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız, sizin için büyük bir ödül vardır.” (Al-i İmran, 3/179)

2. “O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz. Ancak seçtiği elçiye açar…” (Cin, 72/26-27)

Bu iki ayette “Allah’ın gaybını elçilerine bildireceği” ifade edilmiştir.

Diğer üç ayetin meali ise şöyledir:

1. “Hani, melekler 'Ey Meryem,' demişlerdi, 'Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu Mesih İsa'dır...” (Al-i İmran, 3/45)

2. “Elçilerimiz İbrâhim’e müjdeyi getirip selâm vermişlerdi. O da 'Selâm' dedi, çok geçmeden (konuklarına) kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. 'Korkma! Biz Lût kavmine gönderildik.' dediler."

"Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü, hemen ona İshak’ı, İshak’ın ardından da Yakūb’u müjdeledik. 'Aman yâ Rabbi! Ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam; bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey!' dedi. Elçiler de 'Allah’ın işine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir, ey hâne halkı! Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir.' dediler.” (Hud, 11/69-73)

3. “Musa'nın annesine, 'Çocuğu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkuyorsan bir sandık içinde suya bırak, korkma, üzülme, biz onu tekrar sana vereceğiz ve onu peygamber yapacağım.' diye bildirmiştik.” (Kasas, 28/7).

- Bu ayetlerin ilkinde (3/45), Meleklerle Hz. Meryem’in konuşmalarına yer verilmiştir.

İkinci (grup) ayetlerde (11/69-73) ise, Meleklerin Hz. İbrahim’le birlikte hanımıyla da konuştuklarına yer verilmiştir.

Üçüncü sıradaki -son- ayette (28/7) ise, Hz. Musa’nın annesine vahiy edildiğine işaret edilmiştir. Görünürde bu ayetler arasında çelişki vardır.

Bu hususları özetle şöyle açıklamak mümkündür:

- Kadınlardan peygamberlerin olup olmadığına dair alimlerin ihtilafı vardır. Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, kadınlardan peygamber gelmemiştir.

Hz. Musa’nın annesine yapılan vahiy, gerçek vahiy olmayıp bir ilham veya fıtri bir sezgi olarak da değerlendirilmiştir.

Hz. Meryem’le konuşan meleklerden maksat Hz. Cebrail’dir. Hz. Cebrail bir insan kılığında Hz. Meryem ile konuşmuş olduğu ayetle sabittir. Bu durum onun peygamber olduğunun delili olmaz. Nitekim sahih hadislerde bildirildiği üzere, Hz. Cebrail sahabeden Hz. Dihye şeklinde gelip sahabeye görünmüştür. Bununla o sahabiler peygamber olmamışlardır. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 6/470-71)

Vahiy kavramının peygamberler dışındaki varlıklar için de -fıtri veya ilhami bir sezgi manasında- kullanıldığını gösteren en açık bir delil Nahl suresinde (ayet, 68) yer alan “Rabbin arıya vahyetti.” mealindeki ayettir.

Özetlersek:

“Senden önce gönderdiklerimiz de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden / adamlardan başka bir şey değildi. Bilmiyorsanız ilim ehline sorun.” (Nahl, 16/43)

mealindeki ayetin zahirine göre vahyin yalnız erkeklere yapıldığına vurgu yapılmıştır.

Hz. Meryem gibi kadınlarla alakalı ayetlerin ifadesi ise, gerçek vahyin dışında ilham gibi bir anlama geldiği ihtimali de kuvvetlidir.

Alimlerin büyük çoğunluğunun bu ihtimale değer vermeleri de bu ihtimalin kuvvetli olduğunu göstermektedir.

O halde, Kur'an’da bir çelişkinin olması imkânsız olduğuna göre, bu doğrultuda Kur'an’daki açık bir ifadeyi muhtemel bir ifadeye tercih etmek en isabetli yoldur.

Cevap 2:

Peygamberler ve melekler de dahil olmak üzere, Allah bildirmedikçe kimse gaybı bilemez. Ancak, Allah dilerse kullarına gaybı bildirir, onlar da bilir. Buna cinler de dahildir.

Nitekim, ilk sorunun cevabında mealleri verilen ayetlerde, peygamberler dışında bazı kimselere, hatta arıya bile ilham anlamında vahyedildiği anlaşılmaktadır.

Demek ki, Allah dilerse, peygamberler dışındaki kimselere de ilham ederek bazı bilgileri haber verir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Gaybı veli zatlar bilebilir mi? Cin suresinin 26. ayetinde, gaybı ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun