Sıkıntılar için dua ve sabır konusunda bilgi verir misiniz?

Tarih: 11.08.2006 - 18:10 | Güncelleme:

Soru Detayı
Kayınvalidemin yanında kalıyorum ve çok aşağılanıyorum. Beni ailemle çok zor ve kısa süre için görüştürüyorlar. İnanın bana onlar için kötü bir şey yapmıyorum. Eşimde sürekli anne ve babasına bakarak bana söz ve şiddetle karşılık veriyor. Sabrediyorum, ama dayanamıyorum bazen. Ne yapmalıyım, sabır için ve dualarımın gerçekleşmesi için okuyacağım bir dua var mı? Ne yapmalıyım sizce, artık ağlamak istemiyorum, eşimle mutlu olmak, ailemle görüşmek istiyorum..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah'tan, sabır (oruç) ve namaz ile yardım dilemenizi tavsiye ederiz.

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı tekdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir. Peygamberimiz (asm) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye dua tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah'a teslim olmalıyız. Duâ şöyledir:

"Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ahhartehu ve te'hîra mâ acceltehu."

"Allah'ım, senin ismine malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te'hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te'hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla."

Allah'a içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz. Ama duaların kabul olması için bazı hususlara dikkat etmek gerekir.

- Evvela, dua kabul çerçevesi dahilinde olacak.
Sonra, samimi ve günahsız bir ağızla olacaktır.
Mümkünse abdestli ve helal lokma alınmak suretiyle bereketlenecektir.
Mübarek mevkilerde, özellikle mescit ve camilerde,
- Mübarek zamanlarda, özellikle ramazan ayı ve Kadir Gecesi, Berat Gecesi gibi mübarek gecelerde,
- Namazlardan sonra, özellikle sabah namazından sonra dua edilmesi,

kabule karin olması hikmet-i ilahiye ve rahmet-i ilahiyece matluptur. Bu şartlardan uzaklaşıldığı taktirde de duanın tesiri azalacaktır.

Onların verdiği sıkıntılara sabretmekle günahlarınızın affedileceğini ve sevap kazanacağınızı düşünün. Size neden sıkıntı verdiklerinin gerçek sebebini bulmaya çalışarak o hususlara dikkat ediniz.

Sabır ruhun bir melekesidir, güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabır ile olur. Bir hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için gösterilen sebat, sabretmekle mümkündür. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, aklın ve dinin hoş görmediği ve nefsin meşrû olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek, hayatta elde olmadan başa gelen ve insana büyük elem ve keder veren bela ve musîbetlere karşı koyabilmek ve bunların üstesinden gelebilmek için sabırlı olmak ve sabretmeye alışmak lazımdır.

Bütün faziletlerin anası, hayatta muvaffak olmanın ve kemale ermenin sırrı bu güzel özelliktir. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Sabır her faziletin üstünde bir değer taşır.

"Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 2/153, 155)

Sabrın sonu selamettir, başarıdır. Sabır acıdır. Fakat sonucu tatlıdır. Peygamber Efendimiz,

"Sabır bir ışıktır." (Müslim, Taharet, 1) buyurarak, sabrın nice güzellikleri görmeye vesile olacağına dikkat çekmiştir.

Büyüklerimiz de:

"Sabreden başarıya ulaşır' ;
"Sabır başarının anahtarıdır";
"Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir";

 

diyerek, sabrın faziletini anlatmışlar.

Ayrıca, Hz. Peygamber (asm);

"Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür." (Buhârî, Cenâiz, 32)

sözüyle, bir felaketle ilk karşılaştığı zamandaki sabrın önemini vurgulamıştır.

Sabretmek, mahkûmiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan haysiyetine gölge düşürecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caîz değildir. Bunlara karşı içten elem duymak ve bunlarla mücadele etmek gerekir. İnsanan kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılayabileceği ihtiyaçları karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Rasulullah (asm);

"Ya Rabbi! Acizlikten ve tenbellikten sana sığınırım." (Buhari, Cihad, 25)

diye dua etmiştir.

Bazı sıkıntılar vardır ki, kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve şikayet etmeden takdir-i ilâhiye razı olup sabretmek müminlerin özelliklerindendir. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de sabr-ı cemili (güzel sabır) emretmektedir. (Yusuf, 12/18). Rasulullah (asm) 

"Sabr-ı cemil, şikayet edilmeyen sabırdır." (Beyhaki Şuabul İman, Hadis Nu. 9603)

buyurmuştur.

Kur'ân-ı Kerim'in yetmişten fazla âyetinde zikredilen sabır, insan tabiatına aykırı olan zorunlu hallere uymak ve güçlüklere karşı koymak demektir. Sabrın gâyesi, beklenmedik olaylar, içine düşülen güçlükler karşısında tedirgin olmamak, paniğe kapılmamak ve tahammül göstermektir. Allah Teâlâ sabredenlere mükâfatını hesapsızca vereceğini müjdelemiş ve onları övmüştür.

Müminler, çoğu zaman sırf inandıkları için Allah düşmanlarının zulüm ve kötülüklerine hedef olurlar; çeşitli işkencelere uğrar, onlarla savaşmak zorunda kalırlar. İşte bu durumda sabır, müminin güç kaynağı, imanının koruyucusudur. Hz. Musâ (as)'ya inananlara Firavun eziyet etmek isteyince onlar:

"Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür." (Â'raf, 7/126)

diye duâ etmişlerdi. Sevgili Peygamberimiz (asm) ve ilk Müslümanların, yapılan işkence ve eziyetlere nasıl sabır ve tahammül gösterdikleri bilinen bir husustur.

İbadetlerin nefsimize ağır gelen yönleri de sabırla hafifler. Böylece huzur içinde günde beş vakit namaz kılar, sıcak yaz günlerinde hiçbir sıkıntı duymadan oruç tutarız. Diğer ibadetler ve ahlâkî davranışlarda böyledir. Aşağıdaki âyetler bunu göstermektedir:

"Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir." (Şurâ, 42/43)

"İçinizden mücahitleri ve sabredenleri belirtelim diye sizleri mutlaka imtihan ederiz. Haberlerinizi de denetleriz." (Muhammed, 47/31).

Çoğu zaman insan nefsine uyar; Allah Teâlâ'nın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak ona zor gelir, nefse hoş gelen fena arzularını tatmin etmek ister, iyilik ve faziletlerden kaçınır. Meselâ; cebindeki parasını eğlence ve zevkleri için harcamak, bir yoksula vermekten daha hoş gelir. Bir çocuk için oyun oynamak, ders çalışmaktan daha ilgi çekici görünür. Gezip tozmak, çalışıp kazanmaya tercih edilir.

İşte bu durumda, insanın, kendisine zor gelse bile, iyi olanı, faydalı olanı seçmesi, sabır ve tahammülle onu yerine getirmeye çalışması çok güzel bir davranıştır.

Ayrıca insanlar hayat boyunca, bolluk veya yokluk içinde kalabilir, sağlıklı iken hastalanır, sel, deprem, yangın gibi felâketlerle karşılaşabilir; bütün bu durumlarda insanın en büyük dayanağı sabırdır. Aksine davranış, insanı Allah Teâlâ'ya isyana ve nankörlüğe sürükler. Cenab-ı Hak bu konuda şöyle buyurmuştur:

"... Doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felâkete sabrederse; muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatını boşa çıkarmaz." (Yusuf, 12/90).

Peygamberler sabrın en büyük örnekleridir. Çünkü onlar bütün güçlükleri sabırla karşılamışlardır. Dileğimiz Allah (c.c.)'ın bizi, "belâlarına çok sabreden ve nimetlerine çok şükreden" kullarından eylemesi olmalıdır (İbrahim, 14/5).

Sabrın sonu selâmettir. Sabır, iman ve ibadetin, ilim ve hikmetin, kısaca bütün faziletlerin başıdır. Sabırlı insan iyi insandır. İyi işler yapıp birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin kurtuluşa ereceklerini Allah Teâlâ haber vermiştir. Sabır zafere giden yoldur (el-Asr, 103/1-3).

Peygamber Efendimiz buyuruyor:

"Sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir." (Tirmizi, Birr, 76).

"Hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük fayda vardır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/307)

Ayrıca Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

"Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz; sabredenleri müjdele." (Bakara, 2/155).

Bu ve benzeri âyetlerden Allah Teâlâ'nın insanları çeşitli sıkıntılara uğratarak imtihan ettiğini ve bu imtihanı sabredenlerin kazandığım öğreniyoruz.

Sabırla bütün zorluklar halledilmekte, her türlü engel aşılmaktadır. Onun için atalarımız: "Sabırla koruk, helva olur." demişlerdir.

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyuruyor:

"Müminin işi hayrete şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mümine özgüdür. Zira sevinirse şükreder. Bu ise onun için hayırlıdır. Başına belâ gelirse sabreder. Bu da onun için hayırlıdır." (Riyâzü's-Sâlihin, I/54).

Bizim için mutlaka hayırlı olduğuna inandığımız sabır, bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır. Allah'ın dinini tebliğ ederken hepsi çeşitli sıkıntılara uğramış, kendilerine eziyet edilmiş, yurtlarından çıkarılmış. Hükümdarlar tarafından zindana atılmış, ama onlar daima sabretmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin sabrını dile getiren pek çok ayet-i kerime vardır. Rasulullahın hayatı ise baştan sona en güzel sabır örnekleri ile doludur. Bu sebeple her Müslümana düşen görev, kurtuluşun sabırda olduğunu düşünerek, Allah'tan sabır dilemek ve sabırlı olmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+

Yorumlar

alpay571

dayanamadım ağladım ınşallah iyi olur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Selahattin560

Allah(cc)razı olsun yazılarınızdan bizlere ayırdığınız zamandan dolayı ve söyledikleriniz bir manevi reçete, sabır karşılıksız kalmayan bir ibadet,Allah(cc) sabır gerektiği yerde Sabur isminin bir lem'asını üzerimize tecelli etirerek sabırlar ihsan etmesini ve rızasına uygunsuz hertürlü hal ve hareketten bizleri muhafaza etmesini ve korumasını vede kusurlarımızıda bağışlamasını Rahmetinden bu duayla niyaz ederim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sahraanur

BENDE ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM.çOK ÜZÜLÜP AĞLADIM KALP KIRIKLIKLARIM ÇOK FAZLA AMA SABREDİYORUM ETRAFA BAKINCA ÇOK ZORDURUMDA OLANLARI GÖRÜYORUM VE BUDURUMUMA BİNLERCEKEZ ŞÜKREDİYORUM.BEDDUA VE AH TA BULUNDUM SONRA PİŞMAN OLDUM KENDİME YAKIŞTIRMADIM AMA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.ŞİMDİ DUA EDİYORUM RABBİME SIĞINIYORUM BU YAŞADIKLARIMDADA VARDIR Bİ HAYIR DİYORUM.NE EYLERSE MEVLAM GÜZEL EYLER...SELAM VE DUAİLE AEO

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
genclik47

HAK ŞERLERİ HAYREYLER
ZANNETME Kİ GAYR EYLER
ARİF ONU SEYR EYLER
GÖRELİM MEVLA NEYLER
NEYLERSE GÜZEL EYLER.
Bacım İNŞAALLAH çektiğin ve çektiğimiz bu sıkıntılar günahlarımıza keffaret olur.ayrıca sürekli kendimizden daha zor durumda olan insanlara bakmalıyız.haliimize şükretmeliyiz.ve şunu kesinlikle unutma içten yapılan ,ağlayarak yapılan dualar İNŞAALLAH kabule yakındır.selam ve dua ile

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kestanelik

gerçekten RABBİM neylerse güzel eyler RABBİM en iyisini bilir, yağmur kardeş güzel bir yorum yapmış, RABBİM hepimizin yar ve yardımcımız olsun AMİN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
rkygrkn

sabretmek konusunda size katılıyorum. hem hayır da şer de ALLAH tan. ne eylerse mevlam güzel eyler. selametle

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ang_121

ALLAh yardimciniz olsun.. Bashimiza gelenler belki bir sebebdir..ALLAHA daha cok ibadet ve dua etmemiz icin...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mumin79

Peygamber Efendimizin duasi cok guzel 'Nefsimin isyanini onle, teslimini sagla' Amin, Amin, Amin insallah.

Islam teslim dini zaten. Ruhumuzu, vechimizi, nefsimizi ve irademizi Rabbimize bu dunya hayatini yasarken teslim etmeyi dilemeliyiz. Kalben dilemeliyiz.

Sonya kardesim Rabbim sabrinizi arttirsin, daim kilsin insallah.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mehmet karadagli

KARDEŞLER HEPİNİZDEN ALLAH C.C.RAZI OLSUN SABIR ACI MEYVESİ TATLIDIR İŞALLAH HEPİMİZ Bİ SINAVDAYIZ ALLAH BİZİ BU SINAVDA BOYNU BÜKÜK EYLEMESİN ÜSTÜMÜZE SABIR YAĞMURLARI YAĞDIRSIN.SELAM DUA İLE

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ayperi

SEVGİLİ KARDEŞİM HER İNSAN SIKINTI ÇEKER FAKAT KONULARI YADA DERECELRİ FARKLIDIR. ALLAH SINAVLARIMIZI BAŞARI İLE VERMEYİ NASİP ETSİN. TAŞIYAMAYACAĞIMIZ YÜK YÜKLEMESİN. AMİN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
SDFHOME

değerli kardeşlerim gerçekten başımıza gelen musibetlere karşı sabrettiğimiz zaman sonunda selamete eriyoruz inşALLAH RABBİM cümlemizi sabreden bunun mükafatı olarakta selamete erenlerden eylesin AMİN.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nur_u mühür

Allah Daima YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN, Bizi sabredenlerden eylesin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
habibed

sevgili kardeşim senin yaşadıklarını ben de yaşadım. ... Rabbim onların cezasını verir işallah, merak etme Allah öyle bir tokat atarki nerden geldiğini anlamazlar

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yagmur83

cok dogru söylüyorsunuz. basımıza gelen musıbetlere karsı sabredıp dua etmelıyız. sükür ve sabır anahtar kelımeler.. zaten Rabbım neylerse güzel eyler. her kötü gıbı gorunen olayın ardında da vardır bir hayır, sonucta bız bu dünyada ımtıhandayız ınsaallah sabırla felaha cıkacagız RABBIM yar ve yardımcımız olsun bızlerı razı oldugu kullarından eylesın.. AMIN.. dualarla kalın..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun