Müteşabih ayetlerin manasını, alimler de bilir mi?

Tarih: 19.05.2015 - 07:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sahabeler ve onlardan sonra gelen Selef alimleri Al-i İmran suresi 7. ayet, "müteşabihi sadece Allah bilir" diye anlamışlar.
- Peygamber Efendimiz de "Benim yolum ashabın yoludur ve kurtuluş yolu yalnızca onların yoluna ittiba etmekten geçer" dediğine göre, bizim de sahabelerin yolundan gitmemiz gerekmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili hadiste anlatılan şey, iman ve amel konusunda kitap ve sünnette açıkça belirtilen hükümlere uygun hareket tarzının belirlenmesidir.

Yoksa, Kur’an ve sünnetin tarz-ı telakkisi, farklı yorumların varlığı ta sahabeden beri var olan bir gelenektir. Sahabelerin farklı içtihatları, farklı ayet yorumları bilinen bir gerçektir.

- Eğer sorudaki gibi, düşünülmüş olsa, bu takdirde dört mezhep imamları dahil bütün İslam alimlerini “fırka-i naciye”nin dışında tutmak gerekir.

- Seleficilik oynayanların lanse ettiği gibi, “Selef alimleri” denilen sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin alimlerinin hepsi, aynı görüş ve içtihatta değiller. Bunun en açık bir delili dört mezhep imamlarının birbirinden farklı içtihatlara ve mezheplere sahip olmalarıdır.

Kaldı ki, bu imamların yaptıkları farklı içtihatlar, farklı ayet ve sünnet yorumları yanında, farklı sahabenin konuyla ilgili farklı yaklaşımlarını esas almaktan kaynaklanmaktadır.

Tefsirler, İbn Mesud, İbn Ömer, İbn Abbas, İkrime, Mucahid, Said b. Museyyeb gibi sahabe ve tabiinin farklı yorumlarıyla doludur.

- Bu açıklamaları daha da detaylandırmak mümkündür. Fakat maksadın hasıl olduğunu düşünüyoruz.

Demek ki, Âl-i İmran suresinin ilgili ayetini, halef alimlerinden yüz binlerce İslam aliminin görüşlerine uyarak yorumlamanın hiçbir sakıncası yoktur.

Yeter ki insan, Selef veya Halef alimlerinden bir tarafı taklit ederken, sırf gerçeği ve Allah rızasını kazanma çabasında samimi olsun, ilimle yoğrulmuş vicdanı, nefsani bir maksada bağlı kalmadan özgürce bir görüşü ilmen, aklen benimsemiş olsun.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun tefsirini yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler...(Âl-i imran, 7) ayetine göre, tefsir yapmak caiz değil mi? 
Müteşabih ayetlerin olduğunu bildiren ayetle (Âl-i İmran, 3/7) Kuran'ın apaçık bir kitap olduğunu bildiren ayet (Nahl, 16/89) çelişmiyor mu?
Kur'an'daki müteşabih ayetlerin hikmeti nedir? ...
Mealini okuyarak anlayabildiğimiz net olan ayetlerle amel edebilir miyiz? Acaba her ayet müteşabih midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun