Ortaklaşa dört beş kişinin bir büyük baş hayvanı kurban etmesinin delili nedir?

Fakihler (1) koyun ve keçinin ancak bir kişi için kurban edilebileceği, deve ve­ya sığırın yedi kişi için yeterli olacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Çünkü Hz. Cabir'in rivayetinde şöyle denilmektedir:

"Hudeybiye'de Resulullah (asm) ile birlikte kurban kestik. Deveyi de sığırı da yedi kişi için kestik."(2) Müslim'in lafzında şöyle denilmektedir:

"Resulullah (asm) ile birlikte hacca niyyet ederek çıktık. Resulullah (asm) bizlere deve ve sığırda bizlerden her yedi kişinin bir bedeneye ortak ol­masını emretti."

Dipnotlar:

1. El-Bedâyi, V, 70; Tebyinü'l-Hakâik, VI, 3; Tekmiletü Felhul-Kadîr, VIII, 76; ed-Dürrü'l-Muhtâr V, 222; el-Kavâninü'l-Fıkhıyye, 186; Bidâyetü'l-Müctehid, I, 420; eş-Şerhu'l-Kebîr, II, 119; Muğni’l-Muhtâc, IV, 285, 292; el-Mühezzeb, I, 238; el-Muğnî, VIII, Di, 619 vd.; Keşşâful-Kınâ' II, 617

2. İmam Ahmed ile Kütüb-i Süte sahipleri rivayet etmişlerdir. Nasbu'r-Râye, IV, 209.

(Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c. 4, s.410)

İlave bilgi için tıklayınız:

KURBAN...

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun