Çevremde evrimi kabul eden Müslümanları görüyorum, bu durumu nasıl açıkayabiliriz?

Değerli Kardeşimiz

Bu hususta tafsilatlı beyanları sitemizde ki diğer soru ve cevaplara havale ediyoruz.Şimdi burada özetle diyebiliriz ki;

Evrimin İslamiyetle bağdaşıp bağdaşmayacağı hususunda evvela evrimin ve yaratılış görüşünün iyi anlaşılması gerekir.Şimdi bu iki görüşün bağdaşıp bağdaşmayacağını aralarında ki farklılıklara göre değerlendirelim...

Evrimi bugun itibariyle sadece insanın maymunla ortak bir atadan geldiğini söyleyen bir hipotez olarak görmek hata olur.Zira evrimin iddiası canlı ve cansız tüm evrenin sebep-sonuç ilişkisiyle tesadüfi kazalar sonucu bugünkü halini aldığıdır.

Yaratılış ise atomdan Güneşe kadar her bir şeyin Cenabı Hakkın tasarrufunda olduğunu kabul eder ve en ufak cüzi hadiselerde dahi bir sevk-i ilahi olduğunu beyan eder.

Acaba bu kadar kompleks yaratılan şu evreni ve bu canlı çeşitliliğini sebep sonuç halkasıyla açıklamaya çalışan ve yaratılışın hiçbir evresinde bir Yaratıcının müdahalesine gerek duymayan bir hipotez ile bir elmanını bile Cenabı hakkın sevki ve kudreti olmadan oluşamayacağını söyleyen İslam hiç bir arada durabilir mi?

Evet kainatta öyle harika bir düzen ve intizam vardır ki akılları hayrete sevkeder.Hiçbir cihetle sebep-sonuç halkasında sebeplere havale edilemeyecek bir düzenin içerisinde yaşıyoruz.Bu hakikatı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle ifade eder;

İ’lem eyyühe’l-aziz! Çekirdek ağaç olmazdan evvel, yumurta kuş olmazdan evvel, habbe başak vermezden evvel binlerce imkan ve ihtimaller içerisinde ve binlerce suret ve şekillere girmek kabiliyetinde iken, o eğri büğrü ihtimaller, yollar içinden çekilip doğru ve müstakim müntec bir şekle, bir vaziyete sevk edilmelerinden anlaşılır ki, o tohumlar, evvelce de Allamü’l-Guyübun terbiye, tedvir, tedbiri altında imişler. Sanki o tohumların herbirisi, kudret kitaplarından istinsah edilmiş küçük bir tezkeredir. Yahut bir fihristedir, ilm-i ezeliden alınmıştır. Yahut kader kitaplarından yazılmış bazı düsturlardır. (Mesnevi)

Evet şu kainat için binlerce ihtimal var iken böyle intizamlı bir düzenin bir ihtimalin içerisinde bulunmak ancak bir sevki ilahi ile olabilir.

Evrimin temelinde Cenabı Hakkı inkar fikrinin yattığının en zahir delili takipçilerinin hemen hemen hepsinin ateist,deist vb. kimseler olmasıdır.Bir mü'min ile bir kafir arasında ne derece fark varsa elbette evrim ile yaratılış arasında ki farkta o derece çoktur.

Evrimi İslam ile bağdaştıranlar evrimin kullandığı hakikatlı adetullahı evrim zannetmelerinden dolayı bu hataya düşmektedirler.Halbuki kainatta istimal edilen Mutasyon,doğal seleksiyon,adaptasyon gibi hadiseler Cenabı hakkın hikmetli birer kanunlarıdırlar.Evrimciler ise bunu kendi ideolojik fikirlerine alet ettiklerinden evrimi tam bilmeyen ve anlamayan insanları  kandırabiliyorlar.

Kısacası evrim ile İslamiyet hiçbir cihetle bir arada duramayacak iki görüştür.Küfür ve iman gibi birbirine zıttırlar.

Selam ve dua ile..

Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun