Hz. Musa’nın konuştuğu dil hakkında hadis var mı?

Tarih: 21.06.2023 - 11:45 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberlerin dili konusunda kesin bilgi içere sahih merfu bir hadis rivayetine rastlayamadık.

Ancak Kuran’da “Her peygamberin bulunduğu topluluğun diliyle konuştuğuna” işaret eden ayetler vardır.(1)

Bununla beraber, Hz. Musa’nın konuştuğu diller hayat hikâyesi vasıtasıyla anlaşılabilir.

Tevrat’ın İbranice indiği bilinmektedir. (2) Küçüklükten itibaren anne-babasının yanında ve kırk yıl Sina çölünde beraber yaşadığı (3) toplumunun dili olan İbranice yanında eski Mısır dili Kıptîce öğrenmiştir.(4)

Hz. Musa, Medyen’de evlenip orada kırk yıl kadar süre yaşamasından ötürü Arapçayı da öğrenmiş ve konuşmuş olmalıdır. Zira Hicaz ve Şam arasında yurt tutan Arap kabilelerine soyca bağlı ve Hz. Şuayb’in kavmi olan Medyen halkının dili Arapçadır.(5)

Dolayısıyla Hz. Musa, İbranice, Kıptice ve Arapça konuşmuştur, denilebilir.

Kaynaklar:

1) İbrahim, 14/4.
2) İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesî, 2/412; Diyarbekrî, Târîḫu'l-ḫamîs, 1/15; Ebû’l-Hüseyin Ali elMes‘ûd, et-Tenbîh ve’l-işrâf, tashih: Abdullah es-Savi (Kahire: Dâru’s-Savi, ts.), 69; Fâsî, Şifâü'l-garâm, 2/16.
3) Mâide 5/26.
4) Abdülkerim Yûnus Hatib, et-Tefsîru’l-Kur’âni li’l-Kur’ân (Kahire: Daru’l-fikr el-’Arabî, ts.), 10/106.
5) İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘azîm, 4/342; İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, 8/240; Ebû Zehre, Hâtemû’n-Nebîyyin, 37.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun