Hz. Fatıma neden gece defnedilmesini vasiyet etmiştir?

Tarih: 21.03.2015 - 07:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İranlı bir Ayetullah Hz. Fatıma'nın gece defnedilme sebebi için Hz. Ebu Bekir'in cenaze namazına katılmaması için vasiyet ettiğini iddia ediyor ve bunu Ehl-i sünnet kaynaklarından söylüyor. Her ne hikmetse her iddialarını ehli sünnet kaynaklarıyla teyid etmekteler. Şu hadisleri kaynak olarak veriyorlar:
1. Gecə dəfni əhli-sünnət hədislərində: Məhəmməd ibn İsmayıl Buxari yazır: “Fatimə (s) peyğəmbərdən (s) sonra altı ay yaşadı. Vəfat edəndə əri Əli onu gecə dəfn etdi, özü ona namaz qıldı və Əbubəkrə bu barədə heç bir söz demədi.” (Səhihi Buxari”, cild 4, səh. 1549, hədis 3998)
2. İbn Quteybə Deynəvəri “Təvilu muxtələf əl-hədis” kitabında yazır: “Fatimə Əbubəkrdən atasının irsini tələb etdi... Əbubəkr irsini ona verməkdən imtina etdi. Fatimə and içdi ki, bir daha onunla (Əbubəkrlə) danışmasın. O, vəsiyyət etdi ki, onu gecə dəfn etsinlər və Əbubəkr onun dəfnindən iştirak etməsin. Beləliklə o gecə dəfn olundu.” (Abdullah ibn Müslim ibn Qüteybə, Təvilu muxtələf əl-hədis”, cild 1, səh. 300)
3. Əbdürrəzzaq Sənani yazır: Həsən ibn Məhəmməd nəql edir: “Əli, peyğəmbərin qızı Fatiməni gecə torpağa tapşırdı ki, Əbubəkr onun cənazəsinə namaz qıla bilməsin. Çünki onlar arasında hadisələr baş vermişdi.” Müəllif davamında yazır: “İbn Uyeynədən də buna bənzər hədis nəql olunmuşdur. Amma həmin hədisdə qeyd olunur ki, Fatimənin özü belə vəsiyyət etmişdi.” (Əl-musənnəf”, cild 3, səh. 521, hədis 6554 və hədis 6555)
4. İbn Bəttal isə “Səhihi-Buxarinin şərhi” kitabında yazır: “Alimlərin əksəriyyəti cənazənin gecə dəfn olunmasını mümkün saymışlar... Əli ibn Abutalıb zövcəsi Fatiməni gecə ikən dəfn etdi. Bu, onun üçün idi ki, Əbubəkr onun cənazəsinə namaz qıla bilməsin. Çünki onların arasında hadisələr baş vermişdi.” (İbn Bəttal Qurtubi, Səhihi-Buxarinin şərhi, cild 3, səh. 325)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Fatıma’nın gece defnedilmesine dair bilgiler kabul edilebilir.

- Bazı bilgilere göre, Hz. Fatıma’nın gece defnedilmesini kendisi istemiştir. Sebebi de gündüz, kadınların da cenazelerinin konulduğu tabutların üstününün örtülemeyip açıkta olmasıdır. O bundan hoşlanmadığı için, gece defnedilmesini istemiştir. Dolayısıyla, bunun sebebi Hz. Ebu Bekir’in cenazeye katılmaması değildir...

- Buhari’de verilen bilgiye göre, Hz. Ebu Bekir, bir gün Hz fatıma’nın evine gitmiş ve münakaşa konusu olan miras hususundaki kararının doğruluğunu ispat etmeye çalışmış ve barışmışlardır. (bk. Buhari, Fatıma’nın Menakıbı)

- Böyle açıkça barışıp helalleştikten sonra Hz. Ebu Bekir’e karşı böyle bir dargınlık ve nefreti devam ettirmesi düşünülemez.

- Kaldı ki, Hz. Ebu Bekir’in -Allah’a yemin ederek-; “Resulullah’ın yakınlarına hizmet etmeyi kendi yakınlarıma hizmet etmekten daha faziletli bir iş olarak gördüğünü.” (Buhari, a.y) belirtmesinden sonra, Hz. Fatıma’nın ona inanmaması ve buna rağmen ona karşı bu kadar kin gütmesi düşünülemez ve ona asla yakışmaz ve ona böyle olumsuz bir tutumu isnat etmek, asılsız bir iddia görünümündedir.

- Bununla beraber, Hz. Fatıma’nın gece defnedilmesiyle ilgili bilgiler, daha çok yoruma dayalı bilgilerdir. Bu sebepledir ki, bilinen sahih hadis kaynaklarında böyle bir bilgi mevcut değildir.

- Soruda geçen kaynaklarda, Hz. Fatıma'nın gece defnedilme sebebinin, Hz. Ebu Bekir'in cenaze namazına katılmaması için vasiyet ettiği iddiaları yoktur.

Bu tür aktarımlar zaman zaman yapılmakta ve sahih hadis kaynakları da verilerek, sanki Şiilerin iddialarının doğru olduğu izlenimi verilmektedir. Bu durum ilmi olmadığı gibi, kasıtlı olarak yapılırsa büyük bir hıyanet söz konusu olmaktadır.

Halbuki, verilen kaynaklarda, Hz. Fatıma ile Hz. Ebu Bekir arasında geçen miras konusu anlatılmaktadır. Ve ek bilgi olarak da Fatıma validemizin gece defnedildiği bildirilmektedir. Bunun nedeni ise, başta belirttiğimiz gibi, cenazesinin belli olmaması için aldığı bir tedbirdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Ebu Bekir'in Resulullah'ın mirası olan Fedek arazisini Hz. Fatıma'ya vermemesinin sebebi nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun