Ebrehe vakasında filler Mekke'ye gelirken, su ihtiyaçları nasıl karşılandı?

Tarih: 31.12.2018 - 14:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Gerçek Kâbe'nin Petra olduğunu iddia edenler, "Gerçek Kâbe Mekke’de ise, filler Mekke'ye gelirken, su ihtiyaçları o kadar uzun yolda nasıl karşılandı?" diyorlar.
- Buna bir cevap verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruya birkaç açıdan cevap verilebilir:

1. İslam tarihinin bütün ana kaynaklarında, Habeşlilerin Yemen valisinin, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in doğumundan elli altmış gün önce, bazı  dinî sebeplerle Mekke'ye saldırmak için geldiği yer alır. Orduda bulunan hayvanların, atların ve yine orduda bulunan Mahmud adındaki bir filin ve askerlerin -velev ki- nasıl su ihtiyacını karşıladığını bilmesek bile; ordunun Mekke'ye beş mil uzaklığa kadar gelmesi, su ihtiyacının bir şekilde karşılandığını gösterir.

2. Yaptığımız araştırmalara göre; İslam tarihi ana kaynaklarında "Ebrehe ordusunun su ihtiyacı şöyle ve şu şekilde karşılandı" diye bir bilgi bulunmamaktadır.

3. Ayrıca tarih içinde, sadece Ebrehe ordusunun Mekke'ye geldiğinden söz edilmez. Mekke'ye gelen ve onun yakınında savaşlarda bulunan başka ordular da vardır. Hz. Muhammed (asm) dönemi ve daha sonraki dönemlerde, Mekke yakınlarında başka savaşlar da yaşanmıştır.

Mesela, Peygamber Efendimiz (asm) on bin kişilik ordusuyla, hicretin yedinci yılında fetih için Mekke'ye gelmiş ve yolda konaklamalarda  10.000 kişilik ordusunun su ihtiyacını bir şekilde kuyulardan ve başka su kaynaklarından karşılamıştır. Mekke'ye yapılan Hudeybiye Seferi de bunun bir örneğidir.

4. O zamanlar Mekke yakınlarında ve uzaklarında, bazı vadilerde nehir kadar büyük olmasa da su kaynakları ve kuyular vardı. Badiyede / çölde yaşayanlar ve ticari seferler yapanlar, buralardan su ihtiyaçlarını karşılamaktaydılar.

5. Üçüncü yüzyılın başlarında Yemen'deki uzun süreli kuraklık yüzünden Mekke'ye gelen Yemenliler (Huzaalılar), çok miktarda insan ve hayvanla buraya gelmişler, elbette yolda su ihtiyaçlarını karşılayarak bu yolculuğu gerçekleştirmişlerdi.

Bazı tarih kaynaklarında yer aldığına göre, bu gelenler içinde sadece onların reisi ve komutanı olan Amr b. Luhay'ın bin kadar devesinin olduğu rivayetini görmekteyiz. 

Şu halde Yemen, Arabistan ve Hicaz'da yaylalarda, vadilerde ve açılan kuyularda su ihtiyacını karşılamak mümkün ve vaki idi. Yani Hicaz, Arabistan ve Yemen ve bu bölgelerde olan ticaret yolları su ihtiyacını karşılayacak özellikteydi.

6. Diğer yandan Mekke'ye uzak veya yakın bölgelerde, çölde yaşayan bedevilerin koyun, keçi, deve ve at cinsinden çok miktarda hayvanları vardı. Bu insanlar su ihtiyacını karşılamak için genelde son bahar mevsiminde su sıkıntısı çekseler de çadırlarının yerlerini değiştirerek bu problemi çözebiliyorlardı.

7. Mesela, Ebrehe olayında Abdulmuttalib'in 200 devesinin olduğundan, bunların Ebrehe askerleri tarafından sürülüp götürüldüğünden söz edilir.

Sadece Mekkeli Abdulmuttalib'in 200 devesi varsa, diğer Mekkelilerin de develeri ve hayvanları olmalıdır.

Peki Mekke yakınlarında su kaynakları ve kuyular yoksa, bu ve benzeri deve, koyun ve keçi sürüleri nasıl su ihtiyacını karşılayabilir?

Bunlar su ihtiyacını nasıl gideriyorsa; Ebrehe ordusu da öyle gidermiş olmalıdır.

8. Diğer yandan; Ebrehe ordusu Mekke'nin yüz km. güneyinde yer alan ve suları bol bir Anadolu şehri özelliğinde bulunan Taif'ten Mekke'ye doğru yol almışlardı.

Taif'te başta üzüm ve nar olarak farklı meyveler yetişiyordu. Büyük üzüm bağları vardı. Bu bahçeler yaz döneminde sulanmaktaydı. Yani Hicaz, Arabistan ve Yemen'in tamamen susuz bir çöl olduğu düşünülmemelidir.

9. Diğer taraftan Mekke yakınlarında ve başka yerlerde senenin farklı mevsimlerinde kurulan panayırlara, ticaret ve başka maksatlarla çok miktarda insan ve onlarla birlikte çok miktarda hayvan gelmekteydi.

Elbette bu panayırlar yanında ihtiyacı karşılayacak su kaynakları bulunmaktaydı.

Bu konuda bazı kaynaklar için bk:

- Sarıcık, Murat, Mekke Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2006, s. 24- 26, 30 vd. s. 221 vd.
- Sarıcık, Murat, Cahiliye, Hilal Ofset, Isparta, s. 175- 180.
- Sarıcık, Murat, Medine Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2009, s. 275 vd, 457 vd.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun