Allah, insanı iki kalpli yaratmadıysa, George Lippert nasıl iki kalpli olur?

Tarih: 08.09.2016 - 00:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahzab Suresinin 4. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:
"Allah, bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi, "zıhâr" yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerinde tutmadı ve evlâtlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola O eriştirir."
- Allah hiçbir insanı iki kalpli yaratmadığını beyan ettiğine göre, George Lippert adlı kişinin 2 kalpli olduğu bildirilmektedir. O zaman bu ayeti nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kalp, mecazi olarak duygu ve düşünce merkezi anlamında da kullanılmaktadır.

Sonraki ayetlerde bazı Cahilİye adetleriyle münafıklardan söz edileceği, bu adetlerin fıtrata ve gerçekliğe ters düştüğü, bir kimsenin iki tanrısı ve iki dini olamayacağı ifade edileceği için, bunlara bir giriş ve dayanak olmak üzere vecize değerindeki şu cümleye yer verilmiştir: "Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır."

Evet Allah insanda tek kişilik, tek vicdan ve tek akıl yaratmıştır. İdrak, duygu, karar ve iman bu yeteneklerle elde edilmektedir. İki yüzlüler, inanmış gözüken ama içten inanmayanlar, gizli olarak farklı din taşıyanlar iki dinli değillerdir, onların da bir dini vardır, bu din İslâm'a aykırı olduğundan münafıklar da inkarcıdır; üstelik bu durumlarını menfaatleri sebebiyle gizledikleri için Müslüman olmayanların en aşağı mertebesinde bulunmaktadırlar. (bk. Nisa, 4/145)

Bu konuya Risale-i Nurlarda şöyle yer verilmektedir:

"Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı vicdan, mâkes-i efkârı dimağdır."

"Binaenaleyh, o lâtife-i Rabbaniyeyi tazammun eden o et parçasına kalb tabirinden şöyle bir letafet çıkıyor ki, o lâtife-i Rabbaniyenin insanın maneviyatına yaptığı hizmet, cism-i sanevberînin cesede yaptığı hizmet gibidir."

"Evet, nasıl ki bütün aktar-ı bedene mâü'l-hayatı neşreden o cism-i sanevberî, bir makine-i hayattır ve maddî hayat onun işlemesiyle kaimdir; sekteye uğradığı zaman cesed de sukuta uğrar."

"Kezalik, o lâtife-i Rabbaniye a'mâl ve ahvâl ve mâneviyatın hey'et-i mecmuasını hakikî bir nur-u hayat ile canlandırır, ışıklandırır; nur-u imanın sönmesiyle, mahiyeti, meyyit-i gayr-ı müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır." (Bedizzaman Said Nursi, İşârât-ül İ’caz. Envar Neşriyat, İstanbul, 1996, s. 77).

Demek ki Kur'an’ın bahsettiği kalbden maksat, çam kozalağı şeklinde bir et parçası değildir. Lâtife-i Rabbaniye şeklinde ifade edilen manevî kalp, insanın bütün manevî hayatını içine almaktadır.

Manevî kalp, et parçası şeklindeki maddî kalbe benzetilmektedir. Maddî kalbin vücudun her tarafına kanı pompalayarak insanın hayatının devamına sebep olduğu gibi. o manevî kalp de ibadetlerle, güzel amel ve davranışlarla hasıl olan iman nuru ile ışıklanıp canlanarak, insanın manevî hayatının devamına vasıta olmaktadır.

Maddî kalp kanı pompalamadığı zaman insan nasıl ölüyorsa, iman nurunun sönmesiyle de insanın manen sanki ölü bir heykel şekline gireceği beyan edilmektedir.

Günlük hayatta kullandığımız; “Onun kalp gözü açıktır.” ifadesiyle manevî kalp kastedilmekte ve o şahsın mana âleminde bazı şeyleri gördüğü nazara verilmektedir.

Aynı şekilde, yaşayış itibariyle ve kendi arzu ve iradesiyle günahları severek işleyen ve manevî hayatında iman nurunu söndüren bir kimsenin kalbinin mühürlendiği Kuran’da beyan buyrulmaktadır.

Buradaki mühür de yine manevî kalbe vurulan bir mühürdür ve bu mührü meleklerin göreceği Cenab-ı Hak tarafından bildirmektedir.

Bir insanda maddî kalp anomali denilen bir takım anormallikler sebebiyle birden fazla olabilir. Genelde sol tarafta iken, sağ tarafta da yer alabilir.

Ama manevî kalp tektir. Yani insan aynı anda hem Allah’a ve O’nun bildirdiklerine inanıyor ve hem de inanmıyor olamaz. O bakımdan Kur'an’ın insanın kalbinin tek olduğunu bildirmesi tam yerinde ve bir hakikatin ifadesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun