Miraç hadisesini inkar eden kişi küfre girer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mîrâç ile İsrâ hadisesi birbirleriyle ilgili oldukları için, kısaca her ikisini açıklamak îcâb eder. İsrâ lügatta; "gece vaktinde yürütmek" anlamını ifâde eder. Istılahta ise Peygamberi (asm) gece vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya götürmektir. İsrâ hâdisesi, Kur'ân-ı Kerîm'in nassı ile sabit olduğundan onu inkâr etmek küfürdür.

Mîrâç ise; lügatta merdiven gibi, yükseğe çıkmak için vasıta olan şeydir. Istılahta ise Peygamber (asm)'in Mescid-i Aksâ'dan semâlara ve âlem-i ulviye çıkmasıdır.

Mîrâç olayı Peygamber (asm)'in hadîsiyle sabit olmuştur. Ancak hakkında vârid olan hadîsler mütevâtir değil, meşhur ve âhâd olduklarından onu -Mîrâcı- inkâr eden kimse kâfir değildir, bidatçıdır. Ulemânın çoğu, Necm sûresinin Mîrâc'a delaletinin kat'î değil, zannî olduğunu söyler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun