Miraç mucizesi kaç sahabe tarafından aktarılmıştır?

Tarih: 22.06.2018 - 00:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Miraç mucizesi kaç sahabe tarafından aktarılmıştır ve sahih midir?
- Bazı hadis inkarcıları miracı kabul etmiyor, miraç olayı yaşanmış bir olay değil, diyorlar. Bunlara karşı nasıl tavır almalıyız?
- İslamın güvenilir kaynaklarında miraç olayından bahsedebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mirac, Hz. Peygamber (asm)’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden bir terimdir.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in isrası (الإسراء), Kur'an-ı Kerim’in el-İsrâ (17/1) ve en-Necm (53/1-18) surelerindeki beyanlarla; miraç (المعراج) mucizesi de kırk civarında sahabenin -tevatür derecesine varan- rivayetleriyle sabittir. (bk. M. Hamidullah, İslam Peygamberi, I, 134, İstanbul, 1990)

İsra-miraç ile ilgili rivayetlerin ortak noktası, bu mucizenin mutlak manada meydana gelmiş olmasıdır. [İsra-miracı rivayet eden sahabelerin bir kısmının isim listesi için bk. eş-Şâmî, III,76; Zürkânî (1996 n.), VIII, 27]

İsra ve miracın gerçekleştiği hususunda, Ehl-i sünnet alimleri arasında ihtilaf yoktur. (Kadı İyâz, s. 133, 134; Tecrîd Tercemesi, X, 58; M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 134)

İsra ve miraç mucizesi ile ilgili bazı ihtilaflar, bu muazzam vakıanın aslına değil, tafsilât ve teferruatına dairdir.

Sadece hak yoldan sapanlar batıl şüphelerle bu olayı karalamaya çalışmışlardır.

Hadis kaynakları ile siyer ve delail kitaplarında isra ve miracla ilgili birçok rivayet mevcuttur. Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir:

Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü.

Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti.

Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim’le buluştu. Sidretü’l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. (bk. Buhârî, Salat, 1, Tevhîd, 37, Enbiya, 5, Bedü’l-halk, 7, Menâķıb, 24, Menâkıbü’l-ensâr, 42; Müslim, Îmân, 259, 262-263, Fezâil, 164)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimizin Kuran-ı Kerim'de Bahsedilen Mucizeleri ...
Hadislerin birçok raviden geçtiğini dikkate alırsak, hadislere neden ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun