Allah'ın el-Adl ismi var mıdır? Böyle bir isim Kur'an'da geçiyor mu? Adil olmak, herkese hakettiğini tam olarak vermek...

Allah'ın doksan dokuz ismi hadislerde geçmektedir. Ancak Allah'ın diğer pek çok ismi vardır ki, bunların bir kısmı, Cevşen'de geçmektedir. Bir kısmı da Kur'an'da geçen ilgili kelimelerin manalarından çıkarılmıştır.

Mesela; her cuma günü namazdan önce okunan hutbenin sonunda yer alan

"Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl, 16/90)

mealindeki ayette geçen adalet kavramı Allah'ın âdil olduğunu göstermektedir. Başkasına adaleti emreden Allah'ın âdil olmaması mümkün mü?

Yine,

"Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiçbir güç yoktur. O hakkıyla işitendir, her şeyi bilendir." (Enam, 6/115)

mealindeki ayette Allah'ın sözlerinin âdil olduğu beyan edilmektedir. Allah'ın sözleri iki türlüdür: Bir kısmı tekvînîdir, yani onun kudretinden çıkan mücessem kelimelerdir.

"Allah bir şeyin olmasını murat ettiği zaman, ona "ol" der, o da hemen oluverir." (Ya Sin,/36/82)

mealindeki ayette bu hususa işaret edilmektedir.

Diğer bir kısmı ise, teşriidir. Yani Allah'ın kelam sıfatından gelen semavî vahiylerin oluşturduğu sahifeler ve kitaplardır.

O halde "Allah'ın sözlerinin âdil olması demek, hem kâinatta, hem de vahiylerde söz konusu olan Allah'ın bütün davranışları âdildir, demektir.

Ayrıca yüzlerce ayette "Allah'ın asla zalim olmadığı." vurgulamaktadır. Zulmün zıddı ise, adalettir. Zalim olmayan, âdil demektir.

İşte Allah'ın bazı isimleri bu şekilde Kur'an'dan istinbat edilmiştir/çıkarılmıştır.

Kaldı ki, "ADL" ismi, Tirmizî'nin rivayet ettiği Allah'ın doksan dokuz isimleri arasında yer almaktadır. Ve bu ADL isminin Allah’a ait olduğunu söyleyen de Peygamber Efendimiz (asm)'dir. (bk. Tirmizî, Daavat, 83).

İlave bilgi için tıklayınız:

ADL...

EL-ADL...

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun