İhramlı iken evlenmek caiz mi?

Tarih: 05.04.2016 - 01:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Peygamber Meymune ile evlendiği zaman her ikisi de ihramlıydı.” Süneni Nesei, 5-6/179
“İhramlı olan bir kişi (hacda olan) ne evlenebilir, ne kız isteyebilir, ne de başkasının nikahını kıyabilir.” Nesei 5, 6/249

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İhramlı iken evlenmenin caiz olduğunu gösteren hadis için bk. Buhari, Cezau’s-sayd, 12; Tirmizi, Hac, 24; Nesai, Menasik,  90.

İhramlı iken evlenmenin caiz olmadığını gösteren hadis için bk. Müslim, Nikah, 41-45; Ebu Davud, Menasik, 28; Tirmizi, Hac, 23;  Nesai, Menasik, 91.

- Hz. Peygamber Meymune ile evlenirken ihramlı değildi. (bk. Tirmizi, 23)

- İslam alimleri bu farklı rivayetleri değerlendirmeye almış ve farklı sonuçlara varmışlardır.

İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed’e göre, ihramlı iken evlenmenin caiz olmadığını bildiren hadis rivayeti daha kuvvetlidir ve bununla amel etmek gerekir. (bk. Tirmizi, Hac, 23)

Said b. Cubeyr “Peygamberimizin Meymune ile ihramlı iken evlendiğini” bildiren hadisin sahih olmadığını, İbn Abbas’tan bunu aktaran İkrime’nin bu bilgisinin yanlış olduğunu bildirmiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-bari, 1/426)

Alimler, bu konudaki Yezid b. Asam’dan gelen rivayetin de zayıf olduğunu bildirmişlerdir. (İbn Hacer, 1/440)

- Bu meselenin özeti şudur:

Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, “Peygamberimizin Meymune ile ihramlı evlendiğini” ifade eden hadis rivayeti zayıftır, onunla amel edilmez. İhramlı iken evlenmeyi yasaklayan hadis rivayetleri sahihtir ve amel ona göredir.

Hanefilere göre ise, evlenmek akdi caizdir ve geçerlidir. Yalnız tenzihen mekruhtur. (bk. Cezeri, el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-arbaa, 1/582)

- Vehbe Zuhayli’nin de bildirdiğine göre, alimlerin cumhuruna göre ihramlı iken evlenmenin veya evlendirmenin caizi değildir. “Peygamberimizin Meymune ile ihramlı iken evlendiğini” ifade eden hadis rivayeti -şayet sahih ise- bunun yalnız Hz. Peygambere has bir uygulama olacağını kabul etmek gerekir.

Hanefiler, İbn Abbas’tan gelen rivayete dayanarak ihramlı iken evlenmenin caiz olduğunu kabul etmişler. Ancak alimlerin cümhuru (diğer üç mezhep alimleri), bunu kabul etmemişler; Ebu davud’un rivayetinde, bizzat Hz. Meymune, kendi ifadesiyle “Hz. Peygamber kendisiyle evlendiği zaman ihramlı olmadığını” söylemiştir. Bu konuda onun sözü daha müteberdir. Ayrıca cumhurun başka delilleri de vardır. (bk. el-Fıkhu’l-İslami, 3/242-243)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun