Eşlerin birbirinin cinsel organını görmesi arada saygısızlığa neden olurmuş, böyle bir durum söz konusu mudur?

Tarih: 04.04.2007 - 15:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bakmak sakıncalı olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir sınırlama bulunmamaktadır; eşler birbirlerinin her yerine bakabilirler.

Bu konuyu birkaç madde halinde sunmakta yarar görmekteyiz:

 Fıkıh kitaplarında -detaylara ait- delil olarak kullanılan birçok hadis vardır. Ümmet bu hadsilerle amel etmektedir. İslam alimleri tarafından “Fezail-i amalde (yani, amellerin faziletine dair konularda) zayıf hadislerle amel etmek caizidir.” diye bir kural da geliştirilmiştir. Buna göre, ilgili hadislerin konusunun fazilete dair olduğunu kabul etmekte ve ona göre davranmakta sevaptan başka ne getirebilir ki!

- Gördüğümüz kadarıyla, fıkıh kitaplarında, “eşlerin birbirlerinin avretlerine bakmalarının haram olduğuna” dair bir ifade yoktur. Yalnız konuyla ilgili,

“Biriniz eşine yaklaşmak istediği zaman örtünsün; eşler merkeplerin açılması gibi, açılıp saçılmasınlar.” (İbn Mace, Nikah, 28; Neylu’l-Evtar, 6/189)

gibi hadislere dayanarak “mekruh” diyorlar.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/555).

  Mecmau’z-Zevaid’de bu hadis Abdullah b. Mesud’dan nakleden Bezzar ve Taberanî’de aktarılmış ve zayıf kabul edilmiştir. Gerekçesi şudur: “İsnat zincirinde Mendel b. Ali vardır ki zayıftır. Ancak bazı alimler onun sika olduğunu söylemişlerdir. Geriye kalan ravilerin hepsi Buharî’nin ravileridir.” (4/393-Şamile)

- İbn Mace’nin (Nikah, 28) rivayetine göre Hz. Aişe (ra) “Ben hiçbir zaman Resulüllah’ıın cinsel organını görmedim.” demiştir.

- Şafii mezhebine göre, kişinin tuvalette kendi avretine bakmaması, lüzumsuz orasıyla oynamaması müstehaptır.(bk. Nevevî, Mecmu, 2/94).

- Banyoda veya odada tek başına iken, kişinin avret yerini açması, bakması haram / sağairden / küçük günahlardan değildir. Ancak örtmesi daha faziletlidir.(bk. Nevevî, a.g.e, 2/166, 197, 204-206).

- Zahirî mezhebinin imamlarından İbn Hazm, eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmasında bir kerahetin olmadığını söylemiştir. Yukarıda Hz. Aişe (ra)’den rivayet edilen hadiste meçhul bir kadın olduğu gerekçesiyle zayıf saymıştır. Bunun mekruh olmadığını gösteren rivayetlerin bulunduğunu, bunlardan biri de “Peygamberimizin hanımlarından Hz. Aişe, Hz. Ummü Seleme ve Hz. Meymune’nin Hz. Peygamber (a.s.m)’le aynı kaptan yıkandığına” dair hadis rivayetlerini delil olarak göstermiştir.(el-Muhella, 10/33; Huveynî, el-Fetava’l-hadisiye, 1/45-Şamile).

- İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve Hakim’in Muaviye b. Hîde’den aktararak bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (a.s.m) kendisine “Avretini eşinden ve cariyenden başkasına göstermekten sakın.” diye buyurmuştur.(bk. Huveynî, el-Fetava’l-hadisiye, 1/44-45-Şamile).

- Hz. Âişe (ra)'nin "Ben ve Rasûlullah (a.s.m.), Ferak denilen bir kaptan birlikte yıkanıyorduk.” (Buhârî, Gusül, 2) şeklindeki ifadesini göz önünde bulunduran Davudî de bu hadisi delil göstererek, eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmalarının mekruh olmadığını söylemiştir.

İbn Hibban'ın, Süleyman Bin Mûsâ kanalıyla rivayet ettiği şu haber de bunu teyit etmektedir: Bu haberde verilen bilgilere göre, karısının cinsel organına bakan kimsenin durumu, Süleyman bin Musa'ya sorulmuş, o da demiş ki:

Ben bu meseleyi Atâ'ya sordum. Bana dedi ki: Ben de bunu Hz. Aişe'ye sordum. O, bu hadisi mânâ olarak bana anlattı. İbn Hacer de bu görüşe temayül etmiştir.(bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 1/364).

- Özetlersek; eşlerin birbirinin cinsel organlarına bakamayacağına dair hadis rivayetleri zayıftır. Bu rivayetlerin aksine, eşlerin birbirinin cinsel organlarına bakmalarının caiz olduğunu gösteren sahih hadisler söz konusudur.

- Bununla beraber, alimlerin bir kısmı, “Fezail-i a’malde zayıf hadisle amel edilir.” diyerek, bunun mekruh olduğunu söylemişlerdir.

Nitekim Hanefi fıkıh kitaplarında, zayıf sayılan Hz. Aişe (ra)’nin ve diğer bazı hadisler göz önünde bulundurularak, “Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmaları caiz olmakla beraber, bakmamak daha faziletli olduğuna.” işaret edilmiştir.(bk.el-Mebsut, 12/363;  el-Bedai’, 10/473-75-Şamile).

Şafii fakihlerinden de bazıları “Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmaları" caiz olduğunu, diğer bir kısmı da bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. İmam Nevevî de bunun caiz olduğunu söyleyenlerin görüşlerinin daha doğru olduğunu kabul etmiştir.(bk. el-Mecmu, 16/ 134-135).

- Bu açıklamalar gösteriyor ki, İslam fakihlerinden bazıları, zayıf kabul edilen hadisleri de göz önünde bulundurmuş ve bu sebeple eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmalarının günah olmadığını, ancak bakmamanın adaba daha uygun olacağını ifade etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 200.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun