Hz. İbrahim ve İsmail’in Arapların atası olmadığı iddiasına ne dersiniz?

Tarih: 08.03.2014 - 12:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Burada link olarak verdiğim sitede İngilizce şöyle bir iddia var: Ishmael is considered the progenitor of theArabs. Dagon (1981) has shown tha tthis idea is an Islamicconstruction AND THAT NO CONNECTION BETWEEN ISHMAEL AND THE ARABS HAD EVER BEEN MADE IN THE PRE-ISLAMIC PERIOD.

- Bu iddiayı yanıtlayabilir misiniz, cahiliye devrinde Araplar Hz. İsmail’e nasıl bakıyorlardı, bu konuda herhangi bir cahiliye şiiri var mı? link buradadır

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sorunun ve iddianın özeti şudur: Bazıları diyorlar ki, Hz. İsmail’in Arapların atası olduğu iddiası Müslümanlara aittir. İslam öncesi dönemde Hz. İsmail ile Araplar arasında bir bağlantıyı gösteren herhangi bir bilgi yoktur.

Bu iddiaya birkaç yönden cevap verilebilir:

a) Kur’an’da Kâbe’yi inşa edenlerin Hz. İbrahim (as) ve Hz. İsmail (as) olduğu açıkça ifade edilmiştir:

“İbrâhim ile İsmâil beytullah’ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı: Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden! Hakkıyla işiten ve bilen ancak Sen’sin.” (Bakara, 2/127)

b) Sahih hadislerde rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (asm), kendisinin ve bağlı olduğu Kureyş kabilesinin Hz. İsmail (as)’in neslinden olduğunu ifade etmiştir:

"Cenab-ı Hak İbrahim'in evlatlarından İsmail'i, İsmail'in evlatlarından Benî Kinane'yi, Benî Kinane'nin evlatlarından Kureyş'i, Kureyş'ten Benî Hâşim'i, Beni Hâşim'den de beni seçti." (Müslim, Fedâil, 1)

Bu ifadeyle  Hz. Peygamber (asm),  kendi soyunu, Mekke'de büyümüş ve orada peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. İsmail'e ulaştırmaktadır.

"Ey İsmailoğulları! Ok atınız, sizin atanız da mahir bir ok atıcı idi." (Buhâri, Enbiyâ, 12)

mealindeki sahih hadiste de Hz. Peygamber (asm)’in Hz. İsmail (asm)’i Arapların atası olarak andığını görmekteyiz.

Kur’an ve sahih hadislerde bu bilgi olduktan sonra, bir müminin bu konuda tereddüt etmesi düşünülemez.

c) Bu konuda tereddütler uyandırmaya çalışanlar, cahiliye döneminde Hz. İsmail’den söz eden şiir ve hitabelerin olmadığını delil getiriyorlar.

Şayet cahiliye döneminde böyle bir bilgi yoksa bile, bu Hz. İsmail’in Arapların atası olmadığına delil olamaz. Çünkü, bunu ispat etmek için cahiliye döneminde ne kadar şiir ve sözlü/veya yazılı makale varsa hepsini gördükten sonra böyle bir iddia ve bir ihtimal olarak ortaya çıkar. İddiacıların böyle bir iddiaları olamaz, çünkü bu mümkün değildir.

d) Kâbe’nin Mekke’de olması, Arapların eskiden beri Kâbe’ye saygı göstermeleri, hatta Mekke dışındaki kabilelerden de bu yüzden saygı görmeleri Kur’an’la sabittir. Kureyş Suresi tek başına buna yeterli bir şahittir. Çünkü aksi olsaydı, elbette inkârcı Araplar tarafından  itiraza uğrardı.

e) Mealini vereceğimiz şu ayette Hz. Peygamber (asm) ve akrabası olan Arapların Hz. İbrahim (as)’in soyundan geldiği açıkça ifade edilmektedir:

“Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O’dur. Din konusunda, size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrâhim’in milletine ve yoluna! Bundan önce de bu Kur’ân’da da size Müslüman adını veren O’dur. Ta ki Resul size şahid olsun, siz de diğer insanlar nezdinde Hakkın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik mevlanız, efendinizdir. O, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır.” (Hac, 22/78)

f) Hz. Peygamberin dedesi Abdulmuttalib, Cahiliye döneminin meşhur Hanif (Hz. İbrahim’in tevhid dinine bağlı) bir kimsedir. Onun putlara secdeyi reddettiği ve İbrahim ile İsmail’in yaptığı Beytullah’ın dışında başka bir şeye secde etmeyeceğini (yani: Beytullah’a karşı durarak Allah’a secde edeceğini) söylemiştir. (el-Bidaye ve’n-Nihaye, 3/323)

g) Yine Hz. Peygamber (asm)'in dedesi Abdulmuttalib Kureyş ile Huzaa kabilelerini barıştırırken, “Biz İbrahim ve İsmail’in soyundanız” diyerek iki kabilenin ortak yönlerine dikkat çekmiştir. (bk. el-Maverdi, A’lamu’n-nübüvve, s. 215)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İbrahim (a.s.) hangi ırktan gelmektedir?

Peygamber Efendimiz hangi millettendir?

Hz. Muhammed (asm)'in soyunun Hz. İbrahim'e dayanmadığı iddia ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun