Günah işleyen kişi tövbe etmekle günahlarından kurtulabilir mi?

Günah işleyen kişi tövbe etmekle günahlarından kurtulabilir mi?
Tarih: 15.07.2006 - 20:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ben bir konuda tövbe ettim ve Allah'a söz verdim, ama sözümü tutamadım; sizce ne yapmam gerekir?
- Tövbeyi bozmak konusunda bilgi verir misiniz?
- Tövbenin sınırı var mıdır; nasuh tövbesi nedir?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsan hem iyilik hem de kötülük yapmaya uygun yaratılmıştır. Onun için zaman zaman isteyerek veya istemeyerek günahlara girebiliyor. Bu konuda Kur’an-ı Kerim'de,

“Allah, kendisine şirk koşulmasının dışındaki istediği kimselerin bütün günahlarını bağışlar..." (Nisa, 4/116)

buyurarak hangi günah olursa olsun affedebileceğini bildirmektedir.

Kitaplarımızda canıgönülden yapılan tövbenin Allah tarafından kabul edileceği ifade edilir. Nitekim Allah Teala,

“Ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun.” (Tahrim, 66/8)

buyurarak, yapılan tövbelerin kabul edileceğini beyan eder. Ayette geçen nasuh tövbe ise şöyledir:

1. Allah’a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah’a sığınmak ve pişman olmak.
2. Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak.
3. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair kesin bir karar içerisinde olmak.
4. Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek.

Bir rivayette de "Nasuh Tövbe" şöyle tarif edilmiştir:

"- Günahlara pişmanlık.
- Farz ibadetleri yapmak.
- Zulüm ve düşmanlık yapmamak.
- Kırgın ve küskünlerle barışmak.
- Bir daha o günaha dönmemek üzere karar vermek."
(bk. Kenzü'l-ummal, 2/3808)

İnşallah bu şartları yerine getirirsek Allah’ın tövbelerimizi kabul edeceğinden ümitli oluruz.

Ancak insan her zaman korku ve ümit içerisinde olmalı. Ne ibadetlerimize güvenip övünebiliriz, ne de günahlarımızdan ümitsizliğe düşebiliriz. "Ben çok iyiyim, bu işi hallettim." demek ne kadar yanlışsa; "Ben bittim, beni Allah kabul etmez." demek de o kadar yanlıştır. Ayrıca, suçunu anlayıp tövbe edip, Allah’a sığınmak da büyük bir ibadettir. Günah işleyip de daha sonra tövbe ederim gibi bir düşünce de yanlıştır.

Manevî Kirlerden Arınma Yolu: Tövbe

Sözlükte “Allah’a dönüş ve yöneliş” anlamına gelen tövbe, dini terim olarak “günahtan Allah’a dönme” anlamıyla meşhur olmuştur.1

İmam Gazalî, İbn Arabi, İbn Hacer gibi İslâm âlimleri tövbeyi farklı şekillerde tarif etmişlerdir.2

Biz burada tövbeyi açık ve anlaşılır bir tarzda tarif edecek olursak şöyle diyebiliriz: Tövbe; yapılan kötülüğü, işlenen günahı veya kabahati günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah’a dönmek, O’ndan affetmesini, bağış lamasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek yalnız Allah’a yal varmak demektir.

1. Tövbenin Önemi:

Sevgili Peygamberimiz (asm.) bir hadis-i şeriflerinde:

“Bütün Âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30)

buyurmaktadır. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (asm):

“Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9, 10, 11) buyurmuştur.

Bu zikrettiğimiz hadislerden de anlaşıldığı üzere, insan, günah ve sevap işleme özelliğinde yaratılmış bir varlıktır. Günah işlemek, insanı meleklerden ayıran bir özelliktir. Bilindiği gibi melekler nurdan yaratılmış olup, asla Allah’a karşı gelmeyen, günah işle me yen varlıklardır.

İslâm fıtrat dinidir. İslâm’da insanın günah işleyebileceği kabul edilmiş ve bundan korunma ve kurtulma yolları insana öğretilmiştir. İşte yapılan kötülükten, işlenen günah ve kabahatten kurtulup manevi kirlerden temizlenme yolu tövbedir. Tövbe ile insan, yapmış olduğu günah ve kusurlar dan kurtulup o günah ve hataları hiç yapmamış gibi tertemiz olur. Nitekim bu hususta Peygamber Efendimiz,

“Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gi bidir.” (İbn Mace, Zühd 30) buyurur.

Yüce Allah kullarını tövbeye çağırmakta ve şöyle buyurmaktadır: “Ey müminler! Hepiniz toptan Allah’a tövbe ediniz ki, felaha edesiniz.” (Nur, 24/31) Başka bir ayette ise Yüce Al lah, Peygamberine şöyle buyurur:

“De ki: Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Al lah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder. Çünkü O, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.” (Zümer, 39/53)

Bu ayette Yüce Allah, Peygamberine, günahkâr kullara, Allah’ın rah metinden umut kesmemelerini söylemesini emrediyor. Çünkü çok bağışlayan, çok acıyan Allah, dilerse bütün günahları bağışlar. Bundan dolayı kullar, Allah’ın azabı gelmezden önce Allah’a yönelmeli, O’na teslim olmalı, şirki ve bütün günahları bırakmalıdırlar.

Bir rivayete göre, çok günah işlemiş olan bazı müşrikler, Müslüman oldukları takdirde günahlarının affedilip edilmeyeceğini Hz. Peygambere (asm) sormuşlar ve bunun üzerine bu ayet inmiştir.3 Bu ayet, bütün insanları tövbeye ve İslâm’a yöneltmekte, Müslüman oldukları takdirde Allah’ın, onların bütün günahlarını affedeceğini bildirmekte, günahkârlara umut kapılarını ardına kadar açmaktadır.

Kullar ne kadar günah işlemiş olurlarsa olsunlar, umutsuzluğa kapılmadan Allah’a yönelip tövbe ederlerse Allah onları affeder. Bu ayetler yanında kulları umutsuzluktan kurtarıp tövbeye yönelten çok hadis vardır. (bk. Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Tevbe 46, 47)

Günah ruhun kiri, tövbe ise cilasıdır. Günahta ısrar, kulun ruhunu iyice bozar. Onun için Mevlânâ Celâleddin Rûmî de her insanı, her ne durumda olursa olsun mutlaka günah bataklığından tövbenin aydın düzlüğüne şöyle çağırmaktadır:

Gel, gel, ne olursan ol, yine gel! Kâfir, Mecusî, putperest de olsan gel! Bizim bu dergâhımız umutsuzluk dergâhı değildir. Yüz bin kere tövbeyi bozmuş olsan da yine gel!

Yüce Allah, Tahrim suresi 8. ayette:

“Ey inananlar, tövbe-i nasûh ile Allah’a tövbe ediniz. Umulur ki Rabbiniz, kötülüklerinizi örtüp temizler ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir...”

buyurmaktadır. Bu ayette kastedilen nasûh tövbesi nedir?

Nasûh Tövbesi Nedir?

Nasûh, nush kökünden mübalağa kipidir. Çok öğüt veren demektir. Tövbe, çok öğüt verici olarak nitelendirilmiştir. Yani sahibine, günahı bırakmasını öğütleyen, onu günahtan kurtaran sadık bir tövbe ile tövbe ediniz, Allah’a dönünüz demektir. O halde nasûh tövbesi; hemen günahı terk etmek, geçmişte olanlara pişman olmak, gele cekte günah işlememeye karar vermek ve üzerinde bulunan her hakkı sahibine ödemek demektir.4

Efendimiz (asm), nasûh tövbesini;

“Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah’a tam rucu’ edip, tıpkı sütün memeye dönmediği gibi, kişinin tekrar günaha dönmemesidir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/446)

şeklinde tanımlamıştır.

Gazalî, nasûh tövbesini tanımlarken şunlara yer vermiştir:

“Nasûh tövbesi yapanlar, tövbe edip ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Bunlar geçmişteki eksiklerini tamamlar ve bir daha günaha dönmeyi hatırdan bile geçirmezler, zelle ve sürçmeler müs tesna. İşte tövbede istikamet budur. Günahların sevaplarla değiştirilip hayırlarda müsabaka edenler bu tür tövbe sahipleridir.”5

2. Tövbenin Kabulünün Şartları:

Kur’ân-ı Kerim’de Yüce Allah’ın tövbe edenleri methetmesi (Tevbe, 9/112) ve tövbe kapısını çalan kullarını sevdiğini ifade etmesi (Bakara, 2/222), tövbelerin kabul edileceğinin birer delilidir.

Allah Resulü (asm), kullarının tövbesi karşısında Allah’ ın ne kadar hoşnut olacağını şöyle bir örnekle anlatmaktadır: “Allah’ın kulunun tövbesine sevinmesi şuna benzer: Bir insan azığını, su tulumunu bir deveye yüklemiş, sonra yolculuğa çıkmıştır. Nihayet çorak bir yere vardığında uykusu gelmiş, devesinden inerek bir ağacın altında istirahata çekil miştir. Kalktığında devesinin kaybolduğunu görmüş ve değişik tepelere koşarak onu aradığı halde bulamamış ve yorgun bir vaziyette, ağacın altına yatmıştır. Tekrar uyandığında devesini yanı başında durduğunu görüp de yularından yapışıp, son derece sevinerek, yanlışlıkla;

“Ey Allah! Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim.” (Buhârî, Deavât 4; Müslim, Tevbe 3)

demiştir. İşte Yüce Allah, kendisine tövbe eden kuluna, devesini kaybettikten sonra bulan adamdan daha fazla sevinir.

Tövbenin Allah katında makbul olması için bazı şartlar vardır. Yalnız bu şartlar işlenen günahın çeşidine göre farklılık arz etmektedir. Günahın kime karşı işlenmiş ol duğu, onlardan kurtulmak için tövbe yapılırken önem arz etmektedir. Bu bakımdan gü nahı ikiye ayırabiliriz:

a. Allah Hakkı ile İlgili Günahlar: Allah hakkı ile ilgili günahlardan tövbe etme nin üç şartı vardır:

     1) O günahı işlediğine pişmanlık duymak: İnsan vicdanında, işlenen günahın bir kötülük olduğu ve kul ile Allah arasında bağlantıyı zedelediğine karar verildiğinde, bir huzursuzluk6 ve pişmanlık başlayacaktır.

Günah işleyen kul, tövbe kapısına; günahlarını itiraf ederek, bu günahların verdiği huzursuzluk ve pişmanlıkla silkinmiş, uyanık bir kalp ve gönülle gelecektir.7 Sözü edilen huzursuzluk, şahsı tövbe etmeye iten bir etkendir.

Pişmanlık tövbenin ilk şartıdır. Nitekim Allah Resulü, önemine binaen,

“Tövbe pişmanlıktır!..” (İbn Mâce, Zühd 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/376, 423)

buyurmuştur. Pişmanlık tövbenin kendisidir. Pişmanlık olmadan tövbe yapılamaz.

     2) Tövbe edilen günahı kesinlikle terk etmek: Tövbe; yalnız bir kalp işi, bir ürperti, irkilme ve gözyaşı dökme şeklinde, soyut bir pişmanlık değildir. Yani tövbe, birtakım iç duygulardan ibaret değildir. Aksine tövbe, derunî duygular üzerine birtakım eylemlerin bina edildiği bir süreçtir. Örneğin, tövbe eden, Allah’ın yasakladığı günahı terk etmeli 8, imkân ölçüsünde emirlerini yerine getirmelidir. 9 Tövbe ettiği günaha devam etmemelidir. 10 Günahlarına tövbe ettiği halde, onları işlemeye devam eden fert, kendisi ile tezada düşmüş demektir. Böyle bir tavır, pişmanlık olgusu ve günahı tekrar işleme yeceğine dair sözü ile bağdaşmayacaktır. Hâlbuki şahsın, tövbe ettiği günahları hemen terk etmesi,piş manlığının ve aynı günahı tekrar işlememedeki kararlılığının bir belirtisi ola caktır.

     3) Tövbe edilen günaha kesinlikle dönmeme kararı: Geçmişteki günahlarından pişmanlık duyan şahsın, tövbe etmiş olması için, o günahı tekrar işlememeye kesin karar vermiş olması gerekmektedir.11 Pişmanlık ve tövbe edilen günaha dönmeme kararı, birer kalp işi olduğundan, bunları gerçek anlamıyla yalnız Allah bilebilecektir. Dolayısıyla, ki min gerçek manada tövbe etmiş olacağı insanlar tarafından bilinemeyecektir.12 Tövbenin sıhhat bulması için, şahsın tövbe ettiği günaha tekrar dönmeyeceğine dair Allah’a söz vermesi gerekmektedir.13

b. Kul Hakkı ile İlgili Günahlar: Kul hakkı ile ilgili günahlardan tövbe etmenin ise dört şartı vardır. Bu şartlar; yukarıda zikrettiğimiz üç şartla birlikte dördüncü şart ise; hakkı yenilen kulun hakkını sahibine iade etmek ve ondan helallik almaktır. Kul hakları, mal nevinden ise, aşağıdaki ihtimallerle karşılaşılabilecektir.

     1) Gasbedilen mal, elde mevcut ve sahibi de biliniyorsa geri verilmelidir.14 Burada suçu gizleyerek tövbe etmeye çalışmak yetmez.

     2) Çalınan mal, hırsızın elinde mevcut, ancak sahibi bilinmiyorsa, bu mal tasadduk edilerek zimmetten çıkarılır.15

     3) Bir şahısta önceki yıllara ait kul hakları var ve sahipleri de belli değilse, gasbe dilen mallar kadar tasadduk eder, hayır-hasenat yapar.

    4) Suçlunun yediği bir mal, mislî değil de kıymeti belirlenebilen cinstense ve şah sın imkânı da varsa, o kıymeti sahibine vermelidir.16 Buna gücü yetmiyorsa, imkân bul duğunda vermeye niyet etmelidir. İmkân nispetinde, malı sahibine ulaştırmaya çalışıp da bunu başaramayanı Allah’ın affetmesi umulur. 17

    5) Malında ne kadar haram bulunduğunu bilmeyen şahıs, zann-ı galibine göre, bir miktar ayırır ve onu önceki kul haklarını elinden çıkarma niyeti ile dağıtır.18

İşte bu şekilde, günahkâr şahıs, utanarak Rabbinden bağışlanmasını ister ve zik rettiğimiz bu şartları yerine getirirse, Allah böyle tövbe eden kulunun tövbesini kabul ederek bağışlayacak ve ona azap etmekten hayâ edecektir.

3. Tövbede Zaman Unsuru:

Günahlar, Allah’a giden yolda birer engeldir. Günahkâr, zehirlenmiş bir insan gi bidir. Zehirlenen kişi için, vakit geçirmek ne derece tehlikeli ise, günah işleyenin de tövbede gecikmesi o derece risklidir.

Günah işleyen mü’min, imanının bir belirtisi olarak rahatsızlık duyacak ve hemen ondan kurtulmanın yollarını arayacaktır. Günahın hemen ardından tövbe etmenin farz ol duğu hususunda icma mevcuttur. Ayrıca tövbeyi geciktirenler bu sebeple günah kazan maktadırlar.19

Gazâlî’ye göre; kişi yaptığının günah olduğunu anladığı an, derhal pişmanlık duy malı ve onun tesirini iyi amel ile silmelidir. Aksi halde, kötülükler kalbi istila eder ve bir daha izalesi mümkün olmaz.20

Nitekim hadiste şöyle buyurulmaktadır:

“Mümin günah işlediğinde, kalbinde siyah bir leke olur. Tövbe eder, günahı terk eder ve istiğfar ederse, bu siyahlıktan kurtulur, günah artarsa siyahlık da artar...” (İbn Mâce, Zühd 29)

Tövbe için geçerli olan zamanın son sınırı hakkında şu hadis bize bir fikir vermektedir:

“Allah kulunun tövbesini, can boğaza gelmedikçe kabul eder.” (Tirmizî, Deavât 100; İbn Mâce, Zühd 30)

Ölüm kesinleşip, can boğaza geldiğinde ise, tövbe kabul edilmeyecektir.

Son nefeste tövbenin kabul edilmeyişinin sebepleri şunlardır: İnsan o anda ümit sizlik halindedir. Hâlbuki tövbe, kişinin hayattan ümidini kesmediği bir ortamda olmalıdır. Son nefeste fertlerden teklif kalkar. O anda yapılan işler için iyi veya kötü denmez. Hâlbuki tövbe dünya işlerindendir ve teklif kalkmadan yerine getirilmelidir. Ahirette herkes pişman olacaktır, ancak o halleri tövbe olarak nitelendirilmeyecektir.21 Zira son nefeste günahkârların pişmanlık duydukları an, teklifin olmadığı andır.22 Son nefeste yapılan tövbe kabul edilmediği gibi, o bir yok hükmündedir ve sonuç olarak hiç bir şey ifade et memektedir.23 Ömrü boyunca hiç tövbe etmeyenle, ölümü anında tövbe eden, sonuç itibarıyla aynı görülmektedir.24

Sonuç olarak, tövbe ile ilgili şöyle bir zaman dilimi çizebiliriz: Tövbe için zaman; günahın peşinden başlamakta, ileriki günlerde herhangi bir vakte bağlı kalmadan devam etmekte ve ölüm alametleri belirince son bulmaktadır. Yani, tövbenin son sınırı olarak; yaşama ümidinin bitmesi, ölüm alametlerinin belirmesi ve şahsın son anlarını yaşamasıdır.

4. Tövbede Mekân Unsuru:

Namaz, hac gibi bazı ibadetlerin, belli mekânlarda yapılması, faziletli veya gerekli olduğu hâlde, tövbe için böyle bir13 mekân şartı yoktur. Zira tövbe, çok yönlü bir pişmanlık olduğu için, yalnız bir mekânda başlayıp sona ermeyecektir.

Bu sebeple, tövbe edebilmek için, şahsın camide bulunması, tekke veya zaviyede olması şeklinde bir şart yoktur. Diğer taraftan; cemaat ha linde, bir araya toplanarak, koro halinde tövbe etmek de şart değildir.

Günah işlemiş insan, tövbesini her mekânda gerçekleştirebilir. Şahıs için, günah larını göz önüne getirdiği, onların çirkinliklerinden kurtulmaya karar verdiği her yer tövbe mekânıdır. Yani işçi işinin başında, çiftçi tarlasında, evde kalanlar evlerinde, bu kararı ve rebilir ve tövbe sürecini başlatabilir.

Nitekim Yunus (a.s) balığın karnında ve denizin karanlıklarında;

“Ya Rabbi sensin ilah, senden başka ilah yoktur, Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!” (Enbiyâ, 21/87)

deyip, en faziletliyi yapabilecek iken faziletli olanı yaptığından ötürü Allah’tan af dilemiş tir.25 Allah da onu affetmiştir.

Yine bilindiği gibi Hz. Âdem ve Hz. Havva, cennette yasak meyveden yiyerek, Al lah’ın emrine karşı gelmişlerdi. Cennetten çıkarılıp, dünyada epey müddet dolaştıktan sonra Arafat meydanında “Rahmet Dağı” denen bir dağın başında yaptıkları hatadan do layı Allah’a tövbe etmişler;

“Rabbimiz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki ziyana uğrayanlardan oluruz.” (A’raf, 7/23)

diyerek Yüce Allah’a yalvarmışlar ve af dilemişler, Cenab-ı Hak da onları affetmiştir.

Tövbe süreci, günahlardan kurtulmaya kalbin kesin olarak karar vermesiyle başlamaktadır. Bu kararın verilebildiği her yerde tövbe sahihtir. Tövbeyi bir mekâna hasretmek, tövbe için kutsal bir yer şartını ileri sürmek, tövbe olayını bilmemek ve konu ile ilgili İslâm’ın esprisini yakalayamamak demektir.

Sonuç:

Yüce Allah, insanı sevap ve günah işleyebilecek bir özellikte yaratmıştır. Yapılan kötülüklerden, işlenen günah ve kabahatten kurtulma, manevî kirlerden arınma yolu tövbedir. Tövbe ile insan, yapmış olduğu günah ve kusurlardan kurtulur ve o günahı hiç işlememiş gibi tertemiz olur. Her insanın tövbeye ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Tövbe, günahın hemen peşinden olabileceği gibi, ölüm döşeğine düşüp, ölüm emarelerinin belirmesi öncesine kadar devam eden bir zaman içinde yapılabilir. İnsanın eceli belli olmadığı için, bir an önce tövbe etmelidir.

Tövbe etmek için, insanın bir aracıya ihtiyacı olmadığı gibi, belirli zaman ve mekânda tövbe eylemini gerçekleştirmek gibi, bir zorunluluk da yoktur.

Gerçek tövbe için; kişi geçmişe pişmanlık duymalı, gelecekte aynı hatayı işlememe kararı ile birlikte, yaşadığı ortamda günahı terk etmelidir. Kul haklarının sahibine iade edilmesi tövbenin en önemli rüknüdür.

Yapılan tövbe sonucu, günahlardan temizlenip temizlenilmediği kuşkusu yersiz olup, Allah her türlü günah işleyeni temizlemek için tövbe kapısını açık bulundurmaktadır. İnsanların dikkatli olması gereken husus; tövbenin sahih olarak ortaya konulup konulmadığıdır.

DİPNOTLAR:

1. Fîruzabâdî, Muhammed b.Ya’kub, el-Kâmûsu’l-Muhît, Beyrut 1991, I, 166; Cevherî, İsmail b.Hammad, es-Sıhah fi’l-Lüga ve’l-Ulûm, Beyrut 1974, I, 146; İbn Manzur, Ce ma leddin Muhammed b.Mükerrem, Lisanu’l-Arab, Beyrut 1990, I, 233.
2. Bu tarifler için bkz., Gazâlî, Ebu Hamid Muhammed, İhyâu Ulûmi’d-Din, (trc. Ahmed Serdaroğlu), İstanbul 1974, IV, 10; Muhyiddin İbn Arabî, el-Futuhâtü’l-Mekkiyye, (thk. Osman Yahya), Kahire 1988, XIII, 298; İbn Hacer, el-Askalânî, Şihabuddin Ahmed b.Ali, Fethu’l-Bârî bi Şerhi’l-Buhârî, Kahire 1987, XI, 106.
3. Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b.Ahmed, el-Câmî li Ahkâmi’l-Kur’an, Kahire 1959, XV, 268; İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, IV, 59.
4. İbn Manzur, age, II, 617; İbnü’l-Kayyım, Medâricü’s-Sâlikîn, Kahire trs, I, 356.
5. Gazalî, İhyâ, IV, 78.
6. Bu huzursuzluğun imanın bir alameti olduğu hadiste şöyle belirtilmiştir: “Kişi kötülük yapar da, bu ona rahatsızlık verirse işte o mü’mindir.” Bkz., Buharî, Deavât, 4; Tirmizî, Kıyamet, 49; Ahmed b.Hanbel, age., IV, 12.
7. Gazalî, İhyâ, IV, 9.
8. Kurtubî, age, V, 91.
9. Kâsımî, Muhammed Cemaleddin, Mehâsinü’t-Te’vil, (thk. M.Fuad Abdulbâkî), Kahire trs, XII, 4597.
10. İbnü’l-Kayyım, el-Cevziyye, Muhammed b.Ebubekir, Medâricü’s-Sâlikîn, Kahire trs, I, 301.
11. Kurtubî, age, V, 91.
12. M.Ebu Zehra, el-Cerime ve’l-Ukûbe fi’l-Fıkhı’l-İslâmî, Kahire trs, s.223.
13. İbn Hacer, age, XI, 106; Âlûsî, Ruhu’l-Meânî, IV, 240.
14. Serahsî, el-Mebsut, IX, 176; Kâsânî, Bedâyi, VIII, 96; Âlûsî, age, VII, 96.
15. Aliyyü’l-Kârî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, (trc. Yunus Vehbi Yavuz), İstanbul 1979, s.415.
16. Muhyiddin İbn Arabî, Futuhât, XIII, 298.
17. İbn Hacer, age, XI, 106.
18. Gazalî, İhyâ, IV, 68, 69.
19. İbn Kayyım, age, I, 297, 298.
20. Gazalî, İhyâ, IV, 13.
21. Âlûsî, age, XXVIII, 158.
22. Kurtubî, age, V, 93.
23. Suyûtî, Abdurrahman Celalüddin, ed-Dürrü’l-Mensur fi Tefsiri’l-Me’sur, Beyrut 1414h, II, 458.
24. Maverdî, Tefsir, I, 456.
25. Taberî, Ebu Cafer Muhammed b.Cerir, Câmiu’l-Beyân an Te’vili’l-Kur’an, Beyrut 1988, XVII, 80.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 800.000+

Yorumlar

aykut78

süper bişey bu sitee ALLAH razı olsun burdaki herkesden.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
muhammedefe

Allah razı olsun gerçekten açıklayıcı cevaplarla bizleri rahatlatıyorsunuz arkadaşlar şeytanın en büyük vesvselerinden biride senin çok günahın var Allah c.c seni affetmez sen boşuna tövbe etme gibi vesveseler veriyor cenab-ı Hakkın rahmeti haerşeyden üstün Allah et-tevvab tövbeleri çok kabul edendir şüpesizki ancak bizim günahlarımızı affedecek odur yeterki ona canı gönülden içten dövbe edip ona döneim arkadaşlar Allah tüm hz. Muhammed s.a.v ümmetlerinden razı olsun bizlere huzundan kovmuş ve lanetlemiş olduğu şeytanın vesveselerinden cümlemizi korusun...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yükseksadakat494

Hakikaten de dikkatle okudum. Allah zaten insana zulmetmez insan ne yaparsa kendi kendine yapar. Rabbim affeder korku ve ümit aynı anda olmalı bu ince çizgiden kopmamak duası ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kenannan

insanlar ancak bildikleri günahlar icin deyil bilmedikleri günahları icinde tevbe etmeleri dolayısıyla beş vakittede tevbe etmesi söz konusudur cünkü yaşadıgımız ortamda o kadar fitne varki insan istemesede günah işliyor en azından gözüyle. hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz: “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9, 10, 11) buyurmuştur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İsLaM-

yüce Allah'a binlerce kez şükürler olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ahiretyolcusu

allah hepimiz affeder inşallah ah şu nefsimize bir anlık için bile uymasak herşey o kadar güzel olacak ki..... yapamıyoruz işte bazen yenilebiliyoruz nefsimize vede şeytana sonradan geriye kalanda kocaaaa bi pişmanlık....

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cahito

Allah hepinizden binlerce kere razı olsun. Herşey ortada fakat ben tövbe ettiğim halde o günaha geri döndüm. çok pişman oluyorum... Allah'ım beni affeder inşallah...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
keçeli26970

Allah sizlerden razı olsun. Bizimde günahlarımızı affetsin İnşaallah

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
duaya çok muhtaç

SELAMUALEYKÜM kardeşler ALLAH sizden razı olsun ALLAH bizi tövbe eden,ibadetlerini ihlasla yapan ve tövbeleri,ibadetleri kabul olunan kullarından eylesin!!!AMİİN!!!!

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
berdani

sen affedicisin affetmeyi seversin bizleride affet ya RABBİM

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
olive76

Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
dilaraelieyioglu

Allah razı olsun sizlerden.Bu siteyi çok seviyorum.Rabbim bizi nasuh tövbesi ile tövbe edenlerden eğlesinbizleri kendi yolundan ayırmasın.Amin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
rustemdilek

Allah razı olsun bu siteyi kuranlardan. Çok umutsuzdum ama sizin sayenizde Allah ın sonsuz bağıslayıcı yönünü keşfettim. Tovbe edecegim hemen..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Allahına_kul

ya bu site harika Allah ne muradınız varsa versin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sümeyra öz

Rabbim tüm ümmeti Muhammedin günah ve kabahatlerini bağışlasın...AMİN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hayat79

Allah razı olsun.Cenabı allah bütün müminlerin günahlarını affetsin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gökyüzü25

İnsanlar büyük bir sapıklığın içindedir.Rabbim bizlere yardım etsin.Bu sitenin varlığı birçok kişiye fayda sağladı.Umarım bundan sonra da sağlamaya devam eder.Rabbim günahlarımızı affetsin bizi dergahına kabul eylesin...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ilkayyyy

Bizleri her türlü günah kirlenmelerine karşı aydınlatıyorsunuz. Allah Celle Celalühü Sizlere sabırlar selametler versin. Başımızdan eksik olmayın.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
HaTIra_0106

Bunu bize nakşedenlerden ALLAH bir değil bin kere RAZI olsun... Birçok insanı aydınlattığnız için ALLAH-U TEALA bin kere daha RAZI olsun!!!

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
behçet614

tüm müslüman kardeşlerim allah hepimizden razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
EMRE382

RABBİM BİNLERCE KEZ RAZI OLSUN SİZLERDEN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sonayy493

Allah razı olsun binlerce kez, çok güzel aydınlattınız bizleri

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

böyle bir site kurduğunuz için teşekküe ediyorum ALLAH sizlerden razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Öğrenmek_İstiyorum99

Haydi hep beraber geçmişte yapmış olduğumuz bütün günahlar için Allah'a hemen tövbe edelim kardeşlerim... Çünkü 5 dakika sonra hala yaşıyor olacağımızın hiç bir garantisi yok... Belki de bu nasihat, size dünyadayken söylenmiş son nasihattir...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kafasıkarışmış

Allah razı olsun inanın canı gönülden diliyorum bunu. bize hep Allah ın yakan tarafları anlatıldı. ama Rabbimizin merhametini daha sonra duyduk. oysaki düşünseydim her başım sıkışınca yardım dilediğimin kim olduğunu hiç kimseye açamadığım sorunlarımı rabbime dua ederek yardım bekleyerek nasıl rahatladığımı bunları düşünseydim rabbimin yakan yıkan değil merhamet eden olduğunu anlardım. ama nankörlük etmişim ne yazı ki.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Efdall

Allah c.c. razı olsun sizden.. Bizleri helak edecek şeylerden Rabbımıza sıgınırız...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fındık kurdu

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN İÇİMİZ RAHATLADI HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gonulgozum

Çok içden inanarak tövbe ediyoruz pişman oluyoruz, ama gene günaha bulaşıyoruz...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ayşecan729

Allah razı olsun içime su serpildi. Biliyorum Onun rahmeti sonsuz. O kullarını çok seviyor. dua ile.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karinca709

Allah(c.c) sizlerden razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ardra7

umarım herkes geç kalmadan nasuh tövbesini yapar. Allahım sen affedicisin kardeşlerimi ve beni affet. amin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nagodre

İYKİ VARSINIZ SİZDEN VE SİTE EKİPİNDEN ALLAH RAZI OLSUN TEKNOLOJİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustili2007

Bu siteye yeni üyü oldum ve çok beğenddim Allah razı olsun bu siteyi yapandan sayenizde her şeyi öğreniyoruz çok teşekürler

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
SaLTaNaTSIZ

kenannan kardaşımızdan da, BURDAKİLERİNDEN DE ALLAH RAZI OLSUN .

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
byrmyksl

Sizlerin sayesinde yeniden hayata döndüm.  ALLAH hepinizden razı olsun...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
barham

ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
aknuri

bircok ahlakdışı yayın kurumu varken insanların dünya ebedi hayata dair müşkilleri aydınlatmanız mükemmel"İNSANLARIN EN HAYIRLISI İNSANLARA EN FAYDALI OLANDIR"

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
neva1976

Allah ve peygamber sevgisini gönlümüzden eksik olmasın. Bundan sonraki hayatımı allah yoluna adıyacağım. Yaptığım bütün günahlar için tövbe ediyorum... Allah yanlış yolda olanları islah ettin. Kimsenin yuvası yıkılmasın...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sweetsacrifice

allah beni affeder dilerim öyle çaresizim ki ama tövbe edeceğim yaşadığım yaptığım tüm her şey için..allah sizden razı olsun..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
alv_gul

yazınızı gözyaşlarıyla okudum.ALLAH sizden razı olsun.RABBİM cümlemizin tövbelerini kabul eder inşallah..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mickael

Şükürler olsun ki sizler varsınız. İnaniyorum ki Allah herkesin içten ettiği tövbeleri kabul eder. Umarım benimkileri de... Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gülşahh810

HER ŞEY ORTADA ALLAH RAZI OLSUN BİNLERCE KERE HEPİNİZDEN..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hassan27

çok güzel bir site, emeği geçenlerden ALLAH razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurboz

Allah sizden razı olsun. Çok açıklayıcı ve bilgi yönünden doludolu olduğu için rahatlatıcı bir yazı olmuş. Çok şükür.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun