"Fasık övüldüğü zaman, Allah gazap eder." hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 09.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Fasık kişilerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gazâli, İhya'da der ki:

"Meddah hakkında medhin getireceği zarar şudur: Meddah bazan yalan söyler, bazan övdüğü kimseye  övgüsüyle  riyakarlık yapar. Hususan, övülen, fasık ve zalim ise. Hz. Enes'in Resulullah'tan naklettiği bir hadiste "Fasık övülürse Rabb Teala gadab eder..." buyurulur.

İbnu Uyeyne der ki: "Nefsini hakkıyla bilen kimseye medih zarar vermez." Seleften şöyle diyen de olmuştur:

"Kişi yüzüne karşı övülürse şöyle dua etsin: 'Allah'ım, beni insanların bildiği şeylerden dolayı mağfiret buyur, söyledikleri sebebiyle beni muaheze etme! Beni zannettiklerinden de hayırlı kıl.'" (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 15/207-208.)

Medheden insan, ya menfaati olduğu için ya da başka maksatlarla veya cehaletinden dolayı bir zalimi veya fasıkı medhetmekle büyük hata eder, günaha girer. Çünkü zalimi ve fasıkı methetmek, onun zulmüne veya fıskına ortak olmaktır. Bu da Allah'ın gazabına sebep olur. Zalim ve fasık insan da onun methetmesiyle kuvvet kazanacak, zulmüne ve fıskına, “Galiba ben iyi yapıyorum.” zannıyla devam edecektir.

Fasık; Allâh'a itâati terkedip O'na isyâna dalmaktır. Yani kısaca ilâhı emirlerin dışına çıkmaktır.

Biraz daha geniş anlamıyla büyük günâh işleyerek veya küçük günâhta ısrar ederek hak yoldan çıkan, dinin hükümlerine bağlanıp onları kabul ettikten sonra o hükümlerin tamamını ya da bir kısmını ihlâl eden anlamına gelmektedir (Fahrüddin er-Râzî, Tefsîru'l-Kebîr, II, 91; Râgıb el-İsfahânı, el-Müfredât, 572; Elmalılı Hamid Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, I, 282). Nitekim Kur'an-ı Kerîm'de Kehf sûresinin 50. âyetinde Allah'ın emrinden çıkarak O'na secde etmeyen şeytan için "Feseka an emri Rabbih: Şeytan Rabbinin emrinden çıktı." buyrulmaktadır.

Genel olarak fıskı üç grupta toplamak mümkündür:

a. Günâhı çirkin olarak kabul etmekle beraber, bazan günâh işlemek.

b. Yapılan bir günâhı ısrarla yapmak.

c. Günâhın çirkin olduğunu inkâr ederek bu günâhı işlemek; bu küfrü gerektiren bir durumdur; bu noktada kişinin iman ile din ile ilişkisi kesilmiş olur. (Elmalılı, a.g.e., I, 282).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun