Farz namazlarda Fatiha'dan sonra en az kaç âyet okumamız gerekir?

Tarih: 31.07.2006 - 17:48 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Farz namazlarının ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra en az üç kısa âyet veya üç kısa âyet uzunluğunda bir uzun âyet okumak yeterlidir.

Nâfile ve vitir namazının bütün rekatlarında, farz namazların ise herhangi iki rekatinde kıraat farzdır. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

"O hâlde Kur'ân'dan kolayınıza geleni okuyun." (Müzemmil, 73/20).

Buradaki emir vücub içindir. Hz. Peygamber (asm) de şöyle buyurmuştur:

"Kıraatsiz namaz olmaz." (Müslim, Salât, 42; Ebû Dâvud, Salât, 132, 167).

Farz olan kıraat miktarı Ebû Hanîfe'ye göre, en az altı harfli bir âyet kadar olmalıdır. "Sümme nazara (sonra baktı)" (Müddessir, 74/21), "Lem yelid (O doğurmamıştır)" (İhlas, 112/3) âyetleri gibi. Bu ikinci âyetin aslı "lem Levlid" olduğu için aslî harfler altıya tamamlanır. Ebû Yusuf'a, İmam Muhammed eş-Şeybânî'ye ve Ebû Hanîfe'den başka bir rivâyete göre, namazda kıraat, her rekâtte en az kısa üç âyet veya böyle üç âyet miktarı uzun bir âyettir. İhtiyata uygun olan da budur (el-Kâsânî, Bedâyîu's-Sanâyi', Beyrut 1328/1910, I, 110; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Kahire, t.y., I, 193, 205, 222, vd.; ez-Zeylaî, Tebyînü'l Hakâik, l, 104, vd.; İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtar, Mısır, ty., I, 415).

Kıraatin, dört rekâtli farz namazlarda ilk iki rekâtte ifası farz değil vâcip hükmündedir. Hz. Ali'nin (ö. 40/660); "İlk iki rekâtteki kıraat, son iki rekâtteki kıraat yerine geçer." dediği nakledilir. Abdullah b. Mes'ud (ö 32, 652) ve Hz. Aişe (ö. 57/676), farz namaz kılanın son iki rekatte dilerse Kur'ân-ı Kerim okuyacağını, dilerse tesbihle meşgul olabileceğini belirtmişlerdir. Fâtiha, başka bir sûre veya üç âyetin okunması da böyledir (ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuh, Dımaşk 1405/1985, I. 646).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun