Cinlerin kanı var mıdır?

Tarih: 10.02.2016 - 01:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsanlardan önce yaratılmış olan cinler yeryüzünde fesat çıkartmışlardı demişsiniz. Ama Cinlerde kan olmadığı için Hz Adem’den önce başka Ademler vardı diyenler var, bunlara ne cevap verilebilir?
-  Yoksa Cinlerin de kanı var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Verilen bazı bilgilere göre, cinlerde de kan vardır. Çünkü, onlar da insan gibi yiyip içiyorlar ve evleniyorlar. Onlarda da burudet (soğukluk) ve rutubet vardır.

Nitekim bir hadiste Peygamberimiz (asm) “yakaladığı bir şeytanı (cini) boğazından sıktığını ve dilinin soğukluğunu elinde hissettiğini" belirtmiştir. (bk. Ahmed b. Hanbel, 3/84; Nesâî, Sünen-i Kübra, 6/442; İbn Hibban, hadis sahihtir, demiştir. bk. Sahih, 6/115)

Cinlerin ateşten yaratılması, onlarda kanın olmasına aykırı değildir. İnsan da topraktan yaratılmış, ama eti, kemiği, kanı ve rutubeti vardır. (bk. Merkezu’l-Fetva, Rakam: 1099)

- Kurtubi de insanların yaratılmasından önce yeryüzünde cinlerin ikamet ettiğinden ve kan döktüklerinden söz etmiştir. (bk. Kurtubi, Bakara 30. ayetin tefsiri) Kan döktüklerine göre, onlarda kan vardır.

- Bazı hikayelerde Hz. Âdem’den önce yeryüzünde “Hinn, Binn, Tamm, Ramm” şeklindeki isimlerle anılan mahlukların olduğu belirtilmişse de muhakkik alimler tarafından bunların Fars ve Rumlarca uydurulan hurafeler (İsrailiyyat) olduğunu bildirmişlerdir. (bk. İbn Aşur, Bakara 30. ayetin tefsiri)

- Cinlerde -insanlarda olduğu gibi- kuvve-i şeheviye ve gazabiye vardır. Bu iki kuvvetin varlığı fitne fesat çıkarmak için yeterlidir. Diğer bir ifadeyle, fitne-fesat çıkarmak için “KAN”a değil, bu işleri yaptıracak iç dürtülere ihtiyaç vardır. Cinlerdeki bu iki kuvvet fesat çıkarmalarına yetmiş de artmıştır.

- Hz. Âdem (as)'den önce dünyada yaşayan bir insan topluluğu yoktur. Ayetlerde bahsi geçen topluluğun cinler olduğu bildirilmiştir. Cinler de insanlar gibi iyilik yanında, kötülük ve azgınlık yapabilir ve fesat çıkarabilir bir donanıma sahiptir.

Kur’an’a göre, insanlığın babası Âdem aleyhisselamdır. Bu nedenle ondan önce başka insanların olduğunu kabul etmek, bu konudaki ayetlere aykırı hüküm vermek anlamına gelir.

- “Melekler insanların böyle kan dökücü bir varlık olduklarını nereden biliyorlardı?” şeklindeki soruya farklı şekillerde cevap verilmiştir:

Birincisi: Allah, yaratacağı insanın böyle bir özelliğinin olduğunu meleklere bildirdiği için veya levh-i mahfuzdan öğrenerek bundan haberdar olmuşlardı.

İkincisi: Daha önce var olan cinlerde fitne ve fesat yapmaya müsait olan kuvve-i gazabiye ve kuvve-i şeheviye olduğu gibi, insanlarda da bunlar vardı.

İşte melekler daha önce cinlerin bir kısmının bu duyguların telkinleriyle kan döküp fitne fesat çıkarıp küfre girdikleri gibi, aynı özelliği taşıyan insanların da aynı akıbeti paylaşacaklarını anlamışlardı. (bk. Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü’l-İ’caz, Bakara, 30. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun