Ailesinin baskısıyla evlenen bir kadının nikahı geçerli mi?

Tarih: 18.02.2021 - 09:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir kadın, ailesinin baskısıyla akrabasından biriyle imam nikahıyla evlendirildi. Daha sonra kadın sevdiği başka bir adamla kaçıp resmi nikahla evlendi. Bu durumda kadın kimin karısıdır, hangi nikah geçerlidir?
- Ayrıca, bir bahane ile imam nikahlı koca, imam nikahlı eşini ve eşinin resmi nikah kıydırdığı adamı öldürmüş.
- Bu durumda her ikisini de öldüren imam nikahlı kocaya kısas gerekir mi?
- Kısas gerekemezse hangi ceza verilmelidir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dayanılamaz, karşı konulamaz baskı altında yapılan nikah ve boşama geçerli değildir.

Şeriata göre düzenlenmiş olan Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi bu içtihadı 57. maddesinde “İkrah ile vukubulan nikah fâsiddir.” şeklinde kanunlaştırmış ve bu şekilde yapılan nikahların feshedilebileceğini belirtilmiştir. Bunun gerekçesi olarak da şunları kaydetmiştir:

“Mezheb-i muhtara göre, ikrah ile vukû bulan nikâh mûteberdir. Asırlardan beri icra edilen tecrübeye göre, bu hükm-i muhtar birtakım şerirlere cür’et vermiş ve birçok namuslu ailelerin şeref ve haysiyyetini ihlale sebeb olmuştur.

Nice muhadderât kaçırılarak îmal-ı cebr ve şiddet ile eşirradan birine nikâh edilmiş ve muahharan ailelerin, kızlarını kurtarmak için vukû bulan teşebbüsleri akim kalıp, bu hal çok kerre büyük felâketler intac eylemiştir.

Halbuki nikâh-ı mükrehin adem-i sıhhatına kail olan İmam-ı Şafiî (r.a.) Hazretlerinin kavli kabul edildiği takdirde bu türlü fenalıkların önü alınmış olacağından, 57. madde müşârun ileyhin re’yine tevfîkan tanzim edildi.”

Sözü edilen katile kısas lazım gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun