Tenasül organına dokunmanın, abdesti bozup bozmadığı konusunda mezheplerin dayandıkları deliller nelerdir?

Tarih: 08.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Abdestli İken Tenasül Organına El Sürmek :

Bu konuda mezheplerin farklı görüş ve içtihatları olmuştur: İmam Şafii'ye göre, elin ayası parmak içleri de dahil olmak üzere tenasül organına dokunursa, abdest bozulur. İmam Ebû Hanîfe'ye göre bozulmaz. Maliki ve Hanbelî mezhepleri de Şafiî'nin görüşündedir. (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/43.)

İmam Şafii Bu Konuda Şu Hadîse Dayanarak İctihadda Bulunmuştur:

«Elini tenasül aletine dokunduran kimse abdest almadıkça namaz kılmasın.» 

Bu hadîsi Kütüb-i Sitte'den beşi rivayet etmiş, Tirmizi sahih kabul etmiş. Buharî de -Bu konuda en sahih rivayet budur- demiştir. Malik, Şafii ve Ahmed bin Hanbel de bunu rivayet etmişlerdir.

Amr bin Şuayb'ın babasından yaptığı rivayette ise şöyle buyrulmuştur:

«Herhangi bir adam tenasül aletine elini dokundurmuşsa abdest alsın ve herhangi bir kadın da elini tenasül cihazına dokundurursa abdest alsın.» (Ahmed bin Hanbel : Sahih isnadla.)

Bunun aksine Ahnafın yaptığı rivayete göre, tenasül organına el dokundurmak abdesti bozmaz. Anhaf bu konuda şu hadîse dayanmaktadır:

Bir adam Peygamber (asv) Efendimize sordu :
— Ya Resûlullah! dedi. Elini tenasül organına dokunduran adama abdest gerekir mi?
Resûlüllah (A.S.) Efendimiz cevap verdi:
«Hayır, çünkü bu organ da ancak senden bir parçadır.»

Bunu da beş muhaddis rivayet etmiş ve İbn Hibbân da sahih olduğunu tesbit etmiştir. (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/43-44.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun