Hz. Ömer'i farklı kılan nedir?

Tarih: 23.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Resulullah (a.s.m) "Ömer içinizde oldukça fitneler zuhur etmez." buyuruyor. Hz. Ömer'i bu kadar farklı kılan nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Ömer içinizde oldukça fitneler zuhur etmez." (bk. Buharî, Menâkıb 25; Müslim, Îmân 231, Fiten 27) 

anlamına gelen nebevî ifadelerin arka planında şu noktalar mülahaza edilebilir:

a. Fitneler genellikle, sisli havayı kollar ve görünürde de olsa hakkaniyet ölçüsü aksadığı zamanlarda meydana çıkar. Hz. Ömer (ra) hayatı boyunca  sadece hakka taraftar, hakkın hatırını âli tutan bir adalet timsali olduğunu göstermiştir. Nitekim Hz. Osman (ra)’ın yumuşaklığından istifade eden yakınları hak ve hakkaniyete riayet etmedikleri için fitnelere sebep oldular.

b. Buharî ve Müslim'in tahriç ettikleri bir hadiste ise, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz sizden önceki ümmetlerde muhaddesûn (ilhama mazhar) denilen kimseler vardı. Eğer benim ümmetimde de ilhama mazhar bir tek kişi varsa, şüphesiz o Ömer'dir." (Buhârî, Fedâilus-sahâbe, 6; el-Enbiya, 54; Müslim, Fedâilü's-sahâbe, 23).

Hz. Peygamber (a.s.m) tarafından, ilhamla desteklendiği açıkça ifade edilen Hz. Ömer (ra)’in bu konumu, fitnelerin meydana gelmesine -sebepler dairesinde- engel teşkil etmektedir. Onun bu feraseti, kerameti, ilhamı fitneler karşısında güçlü bir barikat teşkil etmiştir.

c. Hz. Peygamber (a.s.m) fitnenin ne zaman kopacağını -Allah’ın bildirmesiyle- bilmiş ve bunu bir gelecekten haber verme mucizesi olarak ümmetine arz etmiştir.

Şunu da belirtelim ki, sahabe arasında ilmiyle, takvasıyla, zühdüyle, feraset ve kerametiyle mümtaz bir yere sahip olan ve “Hak daima Ali ile beraberdir.” (Mecmau’z-Zevaid, 7/235) hadis-i şerifine mazhar olan Hz. Ali (ra) devrinde fitneler ortaya çıkmamış, bilakis Hz. Ali (ra) kendini fitneler içerisinde bulmuştur. Eğer onun gibi bir İslam kahramanı olmasaydı, o fitnelerin önünü almak çok zor olacaktı.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun