Diğer İlâhi Kitablarla Kur`an Arasındaki Fark Nedir?

Kur`an`dan önce gelen ve bugün elde mevcut bulunan İlâhî Kitabların hiçbiri, Allah`ın peygamberlerine indirdiği semavî kitabların orijinali değildir. Bunların zamanla asıl nüshaları kaybolmuş, insanlar tarafından yeniden yazılmışlardır. Bu yüzden de içlerine hurafeler ve bâtıl inançlar karışmıştır. Meselâ Tevrat`ın, Hz. Mûsâ`dan sonra uzun asırlar esir ve sürgün hayatı yaşayan, hattâ bir ara inançlarını bile kaybedip putperestliğe düşen Yahudiler tarafından muhafaza edilemediği; bugün elde olan nüshanın Hz. Mûsâ`dan çok sonra bâzı din adamları tarafından yazıldığı, fakat Tevrat`ın aslı imiş gibi yeniden din kitabı olarak kabûl edildiği bilinen tarihî gerçeklerdendir. Böyle uzun ve karışık bir devreden sonra ortaya çıkarılan bir kitabın Hz. Mûsâ`ya indirilen Tevrat`ın aynısı olamıyacağı açıktır. Bu yüzdendir ki, içinde peygamberlere yakışmayacak isnad ve iftiralar yer almakta; tevhid dininin ruhuna aykırı düşen hükümler bulunmaktadır.Dâvud`a (as) gelen Zebûr da, Tevrat`ın mâruz kaldığı âkıbetten kurtulamamıştır. İncil`e gelince, Hz. İsâ (as) kendisine gelen vahiyleri yazdırmamıştı. Çünkü 30 yaşında peygamber olmuş, 33 yaşında da peygamberlik vazifesi son bulmuştu. Üç sene gibi kısa bir süre içinde de köyden köye, şehirden şehire dolaşıp, halkı irşâd için uğraşmıştı. Son zamanlarında ise, zaten Yahudîlerin kışkırtmasıyla Romalı idareciler tarafından sürekli tâkip altında idi. Bu durumda İncil`i yazdırmak için ne zaman, ne de imkân bulabilmişti. Nitekim bugün elde mevcut olan İnciller, müelliflerinin adıyla anılmakta ve içinde Hz. İsâ`nın havârilerine verdiği vaazlarını, ders ve irşadlarını ihtiva eden bir siyer kitabı görüntüsünü taşımaktadırlar. Üstelik de bunları yazanlar Hz. İsâ`nın havârileri olan ilk mü`minler değil, onları görüp Hz. İsâ`ya gelen İlâhî sözleri onlardan dinliyenlerdir. Eldeki mevcut İncillerde bir takım muhteva ve anlatış farkları görülmektedir. Aslında bu İnciller, M.S. 325 tarihinde İznik`te toplanan bin kişilik bir ruhanî konsülün kararı ile kabûl edilmiştir. Bu hey`et, yüzlerce İncil`i incelemişler, 318 üyenin ittifakı ile aralarında Hz. İsâ`nın ulûhiyet tarafı olduğunu ileri süren bugünkü 4 İncil`i kabûl edip diğerlerini yakıp imha etmişlerdir. Görüldüğü gibi, Hz. İsâ`nın (hâşâ) Allah`ın oğlu olduğu prensibi, Hz. İsâ`dan yıllar sonra bir meclis kararı ile kabûl edilmiştir. Hattâ bu karara bâzı Hıristiyan kiliseleri uymamışlardır. Bu bakımdan bugünkü 4 İncil`in, Hz. İsâ`ya indirilen İncil`in aslına uygun olduğunu söylemek mümkün değildir.

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun