"İnsanlık beş döneme ayrılacaktır; birincisi peygamberlik, sonra halifelik, o da otuz yıldır, sonra saltanat..." şeklinde hadis var mıdır?

Tarih: 09.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda ifade edilen hususlar ayrı rivayetlerle gelmiştir.

İbn Mace’nin Hz. Enes'den rivayet ettiğine göre; Resullullah (s.a.m) şöyle buyurmuştur:

“Ümmetim beş tabakadır. (İlk) kırk yıl(da bulunanlar) hayır ve takva sahipleridir. Sonra -yüz yirmi yılına kadar- onların ardından gelenler birbirine merhamet eden ve birbiriyle iyi ilişkiler kuranlardır. Sonra -yüz altmış yılına kadar- bunların ardından gelenler birbirlerine sırt çeviren ve aralarındaki ilişkileri kesenlerdir. Bundan sonra katl-u kital devri başlar. (O devirde) kurtuluş, kurtuluş (isteyiniz).” (İbn Mace, Fiten, 28/h. No: 4058)

Diğer bir rivayette ise şu ifadelere yer verilmiştir:

“Benim ümmetim beş tabakaya ayrılır. Her tabaka kırk yıl sürer. Benim tabakam ve sahabilerimin tabakası ilim ve iman sahibi olanlardır. Kırkıncı yıldan sekseninci yıla kadar olan ikinci tabakadakiler ise, hayır ve takva sahibleridir..." Sonra yukarıdaki hadisin aynısı anlatılmıştır. (bk.  a.g.e)

Alimler bu iki hadis rivayetini zayıf olarak değerlendirmişlerdir.(bk. a.g.e).

EK BİLGİ:

“Benden sonra hilafet -veya nübüvvet hilafeti- otuz yıldır” mealindeki hadis için (bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)

Isırıcı saltanat kısmını da ihtiva eden hadisi ise, Hz. Huzeyfe anlatıyor: Resulüllah (a.s.m) şöyle buyurdu: 

“Nübüvvet içinizde -Allah’ın dilediği kadar- devam eder; sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Bu da -Allah’ın dilediği kadar- devam eder; ardından Allah onu da -dilediği zaman- ortadan kaldırır.  Sonra ısırıcı bir saltanat olur. O da -Allah’ın dilediği kadar- devam eder, sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat olur; o da -Allah’ın dilediği kadar- devam eder, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olur.” (bk. Ahmed b. Hanbel, 4/273).

Hafız el-Heysemi; “hadisi, Ahmed b. Hanbel, Bezzar (daha geniş), Taberanî (bir kısmını) rivayet etmiştir; ravileri sikadır.” diyerek hadisin sıhhatine hükmetmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 5/226).). Beyhakî de aynı hadise yer vermiş ve herhangi olumsuz bir beyanda bulunmamıştır.(bk. Beyhakî, Delailu’n-nübüvve, 7/413).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun