Hanbeli mezhebine göre kadın peygamber gelmiş midir?

Tarih: 24.12.2017 - 01:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hanefiler'in itikat mezhebi Maturidi kadın peygamber gelmemiştir diyor. Şafiiler'in ve Malikiler'in itikat mezhebi Eş'ari kadın peygamberler gelmiştir diyor.
- Peki Hanbeli mezhebine göre kadın peygamberler gelmiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberlerin beşerî özellikleri noktasında tartışılan konulardan biri cinsiyet meselesidir.

Mâtürîdiyye’nin tamamı ile bazı Eş‘ariyye âlimlerine göre peygamberin erkek olması şarttır; nitekim Kur’an’da sadece erkeklerin nübüvvetle görevlendirildiği belirtilmiştir. (Yûsuf 12/109; Nahl 16/43; Enbiyâ 21/7)

Yaratılışı itibariyle erkeklere nisbetle dirençleri daha zayıf olan kadınların çetin bir mücadeleyi gerektiren peygamberlik görevini başarması mümkün değildir.

Ayrıca kadınlık halleri de ibadetlerde örnek olmalarını engelleyicidir. (Nûreddin es-Sâbûnî, s. 46; Teftâzânî, II, 198; Kemâleddin İbn Ebû Şerîf, s. 194)

İbn Hazm, Kurtubî ve başta Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî olmak üzere Eş‘ariyye âlimlerinin çoğunluğu, nebî-resul ayırımına dayanan peygamber anlayışının bir sonucu olarak Âsiye ve Meryem gibi bazı kadınların nebî olan peygamberler arasında yer aldığını kabul etmiştir.

Bu alimlere göre nebî Allah’ın tebliğle görevlendirmeksizin kendisine vahiyde bulunduğu kişidir. Kur'an’da Allah’ın Hz. Mûsâ ile Îsâ’nın annelerine vahyettiği, Hz. Meryem’i âlemlerdeki bütün kadınlardan üstün kıldığı belirtilmiştir. (Âl-i İmrân 3/42; el-Kasas 28/7; İbn Hazm, V, 119-121; Bedreddin el-Aynî, XV, 309; Kemâleddin İbn Ebû Şerîf, s. 195-196)

Bunun yanında bütün alimler, Allah’ın kadınlardan -kelâm ilminde kabul edilen terim anlamıyla- resul göndermediği hususunda aynı görüşü paylaşmıştır.

“Hanbeli mezhebine göre kadın peygamber gelmiş midir?” sorusuna gelince:

Bakabildiğimiz kadarıyla ilgili eserlerde, Hanbeli mezhebine göre kadın peygamber geldiğine dair bir bilgi bulamadık.

Ahmed b. Hanbel’in akîdesinden bahseden kaynaklarda nübüvvetle ilgili görüşleri hakkında pek az bilgi vardır. Onun bu konulara dair bazı görüşleri şöyledir:

Bütün peygamberler hata ve günah işlemekten korunmuştur. Peygamberlerin bir kısmı diğerlerinden üstündür. Hz. Muhammed (asm) peygamberlerin en üstünüdür.

Mucize, benzeri meydana getirilemediği için peygamberlerin nübüvvetini ispat eder. Velinin keramet göstermesi mümkün olmakla birlikte, hârikulâde olay göstermek kişinin velî olduğunu ispatlamaz. Çünkü kimin velî olduğunu bilmek mümkün değildir.

Ashâb-ı kirâmdan çok sayıda kerametin vuku bulmayışı, onların imanlarını kuvvetlendirecek vasıtalara muhtaç olmayışlarındandır. [Temîmî, İtikadü’l-İmâmi’l-münbel (Tabakātü’l-Hanâbile içinde), II, 302; Ebû Ya‘lâ, Tabaķātü’l-Hanâbile, s. 165]

Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî, Ahmed b. Hanbel hakkındaki sitayişkâr ifadelerine ve onun görüşlerini benimsediğini açıkça beyan etmesine rağmen, başta dönemin meşhur Hanbelî imamı Berbehârî olmak üzere Hanbelîlerce hüsnükabul görmemiş, hatta ölümünden sonra Hanbelîler tarafından birçok defa tacize uğrayan türbesi yıkılarak kabrin yeri gizli tutulmuştur. (Eş‘arî, el-İbâne, nâşirin önsözü, s. 37; İbn Ebû Ya‘lâ, II, 18; İbn Asâkir, Tebyîn, s. 413)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadın peygamber gelmiş midir; gelmemişse hikmeti nedir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun