Güneşin batıdan doğması, ilk alamet midir?

Tarih: 16.04.2016 - 06:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Çıkacak olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir." (Müslim, Fiten, 118)
- gibi bazı rivayetlerde kıyametin büyük alametlerinden ilkinin Güneş'in Batı'dan doğması olacağı yazarken bazı rivayetlerde ise son ve tövbe kapısını kapatan alametin Güneş'in Batı'dan doğması olduğu yazıyor.
- Hangisi doğrudur?
- Ayrıca bu alameti mecazi mi algılamalıyız yoksa gerçek anlamda mı?
- Bazıları Güneş'in Batı'dan doğması demek ilim, fen, teknoloji vs üstünlüğün batıya geçmesi demek olduğunu söylüyor.
- Bazılarıysa da Dünya'da yaşanabilecek bir manyetik alan problemi nedeniyle pusulalarda Doğu Batı, Batı da Doğu olarak görünebilir ve dolayısıyla böyle bir durumda Güneş pusulalara göre Batı'dan doğar diyenler var.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, sizin de dikkat çektiğiniz gibi, burada şöyle bir soru akla geliyor:

Bir hadisin bir rivayetinde ilk çıkacak kıyamet alameti güneşin battığı yerden doğması olacağı bildiriliyor.

Halbuki bu ilk çıkacak kıyamet alameti değildir.

Bu suale Münâvî şu ce­vâbı vermiştir:

İlk çıkacak alametin güneşin batıdan doğması ile ilgili hadisden maksat, alışılmamış alamet demektir. Deccal'ın çık­ması, İsa Aleyhisselamın inmesi ve Ye'cûc Me'cüc'ün zu­huru daha önce görülecek alametlerden ise de bunlar alışılmış ve bilinen şeylerdendir.

Bu hadis, gökte meydana gelecek kıyamet alametlerinin ilki, güneşin batından doğmasıdır, şeklinde de anlaşıılmıştır.

Demek ki, kainatta hüküm süren kozmolojik düzenin bozulmaya başladığının bir işareti olarak, kıyametin kopmasından önce vuku bulacak kozmik olayların başında güneşin batıdan doğması gelir.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm), “Rabbinin bazı alâmetleri geldiği ve bu andan itibaren iman etmenin kimseye fayda vermediği güne” dikkat çekilen ayette (En‘âm, 6/158) güneşin batıdan doğmasının kastedildiğini açıklamıştır (İbn Kesîr, ilgili ayetin tefsiri).

Hadislerde sözü edilen büyük yer çöküntüleri, insanları doğudan batıya sevk edecek ateşin yerden çıkması, yıldırım ve yağmurların olağanüstü bir yoğunlukta çoğalması ve insanları öldüren bir rüzgârın oluşması gibi kozmik olayları başka galaksiler bir yana, yerküresinin de dahil bulunduğu samanyoluna bağlı güneş sisteminde meydana gelecek büyük değişiklik ve oluşumların yansımaları olarak görmek mümkündür.

Diğer taraftan, soruda da geçtiği üzere, güneşin batıdan doğmasıyla ilgili bazı işari manalar olduğu söylenebilir. Ancak, bu  alameti, dünyanın dengesinin bozulup kıyametin kopmasının gerçekten başladığının ilk alameti olarak da görmek gerekir. Zira bundan sonra yapılan tövbeler artık kabul edilmeyecektir.

Kıyamet alametlerinin hangi sıraya göre vuku bulacağı meselesi de tartışılmış ve bunun için farklı sıralamalar yapılmıştır. (bk. Berzencî, el-İşâa li-Eşrâti’s-Sâa, Kahire 1393, s. 180-182; Seffârînî, Ehvâlü’l-kıyâme, Beyrut 1406/1986, s. 106)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ahir zaman alametlerini oluş sırasına göre anlatır mısınız? ...
Güneş secde etmeye gider ve bir gün battığı yerden doğar, hadisini ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun