Esved b. Yezid b. Kays en-Nehai hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 04.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebû Abdirrahmân el-Esved b. Yezîd b. Kays en-Nehaî el-Kûfî (ö. 75/694) fakih, kıraat âlimi ve muhaddis tabiî.  

Yemen asıllı Nehâ kabilesine mensup olduğundan Nehaî, Küfe'ye yerleştiği için de Kûfî nisbeleriyle anılır. Künyesi Ebû Amr olarak da geçmektedir. Hz. Peygam­ber (asv) zamanında yaşadığı halde onu gör­mediği için muhadramûndan sayılır.

Küfe fıkıh mektebinin temsilcilerinden Alkame b. Kaysın yeğeni, İbrahim en-Nehaînin dayısıdır. Birçok kaynakta kendisinden bahsedilmekle birlikte çocuk­luk ve gençlik yılları hakkında bilgi bu­lunmamaktadır. Kûfe'ye gelmeden önce Yemen'de Muâz b. Cebel'i görmüş ve ondan hadis dinlemiştir. Kûfe'de ise özel­likle tefsir ve fıkıh mekteplerinin kuru­cusu Abdullah b. Mes'ud'dan fıkıh, tef­sir, hadis ve diğer İslâmî ilimleri tahsil etti ve bu mektebin önde gelen âlimleri arasında yer aldı. Kur'ân-ı Kerîm'i en iyi bilenlerden biri olduğu rivayet edilir.

Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Maîn ve diğer hadis münekkitlerince sika ola­rak kabul edilen Esved b. Yezîd aralarında Bilâl-i Habeşî, Huzeyfe b. Yemân, Selmân-ı Fârisî, Abdullah b. Mes'ûd, Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ali, Ebû Mûsâ el-Eş'arî, Hz. Âişe ve Ümmü Seleme'nin de bu­lunduğu birçok sahâbîden hadis almış­tır. Kendisinden de İbrahim b. Süveyd en-Nehaî. yeğeni İbrahim b. Yezîd en-Nehaî, Riyâb b. Haris, Dahhâk b. Müzâhim, oğlu Abdurrahman b. Esved, kar­deşi Abdurrahman b. Yezîd gibi muhaddisler hadis rivayet etmişlerdir. Yahya b. Vessâb, Ubeyd b. Nudayle, Şa'bî ve Ebû İshak es-Sebîî de öğrencileri arasın­dadır. Kendisi gibi amcası Alkame b. Kays'ın da talebeleri olan İbrahim en-Nehaî ile Şa'bî, Hammâd b. Ebû Süley­man'ın, Hammâd da Ebû Hanîfe'nin baş­ta gelen hocası olduğundan Esved ve amcası, Ebû Hanîfe'nin ashaba ulaşan hocalar zincirinde önemli bir halka teş­kil etmektedirler.

Esved b. Yezîd ömrü boyunca zühd ve takvadan ayrılmamış, ibadetleriyle dar­bımesel haline gelmiş ve tabiîler arasında zühdüyle en yüksek seviyeye ulaşan sekiz kişiden biri kabul edilmiştir. Bazı­larında Hz. Ebü Bekir, Ömer ve Osman ile beraber olmak üzere birçok defa hac ve umre yaptığı, çok namaz kıldığı ve sürekli oruç tuttuğu için sarardığı, ra­mazan ayında her iki günde bir, diğer zamanlarda da altı günde bir Kur'an'ı hatmettiği, zengin olup da hac vazifesi­ni yerine getirmeden ölen kişinin cena­ze namazını kılmadığı rivayet edilmiştir.

Kûfe'de vefat eden Esved b. Yezîd'in ölüm tarihinin 74 (693) veya 75 (694) ol­duğu şeklinde iki ayrı rivayet varsa da ikinci rivayet daha güçlüdür.(DİA, Esved b. Yezid Md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun